ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1973: 38 tétel lapozás: 1-30 | 31-38

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

DOMOKOS Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle. XXV. évf. (1973) 1. sz. 13-29.

DOMOKOS Pál Péter: Mit adott Moldva magyarsága a magyar kultúrának. Katolikus Szemle. XXV. évf. (1973) 247-265.

CSERES Tibor: Zöld Péter levelei a pápához. In: Uő: Itt a földön is. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1973 7-21.

BEKE György: "Baka deák úr betűji." A Hét. IV. évf. (1973) 8. sz. 3.

GAZDA László: Sepsiszentgyörgytől Tatrosig. Ifjúmunkás. 1973. ápr. 12.

LAKATOS Demeter: Aratás. Tanácsi Építő. 1973. jún. 5.

TOCĂNEL, Petru: Assestamento delle Missioni in Bulgaria, Valachia, Transilvania e Moldavia. [A bulgáriai, havasalföldi, erdélyi és moldvai missziók tanúságai.] In: Metzler, J. (a cura di): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle missioni. Vol. II. 1700-1815. [A Hitterjesztés Szent Kongregációjának emlékezete. 350 év a missziók szolgálatában. II. kötet. 1700-1815.] Herder. Rom-Freiburg-Wien, 1973 722-742.

MOCANU, Vasile: Ioan Căian. [Kájoni János.] Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Bucureşti, 1973

ARTIMON, Alexandru: Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII. descoperit la Cleja (jud. Bacău). [XVII-XVIII. századi pénzlelet Klézsén (Bákó megyében).] Carpica. VI. évf. (1973-1974) 101-106.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Românii în arhivele Romei (secolul XVIII). [Román adatok Róma archívumaiban (XVIII. század).] Editura Cartea Românească. Bucureşti, 1973

TUDOR, Ersilia: Un mormânt de la începutul epocii bronzului descoperit la Răcăciuni (jud. Bacău). [Egy Rekecsinben (Bákó megyében) felfedezett bronzkori sírhely.] Studii şi Cercetări de Istorie Veche. XXIV. évf. (1973) 2. sz. 283-290.

CANTEMIR, Dimitrie: Descrierea Moldovei. [Moldva leírása.] Editura Minerva. Bucureşti, 1973

CANTEMIR, Dimitrie: Moldva leírása. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

CANTEMIR, Dimitre: Historisch-geographische und politische Beschreibung der Moldau. [Moldva történelmi, földrajzi és politikai leírása.] Bukarest, 1973

GOROVEI, S. Ştefan: Dragoş şi Bogdan, întemeietorii Moldovei. Probleme ale formării statului feudal Moldova. [Dragoş és Bogdan, Moldva megalapítói. A moldvai állam magalakulásának problémái.] Bucureşti, 1973

KANTEMIR, Demetri: Opisanie Moldavii. [Moldva leírása.] Kishinev, 1973

VLAD, Matei: Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVIII). [Rurális kolonizálás Havasalföldön és Moldvában (XV-XVIII. század).] Bucureşti, 1973

BALASSA Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok kendermunkája. In: Diószegi Vilmos (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom VII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973 55-91.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 4. sz. 511-526.

HALÁSZ Péter: "Az én édeszemnek dombon ülő háza." A csángó épületekről. Tiszatáj. XXVII. évf. (1973) 8. sz. 52-85.

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok egy régi étele. Zsufa. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 341-345.

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte és a magyarázó szójegyzéket írta: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Szabó T. Attila. Zenei mutató: Jagamas János. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte és a magyarázó szójegyzéket írta: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Szabó T. Attila. Zenei mutató Jagamas János. Magyar Helikon-Európa Kiadó. Budapest, 1973

KALLÓS Zoltán: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

FARAGÓ József: Gyönyörű Bán Kata. Régi magyar népballadák. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Faragó József. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1973

KALLÓS Zoltán: Balladák. In: Uő: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973 17-63.

SZENDREY Janka - DOBSZAY László - VARGYAS Lajos: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 4. sz. 430-461.

KALLÓS Zoltán: Dalok. In: Uő: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973 67-124.

SÁROSI Bálint: Egy moldvai csángó virágének. Honismereti Híradó. IV. évf. (1973) 3-4. sz. 145-147.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék