Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnosi Jánosné


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1866
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 131/20. sz.

Szöveg

Ablakba’ könyököl Molnosi Jánosné,
Ott himet varr vala fekete selyemmel,
Hol selyme nem éri, a könyivel tölti;
Lábával rengeti kis futkosó fiát:
Beli fiam, beli, Molnosi Samuka,
Beli, fiam, beli, Molnosi Samuka,
Ha az isten neked ád érned emberkort,
Ne hídd te apádnak a Molnosi Jánost,
Hanem hídd apádnak a dersi főbirót!

Ajtóba hallgatá jó Molnosi János:
Nyiss ajtót, nyiss ajtót asszony feleségem.
Mingyárt megnyittatom, édes jámbor uram.
És Molnosi János az ajtót berugá.
Meg ne tagadd asszony, mostan beszédedet!
Nem tagadom uram, a szolgálót szidtam. –
Megtagadád asszony, úgy e beszédedet?
Meghagyom életed, hogy ha nem emlited
A dersi főbirót; de ha megemlited,
A fejét vétetem ő neki és néked.
Dehogy nem emlitem, el sem is felejtem,
Az eszemből soha, soha ki sem vetem,
Fejem a fejivel egy gödörbe szálljon,
Vérem a vérivel egy patakot mosson,
Lelkem a lelkivel isten előtt álljon!

És Molnosi János haragra gyúlada,
A dersi főbirót ő rögtön hivatja;
A dersi főbiró mihelyt oda ére,
Mind a kettőt egybe állitá ő térdre,
És mind a kettőnek fejit elütteté,
És mind a kettőt egy gödörbe téteté.Megjegyzés

Kriza János 1866b (Fővárosi Lapok) – Ua. in MNGY III. 1882: 17–18/10. sz. Mónusi Jánosné címen. – A ballada szövegét több változtatással közölte Gyulai Pál: mindenek előtt megváltoztatta a balladahős nevét (Molnosi Jánosnéból Mónusi Jánosné lett), a ballada elején két helyen is módosította a szórendet, a továbbiakban egy-egy szót kicserélt (szidtam~hittam, a mint~mihelyt) illetve néhány népi szóalakot irodalmi nyelvire írt át (vérivel~vérével, fejivel~fejével, téteté~teteté). A szövegalakítás egy részére magyarázatot kapunk abból a kéziratból (EA 10789), mely Kriza János néhány, a Fővárosi Lapokban közzétett folklórközleményéről készült másolatot tartalmaz. A kéziratcsomó első oldalán található Molnosi Jánosné balladáját a másoló eleve Monusi Jánosné címmel kezdte átírni, s a családnevet végig, következetesen Monusi-nak írta. (L. a Mellékletben a 22. számú írásképet) Feltehetően a balladahős nevét ilyen hangalakban ismerte, ha máshonnan nem, az MNGY első kötetéből, melynek 233. oldalán  található Monusi Jánosné egy töredéke Szabó Sámuel gyűjtéséből. A szórendi felcserélések szintén a másolótól származnak, a többi változtatás viszont Gyulai számlájára írható, esetleg a nyomdász tévedésének tudható be (a szidtam~hittam esetében a kéziratban világosan a szidtam szó szerepel, akárcsak a vérivel, fejivel szavak másolatában az i-s alak. A másoló kilétét nem ismerjük, de nagy a valószínűsége annak, hogy Benedek Elektől származik a kézírásos másolat. Feltételezésünket Benedek Elek egy nyilatkozatára alapozzuk: eszerint Gyulai őt bízta meg, hogy a Kriza-hagyatékból és a lapokban szétszórt publikációkból szedje össze az MNGY harmadik kötete számára a publikálható anyagot. (L. Benedek Elek 2006: 118.)
A kéziratos másolat egyben jó példája annak is, hogy a 19. század folklórral foglalkozó értelmiségijei mennyire nem törődtek a balladák versformájával és strófabeosztásával. Kriza János tizenkét szótagból álló, hosszú sorú, szabálytalan szakaszokra osztott verset közölt a Fővárosi Lapokban, a másoló a hosszú sorokat két hat szótagos sorra osztotta, s tagolatlanul írta le a ballada szövegét. Az MNGY-ben viszont ismét a hosszú sorú szöveget látjuk viszont, jóllehet csaknem biztosra vehető, hogy Gyulai a kéziratos másolatot használta a ballada sajtó alá rendezésekor.
Molnosi Jánosné balladájával kapcsolatban fel kell vetnünk még egy problémát, amelyet először Vargyas Lajos érintett. A balladáról írva Vargyas megjegyezte, hogy a „Végén nem teljesen hitelesnek látszó kiegészítés olvasható.” (Vargyas Lajos II. 1976: 246.) Egyetértve Vargyas Lajossal, s tudva Gálffy Sándor ballada-kiegészítő tevékenységéről, óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy talán ez a ballada is megjárta Gálffy ballada-csiszoló műhelyét. Bizonyíték nem áll rendelkezésünkre, sem a levelezésben, sem Kriza feljegyzései között nem találtunk utalást még csak arra sem, hogy Gálffy gyűjtése volna a Molnosi Jánosné, de mint eshetőséggel számolnunk kell Gálffy Sándor alkotó közreműködésével.
– Ua. in SZNGY I. 1956: 40–41/13. sz. Mónusi Jánosné. Az MNGY szövegét reprodukálja.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 626-627.)