Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Molnár Anna


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1966-03-30
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 44-46/9. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Madaras Ferencné Dósa Jusztina, 72 évesSzöveg

 Mónár Anna mosott a pataknál. Jött egy katona, s kezdte csalogatni Mónár Annát:

– Gyere velem, Mónár Anna,
Hosszú útra, bújdosásra.
– Nem mehetek, [nem mehetek,]
Vagyon nékem jámbor uram,
Karon üllő kicsi fiam.
Addig hívta, csalogatta,
Lóra kapta s elragadta.

 Elérnek a burkus fához, letelepednek, s azt mondta ott a katona Mónár Annának:

– Nézz egy kicsit a fejembe.
 
 Mónár Anna nézett a fejibe, s ahogy nézett, felpillantott a burkus fára. Látta, vót még ott öt-hat asszony felakasztva, erre kiesett a könnye, s az arcára esett a katonának.

– Mér sírsz, mér sírsz, Mónár Anna?
– Nem sírok, nem sírok,
Harmat cseppent a fáról.

 Akkor azt mondta a katona, hogy

– Készülj, készülj, Mónár Anna,
Hágjál fel a burkus fára.
– Nem szoktam én fára hágni.

 Mónár Anna azt mondta, hogy mutassa meg a katona, hogy kell fára hágni, mer ő nem tudja. S a katona mutatta meg, felmászott a fára, akkor odaszólt Mónár Annának, hogy:

– Dobd fel az én kardomat!

 Mónár Anna se vót rest, úgy feldobta a kardot, hogy a nyakát levágta egészen. Anna felőtözött a katona ruhájába, s hazament a férjihez, lóhátra ült, úgy ment.

– Hallod-é, te jámbor gazda,
Adjál szállást éjszakára.

 Mónár Anna kérte a szállást. Akkor a gazda azt felelte, hogy nem adhat szállást, mer síró kisfia van. Mónár Anna azt mondta:

– Hallottam még gyermeksírást.

 Megint Mónár Anna mondta:

– Hallod-é, te jámbor gazda,
– Van-é jó bor a faluba?

 A gazda elment borér, s akkor Mónár Anna

Kigombolta a zubbonyát,
S megszoptatta kicsi fiát.

 A gazda hazajött, hozta a bort, s látta, hogy nem sír a gyermek. Akkor mondta, hogy még a gyermek is tudja, hogy idegen van a háznál. Mónár Anna mondta a gazdának, hogy ha hazajőne a felesége,

– Megszidnád-é, megvernéd-e?
– Meg se szidnám, meg se verném.
– Én vagyok a feleséged,
Velem mondtad el a hitet.

 Akkor Mónár Anna kigombolta a mellényit, sok pénzt adott elé, s éltek tovább  boldogan.Megjegyzés

Egyike a legrégebbi balladáinknak. Első kibédi változata 1913-ban jelent meg, dallammal együtt (Seprődi, 1974: 377; Marosszéki, 1913: 38; ESzD: 67.) A balladához csatolt jegyzeteiben Seprődi azt írja hogy „… a ballada ma is még élő, fejlődő alakuló életet él a nép közt.” (Marosszéki, 1913: 38.)

            Gyűjteményemben a ballada hét változata található, hatot közlök. A kimaradt változat (156.) töredékes. Az adatközlő, aki a legfiatalabb a Molnár Anna-énekesek közül (50 éves), mindössze a két első versszakot tudta reprodukálni. Tizenkét esztendős lehetett, amikor megtanulta az édesanyjától. A tollútépőben énekelték. Egykori népszerűségét az is bizonyítja, hogy a legtöbb adatközlő a fonóban tanulta 50-60 évvel ezelőtt. A 4. sz. ballada adatközlője meg is jegyezte: „A fonóban divatos nóta vót.” Ma a fiatalabb nemzedék körében egyáltalán nem ismerik, könyvből, rádióból hallottak róla. Az öregek is csak a gyűjtő kérlelésére mondták el az egykor tanult szövegeket. Igen tanulságos a dallamokról tett észrevételünk: dallammal együtt csak négyen tudták reprodukálni, de ebből a négyből is csak kettőt közölhettünk. A többinek az adatközlője vagy egyáltalán nem emlékezett már a dallamra (5. és 9. sz.), vagy teljesen rossz, egészen romlott dallamra, illetve féldallamra énekelte (6. és 8. sz.).

            „Senkinek se kell az ilyen hosszú nóta” – mondta a 4-es számú ballada énekese. Ez a megjegyzés egybecseng azzal, amit nemrég, éppen a kibédi balladákról beszélve, így összegeztem: „Fölvetődik végül a kérdés: mi a magyarázata a balladák ilyen nagymérvű háttérbe szorulásának? A leglényegesebb az, hogy alapvetően megváltozott a nép élete, megszűntek a régi életmód társas összejövetelei (fonó, kukoricahántó, disznótor, kaláka stb.), gyors életritmusunk pedig nem kedvez többé a hosszú »történelmes« énekeknek. A könyv, a rádió, a tévé térhódítása révén a lakosság hozzájutott a magasabb civilizációhoz. Megszűnt a falu évszázados zártsága. A közösben végzett munka egyre inkább a gyors információcsere szerepét játssza: a falu, az ország, a nagyvilág hírei, a politikai események képezik a beszélgetések legfőbb tárgyát. Országot, világot lát a nép, illetve az ország, a világ gondja-baja beköltözött szűk otthonába. Fiataljaink például a hosszú téli estéken még össze-összegyűlnek varró-estékre (fonó nincs, mert nincs csepű), de ezekről az összejövetelekről már elmaradhatatlan a lemezjátszó és a rádió táncműsora…” (Énekeseink balladakészlete. Falvak Dolgozó Népe, 1973. szept. 19.).

            Ezek a körülmények, nyilván, alaposan kikezdték epikus énekhagyományunkat. A 9. sz. ballada például már félig vers, félig próza állapotában van. Pedig az adatközlő valamikor jól tudta az éneket, de ahogy teltek az évek, egyre ritkábban jutott eszébe, s másoktól is alig hallotta. Nem igényelte senki, s most csak a gyűjtő kérlelésére próbálta újra reprodukálni. Már nem jutott eszébe a dallam s nem tudta elmondani egészében a szöveget sem: prózai részekkel egészítette ki a hiányzó momentumokat.

            Ezek után nyilvánvaló, hogy a Molnár Anna-ballada már nem él „fejlődő-alakuló életet”, a kibédi népköltészetben, mint a századforduló éveiben, Seprődi korában. Feltűnő, hogy egyetlen férfi adatközlőre sem akadtam, valószínű, elsősorban a nők kedvelt „történelmes” éneke lehetett. „Van tehát egy vonzalom, érvényesül egy szelekció, amelynek folytán a balladaköltészetből a nők elsősorban a női tragédiákra, a férfiak elsősorban a férfitragédiákra reagálnak.” (Faragó–Ráduly).

(Ráduly 1975: 173–174.)