Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Az Óriások árka
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

„A Bekecsnek Marosszékre néző nyugati oldala két lépcsőzettel – székelyesen lonkával – emelkedik. Selyéből egy meredek köves oldalon mászva ki, egy óra alatt érünk a havas azon első lonkájára, hol a hegynek lépcsőleges bemetszése, vagyis terasz-szerű keskeny térszalaga van. Ezen alsó lonkán vonul át az Óriások árka, mely nem más, mint az általunk Szováthánál látott s a Restástetőig elkísért úgynevezett Rabsonné útjának folytatása, mely onnan az Aszalványon, Körtvélyes alján felcsap a Bekecs déli bütüjénél, onnan Kovács szene, Gábor orotványa, Agyagapataka, Farkas vésze, László Mihály tava, Csere csorgója, Csere felett és Likat teteje nevű helyeken átvonulva, a Nyires élin leszáll a Mikházánál lefolyó Peres patakhoz, szóval az a Bekecsnek nyugati lankás oldalát a lehető legegyenesebb irányban szeli át és Szovátháról Mikháza tájáig 2 mérföldnyi egyenes méretben nyúlik el, mit azon körülmény, hogy hegyen-völgyen megy el, legalább is még 1 mérfölddel meghosszabbít.

 A néphit azt tartja, hogy az Mikházán túl is egész Beszterczéig folytatódik, de én a vidéket – hol annak át kellene menni – figyelmesen felkutatván, sehol semmi nyomára és emlékére nem akadtam, valamint Szováthán túlról, illetőleg a szováthai sóhegyeken túl annak ismét tovább folytatását felfedezni nem tudtam; igy tehát azt kell hinnem, hogy az Szováthától csakis a mikházi castrumig nyult, mi azon hitre jogosit fel, hogy az nem más, mint azon római útnak folytatása, mely Apulumtól a Maros mellett feljőve, Vásárhelynél, Kebelénél a Nagy-Nyárád terére átcsapván, egész Mikházáig, illetőleg az ott levő castrumig tisztán követhető, hol az eddigi kutatók annak nyomát elveszitették; de én feltaláltnak hiszem a Bekecsen átvonuló fenn megjelölt Óriások árkában, mely Mikházátl a rómaiak idejében mivelet alatt állott szováthai sóhegyekhez viszen át egyenes vonalban.

A kérdéses Óriások árka egy alapjában 2–3 öl széles töltés, melynek nyugati oldalán 2 öl széles és éppen ily mélységű teknősödés vagy sáncz vonul el; túlsó vagy keleti oldalán ily sáncz ma nem levén látható, ez az út elméletének ellene mondana, de feltehető, hogy felső vagy keleti sánczát a felülről lerohanó s a töltés által felfogott vizek töltötték be, míg az alsó mély sáncz ugy keletkezett, hogy az úttöltéshez és a talajegyengetéshez szükséges föld onnan vétetett. A fenn elősoroltak mellett még az út elmélete mellett szól az is, miszerint töltésünk szembeötlőleg a hegy lankásabb, járhatóbb részét keresi, mit a Székelyföldön levő más töltéseknél, mint a rikai Kakasbarázda, a hargitai Ördögök útja, a Parajd feletti Rabsonné útja és a Partiumban levő Tündérek útjánál* sehol sem találjuk, mert minden tekintet nélkül a vidék földrajzi alakulására, hegyen-völgyön, meredek sziklákon torony irányban hatolnak át. Azonban én ezen hiányosan okadatolható sejtelmemet korántsem akarom csaalhatatlan igazságként felállitani; én véleményemet kimondám, a töltés vonalát nyomról nyomra követve megjelölém főleg azért, hogy majd szakértők e vonalon teendő ásatások s tudományos kutatások által a valót kiderithessék, biztosan megállithassák.” (Orbán Balázs)

 

Óriások árka, amelyről többek között azt is feltételezik, hogy a hajdani római úton azért mélyítették a nyomvonalat, hogy az ellenség ne lássa azokat, akik ott elhaladnak, de lehetett egy védőfal-rendszer része is. Természetesen ezek hipotézisek, de az árok önmagában különlegesség, természeti látványosság. Tündér Ilona útjának is nevezik.

Forrás

Dénes István

2007 Székelyföldi töltésvonulatok 3. Acta Siculica. 253–285.

Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla

2008 Erdély – Székelyföld – Felső-Nyárád vidéke. Péter Pál Kiadó, Veszprém.
Indoklás

Az Óriások árka a kistérség emblematikus természeti értékei közé tartozik. Megőrzése, népszerűsítése hozzájárul a kisrégió turisztikai vonzerejének növeléséhez.Utolsó frissités: 2015-12-12 15:12:50