Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Orzsika


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1870
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 121-124/15. sz.

Szöveg

(Székely népballada a XVII-dik századból)

Istenem, istenem, hát én mért születtem,
Hogy ily szerencsétlen lett az én életem?
Kis-Küküllő mellett,
Nagy-Küküllő mellett
Nálamnál szebb sem volt,
Nálamnál jobb sem volt,
Mégis csúfos leve az én vég idejem.

Úgy üli, úgy üli három királybiró
Elvesztő törvényem a biró házánál,
A biró házánál, Mezei Mártonnál.

Hová mégy, hová mégy, szegény Szabó Orzsik?
Igy kérdi barátja, jó leány-barátja.
Elmegyek, elmegyek a biró házához,
A biró házához, Mezei Mártonhoz;
Ott ülik én nekem elvesztő törvényem!

Hogy ő elhallgatta, úgy sirt, úgy kesergett. . .
Szóval igy felmondja egyik királybiró:
Ne sirj, ne keseregj, szegény Szabó Orzsik,
Mert az én törvényem téged meg nem ölet.
Másik királybiró szóval ezt feleli:
Mert az én törvényem őt meg nem öleti.  
Mit hazudott, mit már a  n a g y  királybiró?
Szóval igy feleli átkozott Pap János:
Biz az én törvényem őt meg is öleti:
Mert hosszú szilvásban, aszaló torkában
Hallottam sirását a kicsiny gyermeknek,
Ő onnan kivette, csihányba apritá,
S a disznónak adá,
Kitúrá a disznó jobb lábát s bal karját.

Más két királybiró engede ő neki.

Oda ment a nénje, tisztektől megkéré:
Adnák a kezire, hogy őt elkisérné;
Kezihez vevé a nénje és vezeté,
Nagy sokaság úton Orzsikát kiséré.
Kérdezi a nénjit:
Aj, kedves jó néném, hát mi hova menyünk?
Az istenházába, a templomba megyünk,
Édes jó testvírem!
Mikor addig értek és mégis csak hítta;
Édes kedves néném, itt vagyon a templom,
Itt az istenháza – hát még hova menyünk?
Eherré a dombra, a szőllő fejére.
Mikor kiérének a szőllő fejére,
Aj, a gödör készen, tövissel bérakva,
Ahajt csak elrémül szegény Szabó Orzsik,
Hol a temetője, az ő vég ideje.
Segesvári hengér a kezit megfogá,
Gödörhöz hurcolá,
S őt a tövis közé tüstént bébocsátá,
Töviset tevének még a fejire is,
S földet hánytak reá.
Akkor a testvére onnan eltántorga,
Orzsik ott marada, tövissel bérakva,
Tövissel bérakva, földdel bétakarva. . .
Strázsákat vetének gödör mellékire,
Erős őrizetre. . .

Strázsák ott hallgatták, hogy sír, hogy kesereg
Szegény Szabó Orzsik, hogy miket panaszol:
Istenem, istenem, jaj beh nem gondoltam,
Hogy kamuka-szoknyám koporsóm is legyen,
Patyolat gyolcs ruhám szemfödelem legyen.
Az én történetem
Okozta ezt nekem.
De oh! én istenem, hallgass meg most engöm!
De verd meg Pap Jánost mind a mennyen s földön!
A maradékát is, atyám, eltöröljed,
Nyomossá[!] e földön de soha ne tegyed!
De már jó strázsáim, most meghallgassatok!
Menjen el az egyik, menjen el óh! haza,
Az édes anyámhoz s a jó testvéremhez,
Nyissák óh! nyissák ki a varró ládámat,
Vegyék ki, vegyék ki, mi van a fenekén,
Hagyják hazugságba átkozott Pap Jánost:
Mert ott van a gyermek, de halva született!

Mikoron megkapta ott az ő testvére
Gyolcsba bétakarva a kicsi gyermeket,
Az utcára vitte,
Ottan beszélette,
S mindennek mutatta.
Doktort hoztak neki, meg is vizitálták,
Az Orzsik szavait igaznak találták,
Megösmerték rajta, hogy halva született.
Akkor az ő nénje lábáról leesett,
Kétségbe is esett,
Hogy halva vették föl azt a hideg földről,
Az édes anyja is abba pillanatba’
Bújába’ elindult,
Elment fel Cséjjére,
Hideg csorgón kűjjel,
S magát felakasztá.
Az édes atyja is szekérre rakodott,
Innen elbujdosott, elment, elbujdosott,
Hogy soha is senki róla hirt nem hallott,
Jószága, birtoka mind másra maradott.

Leányim, barátim, igy higyj a legénynek,
A hamis hitűnek:
Mert a legénynek van három hamis hite,
Egyik hamis hite: a kalap fejibe’,
Másik hamis hite: a bunda zsebibe’,
A harmadik pedig: a bocskor orrába’.

Ne higyj a legénynek, a hamis hitünek,
Mert megcsal ő téged,
Széles pántlikákkal, apró édes csókkal,
Zergő mogyoróval, csattogó dióval,
Mézes beszédekkel, sűrű hazugsággal.
Mert én hittem neki, sűrű hazugságnak,
S immár csúfja lettem az egész világnak.

Tudom, hogy fennmarad az emlékezetem,
Meddig a föld s világ, nem felejtnek engem;
Nem vettem én hasznát az én szépségemnek,
Csúffá tett az engem s csúffá az én végem:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
De Szabó Orzsiknak egyet sem konditnak.Megjegyzés

Kriza János 1870a. A Fővárosi Lapoknak ugyanabban a számában, ahol a balladát Kriza János közölte, az 51. oldalon rövid tájékoztatás olvasható a balladáról: „Mai számunkban   Kriza János tisztelt munkatársunk szivességéből – egy igen becses népköltészeti ereklyét van alkalmunk közleni. A XVII. századból való székely népballada ez, s már csak ódonságánál fogva is igazi ritkaság népköltészeti irodalmunkban. Műformáját illetőleg kétségkívül vannak szabatosb, tömörebb székely népballadáink; de ami egyes részletek szépségét s a tárgy művészi és finom kidolgozását illeti: »Szabó Orzsika« a leghiresebb külföldi népballadákkal is bátran versenyezhet. Ily becses közlemények után kétszeresen óhajtandó, hogy vajha mielébb napvilágot láthatna a Kriza J. unitárius superintendens úr által összegyűjtött »Székely vadrózsák« második kötete is.” – Ua. in MNGY III. 1882: 25–29/14. sz. Az MNGY-ben közölt szövegben sok apró módosítást konstatálhatunk, melyek nem sorakoztathatóak fel semmiféle elgondolás, semmiféle céltudatos törekvés mentén. Összességükben sokkal inkább azt a benyomást keltik, hogy figyelmetlen másoló, vagy figyelmetlen betűszedő nyomdász keze nyomát őrzik a főleg hangtant érintő változtatások. A balladához fűzött jegyzetben Gyulai úgy vélekedik, hogy „E balladának alkalmasint való történet szolgáltatta alapját, de vagy át nem alakulhatott teljesen, vagy megromlott, s innen egyrészt külalakja is mintegy közép a vers és próza közt. […] Mindenesetre megható történet s részleteiben sok költőiség nyilatkozik, de mint egészet nem görgette kerekké a szájhagyomány; s talán azért nem vehetett föl ritmusosabb alakot is. (433)

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 622.)