ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1940: 25 tétel lapozás: 1-25

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

DOMOKOS Pál Péter: Adalékok Moldva történetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1940

BAUMGARTNER Sándor: A "răzeş" intézmény és a Regat magyar származású lakóinak arányszáma. Az Ország Útja. (1940) 324-326.

BAUMGARTNER Sándor: A regáti magyarság. Az Ország Útja. (1940) 360-362.

MIKECS László: Románia. Útijegyzetek. Budapest, 1940

IGNÁCZ Rózsa: Született Moldovában. Dante Kiadó. Budapest, 1940

MAXIM, V.: Romenii e la Sente Sede del secolo XV. [A románok és a Szentszék a XV. században.] Roma, 1940

MORARIU, Bonaventura: Series cronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia duratae saec. XVII et XVIII., cui accedit series chronologica Episcoporum Bacoviensium. [A konventuális Ferenc-rendi misszió apostoli elöljáróinak időrendi sora Moldvában és Havasalföldön a XVII-XVIII. században, amelyet a bákói püspökök névsora követ.] Typ. Polygl. Vaticanis. Roma, 1940

NECULĂEŞ, Dominic: Franciscanii şi Orientul. [Ferencesek és a Kelet.] Cultura Creştină. XXIX. évf. (1940) 207-217.

PAL, [M.] Iosif Petru: Notitia almae provinciae "S. Joseph B. M. V. Ordinia fratrum Minorum Concentualium in Romania" Moldavia. ["A konventuális Ferenc-rendiek Szent József romániai rendtartományának" - ismertetése.] Săbăoani, 1940

DEBRECZY Sándor: Újabb adatok a legrégibb bibliafordításunk eredetkérdéséhez. Erdélyi Múzeum. XLV. évf. (1940) 2. sz. 140-147.

SZABÓ Lajos: Magyar református eklézsiák Moldva-Oláhországban. In: Uő: Czelder Márton működése. Debrecen, 1940 11-15.

BAUMGARTNER Sándor: Moldva a magyarság nagy temetője. Saját kiadás. Budapest, 1940

ELEKES Lajos: A magyar-román viszony a Hunyadiak korában. In: Lukinich Imre (szerk.): Mátyás király Emlékkönyv. I. Franklin Társulat. Budapest, 1940 171-228.

ELEKES Lajos: A román fejlődés alapvetése. Századok. (1940) 278-313., 361-404.

IORGA, Nicolae: România cum era pînă la 1918. [Románia 1918-ig.] Bucureşti, 1940

MERFEA, Mihai: Aspecte din viaţa satelor de ciangăi din România Veche. [Képek a romániai csángó falvak életéből.] Cuvântul Dăscălesc. XI. évf. (1940) 2-3. sz. 4-9.

OBERDING József György: Az óromániai magyarság. (A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének Kiadványai XI.) Pécs, 1940

(n. n.) Ceangăii din Moldova şi revizionismul. [A moldvai csángók és a revizionizmus.] Opinia. XXXVII. évf. (1940) 19. sz. 1-2.

GUNDA Béla: Adatok a bukovinai és a moldvai magyarok vadfogó eszközeihez. Néprajzi Értesítő. XXXII. évf. (1940) 2. sz. 199-201.

SZABÓ T. Attila: Két mezőkapu adat Moldvából és Erdélyből. Ethnographia. LI. évf. (1940) 2. sz. 92-93.

DOMOKOS Pál Péter: Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven csángómagyar népdal. Cluj-Kolozsvár, 1940

NAGY Jenő: Ungarische Mundartforschung an der Universität Debrecen. [Magyar nyelvjáráskutatás a debreceni egyetemen.] Zeitschrift für Mundartforschung. XVI. évf. (1940) 24-31.

NAGY Jenő: Ungarische Volkssprache. [Magyar népnyelv.] Zeitschrift für Mundartforschung. XVI. évf. (1940) 158-183.

SZABÓ T. Attila: A moldvai Gajcsána helynevei. Magyar Nyelv. XXXVI. évf. (1940) 3. sz. 201-206.

SZABÓ T. Attila: A moldvai Gajcsána nyelvéből. Magyar Nyelv. XXXVI. évf. (1940) 3. sz. 206-207.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék