Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A micskei református templom
A javaslatot benyújtó intézmény: Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

A javaslatot benyújtó személy: Dukrét Géza


Leírás

A Hegyköz keleti részének legfontosabb központja, a Berettyó völgyének középszakaszán, Nagyváradtól 42 km-re, Margittától 14 km-re, a Nagyvárad – Margitta főútvonaltól jobbra fekszik. Micske nevével forrásainkban először 1255-ben találkozunk, Mikche formában.

Sor- és kódszáma a műemlékek lajstromában: 334, BH-II-m-B-01177

A történeti irodalom szerint a 14. század elején épült, vegyes román kori-gótikus stílusú. 1614-től Zólyomi Erzsébeté, majd Zólyomi Dávid és neje, Bethlen Kata kapják meg a birtokot. A hagyomány úgy tartja, hogy Zólyomi Dávidot és nejét, Bethlen Katát a micskei templomban temették el. Szalárdi János Siralmas krónikájában ezeket írta Zólyomi Dávid haláláról és temetéséről: „...die 1 Augusti 1649. esztendőben ugyanazon kővári fogságban, az földi sátrábúl elköltözék, honnan teste kiadatván, felesége és fia Zólyomi Miklós az micskei egyházban tisztességesen temetteték vala”. Férje halála előtt, vagy annak hírére építtette meg iktári Bethlen Kata kriptájukat a templom szentélye alatt. Bizonyos, hogy ő is ide temetkezett. A török háborúk alatt a kriptát kirabolták.

Egyhajós templom, nyugati homlokzata előtti toronnyal. Kétszakaszos gótikus támpillérek veszik körül, amelyek közül a tornyot támasztó két magasabbat és a hajó nyugati sarokpilléreit átlósan helyezték el. A beugró szentélyt hasonló támpillérek fogják közre. A torony alatti bejárata félköríves záródású. A tornyot félköríves metszetű övpárkány osztja két szintre. Ablakainak csak a keskenysége mutat középkori eredetre. A sisak alatti kettős ablakok hegyes záródását téglából alakították ki. Fiatornyokkal díszített nyolcszögletű sisakja alatt fából készült árkádos tornác húzódik. A fiatornyok tetején gömb, zászló és csillag, a sisak csúcsán pedig gömb, kakas és csillag látható. Kalotaszegen találunk ilyen tornyokat. A hajót viszonylag magasan elhelyezett, keskeny, félköríves záródású, lőrésszerű, tölcséres ablakok világítják meg. Déli falához portikuszt építettek, ekkor a középső támpillért visszabontották. Bejárata félköríves záródású. Innen vezet a lépcsőfeljárat a karzatra. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul. Három ablaka hasonló a hajóéhoz. A hajó kazettás síkmennyezetű. A nyugati és déli oldalon fából ácsolt karzat húzódik. A hajót a szentélytől csúcsíves diadalív választja el. A szentély fiókboltozatos, poligonális záródású. A falazott szószék a templom északi oldalán helyezkedik el, a szentély és a hajó találkozásánál. Sokszögű, levélfüzérrel díszített volutákkal tagolt, s lángnyelves urnában záródó koronáját a diadalív kiugró falára erősítették. Felirata a következő: „Készítődött újonnan 1781. – Légy hív mind halálig és néked adom az Életnek koronáját. Jel. 2. 10. v. – Javítódott 1857-ben.” Későbbi, klasszicista asztalosmunka a szentélyzáródásban álló, háromosztatú stallum, amelyet ugyancsak urnák díszítenek. Egyszerre készült a padokkal 1891-ben. Az úrasztala 1896-ban készült.

Forrás

Avram Alexandru – Godea Ioan

1975 Monumente istorice din Ţara Crişurilor. Editura Meridiane.

Borbély Gábor – Dukrét Géza – Péter I. Zoltán – Stark Erzsébet

2004 Bihar megye útikönyve. I. Prolog Kiadó, Nagyvárad.

Borovszky Samu

1901 Bihar vármegye és Nagyvárad. Apolló Irodalmi Társaság, Budapest.

Bunyitay Vincze

1884 A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. III. Egyházak. Nagyvárad, 1884.

Crişan, Ioan

2006 Aşezările rurale medievale din Crişana (secolele X–XIII). Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea.

Dukrét Géza

1996 A micskei református templom. (Erdélyi műemlékek, 17.) Utilitas Könyvkiadó, Kolozsvár.

2005 Hegyköz. Történeti monográfia. (Partiumi füzetek, 38.) Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2005.

2009 Épített örökségünk Bihar megyében. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad.

Emődi Tamás (szerk.)

2004 Örökségünk védelmében. Egyháztörténeti értékek gondozása a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Királyhágómelléki Református Egyházkerület Műszaki Osztálya, Nagyvárad.

Gavallér Lajos

2006 A micskei református templom és lelkészei. (Micskei füzetek, 9.) Kiadja a Micskei Református Egyházközség, Micske.

Jakó Zsigmond

1940 Bihar megye a török pusztítás előtt. Sylvester nyomda Rt., Budapest.

Nagy Sándor, K.

1884 Bihar-ország. Nagyvárad. (1884, reprint kiadás, PBMET.)
Indoklás

Elegáns térkompozíciójú épület, amelyről Rómer Flóris 1877 táján jogosan írta, hogy: „Ha kell előminta egy magyar falusi templomhoz, csekély változtatással a micskei református egyházat mernénk ajánlani...”Utolsó frissités: 2019-12-08 18:08:26