ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    90 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BARTÓK János: Intonáció-szemelvények Hegedűs Lajos moldvai gyűjtéséből. Magyar Fonetikai Füzetek. (1983) 12. sz. 72-81.

BEKE Ödön: Elbeszélő mult a népnyelvben. Magyar Nyelvőr. LXXII. évf. (1948) 5. sz. 268.

BEKE Ödön: A jövő idő történetéhez. Magyar Nyelvőr. LXXV. évf. (1951) 5. sz. 360-361.

BENKŐ Loránd: Egy moldvai székely mássalhangzó hasonulásról. Magyar Nyelv. XLIX. évf. (1953) 3-4. sz. 523-524.

BENKŐ Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1957

BENŐ Attila - MURÁDIN László: Csángó Dialect-Csángó Origins. [Csángó nyelvjárás - csángó eredet.] In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002 163-175.

BORCILĂ, Mircea: Un fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ş ca s şi a lui j ca z în graiurile dacoromâne. Vechimea şi originea fenomenului. [Egy fonetikai-dialektikai jelenség: az s sz-ként és a zs z-ként való ejtése a dákoromán beszédben. A jelenség régisége és eredete.] Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Philologia. Fasc. 2. X. évf. (1965) 109-119.

BURA László: A moldvai csángó nyelvjárás a-zása. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 28.) ELTE. Budapest, 1986

CSŰRY Bálint: A székely és a csángó mondathanglejtés. Magyar Nyelv. XXVI. évf. (1930) 7-8. sz. 249-254.

CSŰRY Bálint: A moldvai csángó igealakok. Magyar Nyelv. XXVIII. évf. (1932) 1-2. sz. 22-30., 5-6. sz. 148-154., 7-8. sz. 256.

CSŰRY Bálint: A moldvai csángó kicsinyítő képzőkhöz. Magyar Nyelv. XXVIII. évf. (1932) 9-10. sz. 300-301.

CSŰRY Bálint: Egy és más a moldvai csángók nyelvéről. Pásztortűz. XXI. évf. (1935) 5-7. sz. 140-141.

CSŰRY Bálint: Wichmann György északi-csángó hagyatéka. Magyar Nyelv. XXXII. évf. (1936) 9-10. sz. 281-287.

CSŰRY Bálint: Wichmann György északi-csángó hangtanának kiadatlan részei. Magyar Nyelv. XXXV. évf. (1939) 3-4. sz. 73-87., 5-6. sz. 137-143.

DOMOKOS Pál Péter, ifj.: Még egyszer a felelin-féle igealakokról. Magyar Nyelv. LVII. évf. (1961) 1. sz. 39-46.

ERDÉLYI Lajos: A moldvai csángók nyelvjárásának tanulmányozásához és történeti értékesítéséhez. Magyar Nyelvőr. LIX. évf. (1930) 7-8. sz. 187-190.

FAZEKAS Tiborc: A csángó nyelvjárás elemeinek nyomai a bukovinai székelyek szókincsében. In: Hoffmann István - Kis Tamás (szerk.): Magyar Nyelvjárások XLI. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Debrecen, 2003 149-153.

FODOR Katalin: Idegen sajátosságok a moldvai csángó nyelvjárás hanglejtésében. In: Hajdú Mihály - Kiss Jenő (szerk.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. ELTE. Budapest, 1991 178-184.

FODOR Katalin - HUSZÁR Ágnes: Magyar nyelvjárások presztízsének rangsora. Magyar Nyelv. XCIV. évf. (1998) 2. sz. 196-210.

GÁLFFY Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás hangrendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 1. sz. 31-44.

GÁLFFY Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás mássalhangzó-rendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 2. sz. 157-167.

GÁLFFY Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás fonéma-variáns rendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. IX. évf. (1965) 2. sz. 257-269.

GÁLFFY Mózes - MÁRTON Gyula - SZABÓ T. Attila: Tájékoztató a moldvai csángó tájnyelvi térképről. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VII. évf. (1963) 2. sz. 215-228. [hat térképmelléklettel]

GÁLFFY Mózes - MÁRTON Gyula - SZABÓ T. Attila (szerk.): A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. I-II. (Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 193.) Budapest, 1991

GHEŢIE, Ioan - MAREŞ, Alexandru: Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea. [A dákoromán nyelvek a XVI. században.] Bucureşti, 1974

HAKAN, Aydemir: Kun-kipcsak elemek a moldvai csángó nyelvjárásban. Magyar Nyelv. XCVIII. évf. (2002) 2. sz. 198-211.

HARANGOZÓ Imre: "Szeret vize martján." A gyimesi és a moldvai magyarok néprajzi csoportjai és az anyanyelv szintjei. Turán. I. évf. (1998) 5. sz. 87-92.

HEGEDŰS Lajos: Moldvai csángó. In: Bárczi Géza (szerk.): Magyar Népnyelv VI. 1947-1949. Magyar Népnyelvkutató Intézet. Debrecen, 1949 162-166.

HEGEDŰS Lajos: Nyelvi gyűjtemény a Moldvából telepített csángók között. Nyelvtár. (1950) 137-145.

IVÁCSONY Zsuzsa: Mondattani és szövegtani vizsgálat a moldvai csángó nyelvjárásban. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 308-335.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék