Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Kézdivásárhely történelmi központja
A javaslatot benyújtó intézmény: RMDSZ

A javaslatot benyújtó személy: Hegedüs Csilla


Leírás

Kézdivásárhely a Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városa, az egykori Kézdiszék központja. A Torja patak mentén létesült, a Brassót Moldvával összekötő és az Ojtozi-szoroson átvezető fontos kereskedelmi útvonal mellett.

A település első okleveles említése 1407-ből származik, 1427-ben pedig Torjavására néven mezővárosként (oppidumként) jelenik meg a forrásokban. Amint azt a város, 16. század elejéig használt, Torjavására elnevezése is sugallja, létrejöttében a vásár funkció döntő jelentőségű volt. A piac területét a szomszédos Torja falu területéből szakították ki. Viszonylag későn, a 16. század második felétől kezdődően jöttek létre az első céhek a városban: 1572-ben alakult meg a tímároké, utóbb, 1638-ban a csizmadiák, 1649-ben pedig a szűcsök és a fazekasok céhe, a többi pedig csak jóval később, a 19. században létesült. Előnyős földrajzi fekvésének köszönhetően a város lakosai ugyanakkor fuvarozással és kereskedelemmel is foglalkoztak. Kézdivásárhely – Marosvásárhely és Székelyudvarhely mellett – Székelyföld legjelentősebb kézműves- és ipari központjai közé nőtte ki magát a 16–19. század között.

1834-ben nagy tűzvész pusztította el a város nagy részét: 558 lakóházból 421 semmisült meg ekkor. A központ egykori boronafalú házai a tűz martalékává váltak.

Az 1848–1849-es szabadságharc idején, a Főtér névadója, Gábor Áron tüzér őrnagy vezetése alatt Kézdivásárhelyen nagyon jelentős hadianyaggyártás folyt. Az ágyúk nagy részét Turóczi Mózes helyi rézműves mester műhelyében öntötték, amely a Gábor Áron tér, 9. szám alatti ház telkén állt.

Románia és az Osztrák-Magyar Monarchia között 1886-ban kitört vámháborút követően a város fejlődése jelentősen lelassult. Akárcsak a többi székelyföldi kisváros, Kézdivásárhely is a dualizmus korában, főképp az első világháborút megelőző három évtizedben, nyerte el városias külsejét. Ebben az időszakban épültek legfontosabb középületei és a Főtérre néző, eklektikus homlokzatú emeletes házai. A kommunista korszakban tervezett nagyszabású városrendezési tervek megvalósítását a város szerencsésen elkerülte, így máig sikerült megőriznie történeti központjának épített örökségét.

Az országos szinten védett történeti városközpontot a Gábor Áron tér és a körülötte elhelyezkedő udvarterek alkotják. Ez az övezet tehát két különböző jellegű egységet foglal magába: egyrészt magát a Főteret az erre néző, szinte folyamatos frontot alkotó homlokzatokkal, másrészt pedig az udvarterek sorát. A Főtér kisebb beavatkozásokat leszámítva nagyrészt 20. század eleji arculatát őrzi. Központi, parkosított része a térből enyhén kiemelkedik. Ennek közepén helyezték el Gábor Áron tüzér őrnagy álló, egészalakos szobrát, nagyvarjasi Oláh Sándor 1942-ben készített alkotását.

Kézdivásárhely a központi, hosszúkás, trapéz alakú vásártér körül létesült, ahova öt irányból torkollnak az utak. Az első telepeseknek minden bizonnyal e vásártér négy oldalán osztottak, valószínűleg azonos nagyságú, keskeny telkeket. Vásárok alkalmával így áruikat közvetlenül kitehették a házuk, műhelyük elé, a piacra. A telek hosszan nyúlt hátra, a lakóház mögött sorakoztak a gazdasági épületek, volt továbbá egy hátulsó kijárat is a mezőre, majd kertre. Erre utal a Főtér két hosszanti oldalával párhuzamos két utca 20. század eleji megnevezése: Nyugati, ill Keleti Kertmege utcák. Napjainkig fennmaradtak a Főteret gyűrűként körülvevő szalagtelkek, ún. udvarterek, amelyek meghatározzák a város egyéniségét. Ezek többsége a térről indul, de később kialakult egy külső, szabálytalanabb szerkezetű gyűrű is. Az udvarterek tulajdonképpen igen keskeny, 2–4 m széles sikátorok, hosszuk nagyon változó, 25–180 m között alakul. A Főtéren a 19–20. század fordulóján a polgáriasodás igényeinek és ízlésének eleget tevő, emeletes kő- vagy téglaházak épültek, az udvarterek ezek első házai mögött viszont – ma már a sikátornak mindkét oldalához igazodva – többnyire földszintes, boronafalu vagy téglaházacskák sorakoznak, gazdasági épületekkel is váltakozva.

Feltételezhetően a kézműves lakosság életformája és a székely örökösödési törvény magyarázza az udvarterek létrejöttét. Ez utóbbi értelmében az apai telek egyenlőképpen oszlott a gyermekek között, nemtől függetlenül. A lakosság növekedése következtében a családok így a szűk telek hosszában kezdtek terjeszkedni. Bizonyára erre utal az egyes családokról elnevezett udvarterek keletkezése, pl. Jancsók, Csíszárok, Baloghok, Kovácsok, Ráczok, Szőcsök udvartere. 1851-et követően, mikor a törvény érvényét veszítette, más is bekerülhetett az udvartér közösségébe, így elnevezésüket fokozatosan számozással váltották fel. Napjainkban 73-assal zárul az udvarterek sora, de valójában eggyel kevesebb van, hiányzott az 5-ös, amelyet időközben beépítettek. Az egyes udvarterek közössége általában 1–2 közös kútra járt, amelyek közül egy néhány még az 1960-as években is létezett. Az udvarterek épületei nem képviselnek különösebb művészeti értéket, a településszerkezet szempontjából viszont igen jelentősek.

Az impozáns méretű, 1000 ülőhelyes templom Kézdivásárhely központjában, a Gábor Áron tér dél-nyugati sarkán emelkedik. A korábbi, 17. század eleji, talán fából készült templom helyett építették fel 1770 és 1782 között. Erődített épület volt: a templomot egykor övező kőfalnak a korabeli leírások két bástyaszerű tornyát említik, amelyek közül a déliben a város levéltárát, az északiban pedig az eklézsia levéltárát őrizték. Az 1834-es nagy tűzvésznek a templom tetőszerkezete, a papi lak, a kántori lak és a levéltárak is áldozatul estek. Ugyanakkor pusztultak el a harangok és a templom kerítőfalának északi bástyájában őrzött értékes klenódiumok is. A tűzvész után újjáépítették a templomot, a munkálatok 1838-ig húzódtak el.

Nagyon kevés 18. századi és 19. század eleji épület vészelte át a már említett, 1834-es tűzvészt. Ezek többnyire alápincézett, magasföldszintes vagy emeletes, homlokzati feljárós, fatornácos, magas tetős házak voltak, amelyek földszinten műhellyel, utóbb bolttal is rendelkeztek, az emeletükön lakóhelyiségek voltak. Ilyen a vendéglőként és panzióként működő Vörös-ház a Főtér nyugati oldalán (19. szám), valamint a hasonló rendeltetésű, 1817-ben épült Hahn Jakab ház (másképp Désy-, Mézeskalácsos ház) az Apafi utca 1. szám alatt. A Főtérre néző emeletes házak legnagyobb része a tűzvészt követő időszakban, a 19–20. század fordulóján épült, homlokzataik eklektikus és szecessziós stílusjegyeket hordoznak.

A legrangosabbak közé tartozik a közelebbről helyreállított, 1902–1904 között épült, egykori Vigadó, ma Művelődési Ház a tér nyugati során (Gábor Áron tér, 21. szám). Timpanonos lezárású központi rizalit emelkedik ki főhomlokzata síkjából, amelynek központi tengelyét az 1902-es évszámos városi címer ékesíti, továbbá egy többszörösen tört élű tornyocska koronázza.

A Művelődési Ház északi szomszédságában áll Kupán József örmény kereskedő 1899-ben felépített háza. A barokkos stukkódíszekben tobzódó, eklektikus főhomlokzat oromzatán a tulajdonos monogramját láthatjuk.

Egyedi hatást kelt szintén a nyugati soron levő, 42-es Udvartér előtt álló ház aszimmetrikus, szecessziós homlokzata. Tőle délre, Dobál Lajos 1903-ban épült egykori háza hívja fel magára a figyelmet, eklektikus főhomlokzatának összetett ablakaival, félköríves lezárású, kagylómotívumokkal és palmettával díszített, központi oromzatával (Gábor Áron tér, 15. szám). Az építtető monogramját az erkély kovácsoltvas mellvédjén olvashatjuk.

A Főtér északi során a Polgármesteri Hivatal saroképülete érdemel különös figyelmet. Az 1907-ben emelt, kétemeletes, szecessziós házban eredetileg Kisegítő Takarékpénztár működött, amint azt az oromzaton olvasható felirat is jelzi. Céhtörténeti Múzeum működik a régi városháza 19. század közepi, klasszicizáló épületében, a Főtér keleti során (10-es Udvartér, 1. szám). Az 1970-es években, bár korábbi jellegét nagyrészt megőrizve, de teljesen újjáépítették a homloktornácos Finta-házat (12-es Udvartér, 1. szám). Az 1895-ben épült egykori Millennium vendéglő és szálló – a volt szülészet, 15-ös Udvartér, 1. szám alatt – eklektikus épülete ma igen rossz állapotban van, de többszörösen ívelt szemöldökpárkánnyal ellátott, gazdag stukkódíszes emeleti ablakai, elegáns kovácsoltvas mellvédes erkélyei napjainkban is felidézik régi pompáját.

A Főtér déli oldalának legrangosabb épülete az a 19. század végén épült egyemeletes ház, amely egykor a Wertán-testvérek és K. Csiszár József kereskedését fogadta be (Gábor Áron tér, 4. szám). Hattengelyes, enyhén aszimmetrikus főhomlokzatát a front egész hosszát átfogó, balluszteres attika koronázza. Vele átellenben, a tér délnyugati sarkán, a templom bejárata mellett emelkedik az 1906–1907 között díszes szecessziós homlokzattal épült református bérház (Gábor Áron tér, 12. szám).

Kézdivásárhelyen az erdélyi kézműves jellegű kisvárosokra jellemző településszerkezettel találkozunk, amely mai napig fennmaradt, ilyen szempontból egyedi lévén egész Erdélyben. Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen az egykori udvartereknek már csak halvány maradványai figyelhetők meg az ún. „átjáróházakban”.

Forrás

Beke Ernő

2004 Üdvözlet Kézdivásárhelyről. A régi Kézdivásárhely képes levelezőlapokon. 1898–1968. Kézdivásárhely, 5–85.

Dobolyi Annamária

2007 Századfordulós építészeti törekvések Kézdivásárhely főterén. Acta Siculica. 481–495.

Földi István

2004 Századelő az udvartereken. Rendhagyó szociográfia. (Kriza Könyvtár.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár.

Incze László

é. n. Kézdivásárhely. Marosvásárhely.

Incze László – Szőcs Géza – Szabó Judit

1997 Kézdivásárhely. Városkönyv. Kézdivásárhely.

Olasz Gabriella

1998 Kézdivásárhely sajátságos településszerkezete és műemléki jelentőségű épületei. Acta. 59–80.

Pál Judit

2003 Városfejlődés a Székelyföldön. 1750–1914. Csíkszereda.

Sebestyén, Gheorghe

1987 O pagină din istoria arhitecturii din România. Renaşterea. Bucureşti, 98–102.

Sylvester Lajos – Incze László

1972 Kézdivásárhely. Kézdivásárhely.

Weisz Attila et alii

2007 Száz erdélyi műemlék. Kolozsvár, 34–36.

Vámszer Géza

1977 Az udvartér – Kézdivásárhely régi települési formája. In: Uő: Életforma és anyagi műveltség. Bukarest, 217–222.
Indoklás

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó bástyája Háromszék volt, amikor már mindenhol letették a fegyvert, itt továbbra is ellenálltak a császári seregeknek. Ennek az önvédelmi harcnak biztosított fegyvert a bodvaji vashámorban, majd a kézdivásárhelyi Turóczi-műhelyben öntött 93 ágyú, amelyet közadakozásból, illetve a székely templomok harangjaiból öntöttek. Gyerekek és asszonyok gyártottak lőport, gyutacsot hozzá, gyűjtötték a kiskanalakat, gyertyatartókat; ezekből készültek az ágyúk a berecki székely ezermester tervei alapján. Gábor Áron kultusza máig erősen érezhető a város és környékének életében. A tüzérőrnagy, mint a szabadságharc meghatározó alakja vonult be a történelembe. Ő képezte ki a kézdivásárhelyi székely katona nevelde diákjait is tüzérekké. Első összecsapásuk a császári seregekkel, Hídvégnél igazolta felkészültségüket és a haza szabadsága iránt érzett elkötelezettségüket, megnyerték a hídvégi csatát. Jó példa ez a székely virtus bemutatására, mely lehetővé tette a székely nép erős identitástudatának megmaradását.

A székelység számos felbecsülhetetlen nemzeti értékkel gyarapítja a magyar nemzet kincsestárát, Kézdivásárhely történelmi központja pedig, esztétikájának és történetének, Erdélyben egyedül megmaradt udvartereinek köszönhetően egyike ezen épített kincseknek.Utolsó frissités: 2015-12-11 14:50:53