ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1982: 40 tétel lapozás: 1-30 | 31-40

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

GELLÉRT Gyöngyi: Cui prodest? A romániai magyar néprajzkutatás hétköznapjai. Mozgó Világ. VIII. évf. (1982) 10. sz. 30-35.

CSIKESZ Ferenc: Mit hagyott ki a cenzúra Mikecs László Csángók-jából 1941-ben? Confessio. VI. évf. (1982) 2. sz. 104-112.

DÁVID Zoltán: Magyarok határaink mentén. Mozgó Világ. VIII. évf. (1982) 7. sz. 38-50.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról. Tiszatáj. XXXVI. évf. (1982) 8. sz. 10-14.

DOMOKOS Pál Péter: Csángó magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle. XXXIV. évf. (1982) 165-173.

ILLYÉS Elemér: National minorities in Romania. Change in Transylvania. [Nemzeti kisebbségek Romániában. Változó Erdély.] New York, 1982

HAJDÚ Demeter Dénes: Én Isztenem, hová leszünk? Forrás. XIV. évf. (1982) 2. sz. 21-29.

HALÁSZ Péter: Simon Ferenc Józsefné halálára. Honismeret. X. évf. (1982) 6. sz. 17-18.

MAROSI Júlia: "Ez vélünk történt..." (Epizódok egy moldvai csángó asszony életéből.) Tiszatáj. XXXVI. évf. (1982) 8. sz. 20-28.

CSERES Tibor: Őszi beszélgetés Klézsén. Mozgó Világ. VIII. évf. (1982) 10. sz. 24-29.

HAJDÚ D. [DEMETER] Dénes: Én isztenem hová leszünk? Domokos Pál Péter válaszol Hajdú D. Dénes kérdéseire. Forrás. XIV. évf. (1982) 2. sz. 21-29.

BERLÁSZ Melinda: Werkverzeichnis Sándor Veress. [Veress Sándor munkássága.] Schweizerische Musikzeitung. CXXII. évf. (1982) 4. sz. 275-278.

BERLÁSZ Melinda - DEMÉNY János - TERÉNYI Ede: Veress Sándor. Zeneműkiadó Vállalat. Budapest, 1982

(n. n.) Veress Sándor. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. V. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1982 529

FARKAS Árpád: Lakatos Demeter verseiről. Tiszatáj. XXXVI. évf. (1982) 8. sz. 15-19.

ALZATI, Cesare: Terra Romena tra Oriente e Occidente, chiese ed etnie nel tardo 1500. [Román föld Kelet és Nyugat között, vallás és etnikum a késő 1500-as években.] Jaca Book. Milano, 1982

ANDRÉS, D.: Pietro Tocanel, profilo biografica, accademico, scientifica e di servizio alla Chiesa nella Curia Romana. [Pietro Tocănel életrajza, akadémiai, tudományos és egyházi szolgálati tevékenysége.] Apollinaris. Roma. (1982) 1-2. sz. 282-307.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Le Saint-Siége et la Roumanie Moderne. 1850-1866. [A Szentszék és a modern Románia. 1850-1866.] (Pontificia Universitas Gregoriana. Miscellanea Historiae Pontificiae 48.) Universita Gregoriana Editrice. Roma, 1982

DURĂ, Ioan: Les Catholiques de Valachie et de Moldavie durant la second moitié du XVIIe siècle et leurs rapports avec les voiévodes et les grand dignitaires de ces pays. [A havasalföldi és a moldvai katolikusok a XVII. század második felében, és viszonyuk ezen országok vajdáival, vezető személyiségeivel.] Irénikon. 55. (1982) 163-184.

ERDŐS SZÁSZKA Péter: Emlékezés az 1831-es parasztfelkelésben elesett szabófalviakra. Korunk. XLI. évf. (1982) 3. sz. 222-224.

SPINEI, Victor: Moldova în secolele XI-XIV. [Moldva a XI-XIV. században.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1982

STOY, Manfred: Politik und Geschichtswissenschaft in Rumänien 1965-1980. Die Historiographie über den Zeitraum von der Gründung der Fürstentümer Moldau und Walachei bis 1859. [Politika és történettudomány Romániában 1965-1980. Historiográfiai termés a Moldva és Havasalföld fejedelemségeinek megalapításától 1859-ig terjedő időszakról.] Südost-Forschungen. XLI. évf. (1982) 219-259.

CIOBANU, Radu Ştefan: Puncte de vedere asupra originii ceangăilor. [Nézőpontok a moldvai csángók eredetének kérdésében.] Flacăra. XXI. évf. (1982) 1. sz. 10.

DEMÉNY Lajos: Bonyodalmak egy képviselőválasztás körül. I. Csángók az egyesülés korában. A Hét. XIII. évf. (1982) 19. sz. 8.

DEMÉNY Lajos: Bonyodalmak egy képviselőválasztás körül. II. Kogălniceanu a moldvai Országgyűlésben egyenlő jogokat követel a csángóknak. A Hét. XIII. évf. (1982) 20. sz. 8.

(n. n.) "Nagy keserüségben vagyunk..." Csángó magyarok levele II. János Pál pápához. Életünk. [München] XIV. évf. (1982) 6. sz. 3.

(n. n.) Otthoni levél a csángók ügyében. Nemzetőr. [München] XXV. évf. (1982) 6. sz. 4.

BINDER Pál: Moldvai városok és vásárhelyek. In: Uő: Közös múltunk. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 106-127.

BURLACU, Gheorghe: Ocolul domnesc al Bacăului. [Bákó fejedelmi kerülete.] Carpica. XIII. évf. (1981) 29-63.; XIV. évf. (1982) 159-195.

ARTIMON, Alexandru: Oraşul medieval Tg. Trotuş în lumina datelor istorico-arheologice. [A középkori Tatros a történelmi-régészeti adatok tükrében.] Carpica. XIV. évf. (1982) 93-137.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék