Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Backamadarasi Kis Gergely életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

Backamadarasi Kis Gergely 1738-ban, közszékely családban született a Nyárád menti Backamadarason, ahol tanárai már korán felfigyeltek a szorgalmas és értelmes fiatalra. Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban folytatta szolgadiákként, mivel családja szegény volt. Tanárai hamar megkedvelték az éles eszű diákot, akinek legkedvesebb tantárgyai a német nyelv és teológia voltak. Miután 1764-ben elvégezte a kollégiumot, külföldi tanulmányútra készült, de a hétéves háború miatt császári rendelet tiltotta a protestáns diákok külföldön való tanulását. Kiss Gergely ezért Bécsbe utazott, ahol sikerült a trónörökös II. József színe elé járulnia. Tőle nyert engedélyt bázeli tanulmányai elvégzésére, így 1765-től a bázeli akadémián két évig mechanikát, fizikát, botanikát, anatómiát, keleti nyelveket, jogot, politika- és egyháztörténelmet, illetve teológiát tanult. 1768-ban, amikor visszatért hazájába, a trónörökös elé járult, hogy megköszönje jóságát és támogatását. 1768. október 20-án a székelyudvarhelyi Református Kollégium professzora lett, és egy új iskola építésén fáradozott. 1773-ban elkészült a ma is álló kétemeletes épület a város központjában. Kiss Gergely a jogot, a filozófiát és a teológia minden tárgyát maga tanította. Emellett a tanulók élelmezéséről is gondoskodott, illetve 1780–1781-ben templomot építtetett a város főterére, majd könyvtárat is alapított. Munkásságát az erdélyi református egyház zsinata is értékelte, amikor főjegyzővé választották. 1787. április 25-én halt meg 49 éves korában. Fogarasi nemes Komáromi Teréziával kötött, 15 éven át tartó házasságából három gyermek származott: József, Borbála és Ferenc. A székelyudvarhelyi temetőben temették el.

 

Művei

  • Halotti oratio a halálnak rut és szép ábrázatjáról, melyet néhai mélt. gróf Tantsi Földvári Ferencz ő nagyságának utolsó tisztessége megadattatásának alkalmatosságával mondott N. Idán Bőjt előhava X. napján 1770. Kolozsvár, 1771.
  • Kedves és tisztes Dániel néhai mélt. l. b. Vargyasi idősb Dániel István úr ő nagysága... áldott emlékezetét Pünköst havának XXIX. napján halotti oratióval tisztelte a vesszősi udvar-háznál 1774. eszt. Kolozsvár, 1775.
  • Agenda, az az: Egyházi szolgálatbéli okos isteni tisztelet módja. Melyet a felsőbbeknek parancsolatjára készített vala... Most pedig némely hozzá-adásokkal, az ezzel élni akaró szolga társaiknak hasznokra... közönségessé tett Szerentsi Nagy István. Győr, 1788.
Nagy Ákos
Forrás

Gönczi Lajos

1895 A Székelyudvarhelyi Ev. Ref. Kollégium múltja és jelene: történeti vázlat. BecsekNy., Székely-Udvarhely.

Kolumbán Vilmos József

2005 Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. Református Szemle 4. 485–489.

Szinnyei József

1899 Magyar írók élete és munkái VI. (Kende–Kozocsa). Hornyánszky, Budapest.

***

A székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium múltja (www.refkol.ro/mult/mult_1.htm)
Indoklás

Backamadarasi Kis Gergely életműve jól illeszkedik az értéktár kulturális örökségei közé, mivel a 18. században élt, külföldi egyetemeken tanuló, majd szülőföldjére visszatérő nagy tudású professzornak köszönhető a székelyudvarhelyi református oktatás megújulása, illetve a város épített örökségére is nagy hatással volt munkássága.Utolsó frissités: 2015-12-12 17:20:22