ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1984: 25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

GUNDA Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In: Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. TIT. Budapest, 1984 66-112.

KÓSA László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben 1970-1982. In: Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. TIT. Budapest, 1984 113-130.

NAGY Jenő: Ungarische ethnographische Gruppen und Forschungen in der Sozialistischen Republik Rumänien. [Magyar etnikai csoportok és kutatások a Román Szocialista Köztársaságban.] Finnisch-ugrische Forschungen. XLVI. évf. (1984) 1-3. sz. 189-214.

KISS Károly: A moldvai csángómagyarok. Új Tükör. XXI. évf. (1984) 4. sz. 37-44.

(n. n.) Hol élnek a csángók? Kortárs. XXVIII. évf. (1984) 82-83.

GAZDA József: Búsultam, hogy nem volt úgy, mint kellett lennie... Kortárs. XXVIII. évf. (1984) 109-112.

HALÁSZ Péter: "Hogyan ment ki tátám nyomorúságból?" Forrás. XVI. évf. (1984) 6. sz. 80-89.

HAJDÚ Demeter Dénes: Megjegyzések egy statisztikai adathoz. Életünk. [München] (1984) 7. sz.

HAJDÚ D. [Demeter] Dénes - KÓKA Rozália: "A népemért mindent..." Vigilia. XLIX. évf. (1984) 8. sz. 615-625.

LUKÁCSY Sándor: A moldvai magyarok Columbusa. Kortárs. XXVIII. évf. (1984) 1. sz. 72-77.

HAJDÚ Demeter Dénes: Egy csángókutató a század elején. Új Tükör. XXI. évf. (1984) 46. sz. 45.

ARTIMON, Alexandru: Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării urbane de la Tg. Trotuş. [Újabb régészeti adalékok Tatros városának történetéhez.] Carpica. XVI. évf. (1984) 101-126.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Le Saint-Siége et la Roumanie Moderne. 1866-1887. Regestes de documents. [A Szentszék és a modern Románia. 1866-1887. Dokumentumok lajstroma.] Roma, 1984

FODOR István: Zur Problematik der Ankunft der Ungarn im Karpatenbecken. [A honfoglalás problematikájához.] In: Interaktionen der mitteleuropaischen Slawen und anderen Ethnika im 6-10. Jahrhundert. [A közép-európai szlávok kapcsolatai más etnikumokkal a 6-10. században.] Nitra, 1984 100-102.

HEPPNER, Harald: Österreich und die Donaufürstentümer 1774-1812. Ein Beitrag zur habsburgischen Südosteuropapolitik. [Ausztria és a Duna menti fejedelemségek 1774-1812. Adalékok a Habsburgok délkelet-európai politikájához.] Graz, 1984

LĂZĂRESCU-ZOBIAN, Maria: Cumania as a Name of 13th Century Moldavia and Eastern Walachia. Some Aspects of Kipchak - Rumanian Relations. [Kumánia, mint Moldva és Kelet-Havasalföld megnevezése a 13. században. A román-kipcsak kapcsolatok néhány jellemzője.] In: Oberling, Pierre - Butash, Geraldine Cecilia (eds.): Turks, Hungarians and Kipchaks. A Festschrift in Honor of Tibor Halasi-Kun. [Törökök, magyarok és kipcsakok. Ünnepi kötet Halasi-Kun Tibor tiszteletére.] Harvard, 1984 265-272.

DESPINESCU, Anton: Chi sono i cattolici dalla Moldavia. [Kik a moldvai katolikusok?] Balcanica. (1984) 4. sz. 117-123.

MÖHLENKAMP, Renate: Contribuţii la istoria oraşului Iaşi în secolele XIV-XV. [Adalékok Jászvásár XIV-XV. századi történetéhez.] In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" XXI. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Iaşi, 1984 61-72.

ICHIM, Dorinel: Monumente de arhitectură populară din judeţul Bacău. Bisericile din lemn. [Bákó megyei népi építészeti műemlékek. Fatemplomok.] Episcopia Romanului şi Huşilor. Huşi, 1984

BOSNYÁK Sándor: A csángó magyarok apokrif bibliája. Mozgó Világ. X. évf. (1984) 1-2. sz. 109-123.

KÓKA Rozália: A "csíksomlyói csodák" elé. Vigilia. XLIX. évf. (1984) 8. sz. 625-627.

FARAGÓ József: Magyar-román balladapárhuzamok. In: Nagy Béla (szerk.): Magyar-román filológiai tanulmányok. ELTE Román Filológiai Tanszék. Budapest, 1984 292-316.

FARAGÓ József: Baka András tréfáiból. In: Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve 1984. Marosvásárhely, 1984 90-92.

JAGAMAS János: Szemelvény Trunk népzenéjéből. In: Uő: A népzene mikrokozmoszában. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1984 208-227.

BERRÁR Jolán - KÁROLY Sándor: Régi magyar glosszárium. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1984

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék