ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

59 tétel    lapozás: 1-30 | 31-59

BALASSA József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Budapest, 1891

BÁRCZI Géza - BENKŐ Loránd - BERRÁR Jolán: A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó. Budapest, 1967

BEKE György: Csángó nyelvi epizódok. Korunk XXX. évf. (1971) 10. sz. 1532-1533.

BEKE György: Csángó nyelvi epizódok. In: Ritoók János (szerk.): Korunk évkönyv 1981. Két évtizedes hagyományainkból. Kolozsvár-Napoca, 1981 205-209.

BEKE György: Csángó nyelvi epizódok. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 85-90.

BENKŐ Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. Magyar Nyelv. LXXXV. évf. (1989) 3. sz. 271-287., 4. sz. 386-405.

BENKŐ Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 188.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1990

BENKŐ Loránd: Emlékek első moldvai utamról. Adalék a magyar nyelvatlasz történetéhez. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 299-305.

BENKŐ Loránd: Moldvában, a múlt század közepén. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004 11-22.

BERRÁR Jolán - KÁROLY Sándor: Régi magyar glosszárium. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1984

BITAY Árpád: A moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke. Erdélyi Irodalmi Szemle. I. évf. (1924) 5-6. sz. 259.

DUMISTRĂCEL, Stelian et alii (red.): Noul Atlas Lingvistic Român pe Regiuni. Moldova şi Bucovina. I-III. [Új Román Nyelvatlasz. Moldva és Bukovina.] Editura Academiei. Iaşi, 1993-2005.

FODOR Katalin: Csángó nyelvföldrajzi kutatás. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004 97-104.

GÁLFFY Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk. XXXVII. évf. (1978) 789-798.

GRAUR, Alexandru: Introducere în lingvistică. [Bevezetés a nyelvészetbe.] Editura Ştiinţifică. Bucureşti, 1958

HORGER Antal: A csángó nyelvjárás. In: Uő: A magyar nyelvjárások. Kókai Lajos kiadása. Budapest, 1934 26-29.

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza I. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1995

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza II. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1996

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza III. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 1997

JUHÁSZ Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadástörténeti, nyelvi és településtörténeti tanulságaiból. Magyar Nyelv. XCIII. évf. (1997) 2. sz. 199-207.

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza IV. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 1998

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza V. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 1999

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza VI. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 2001

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza VII. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 2002

JUHÁSZ Dezső: A moldvai nyelvjárási régió. In: Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest, 2003 307-315.

JUHÁSZ Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlaszáról, különös tekintettel a csángókra. In: Horváthné Kispéter Zsuzsanna (szerk.): A magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás helyzete Romániában. Nyelvészeti tanácskozás Jászberényben. 2002. augusztus 2. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2003 41-46.

JUHÁSZ Dezső: Az északi csángók eredetéről "A romániai magyar nyelvjárások tükrében". In: Lakatos Ilona, P. - Károlyi Margit, T. (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 29.) Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2004 162-166.

JUHÁSZ Dezső: Csángókutatás és nyelvföldrajz: egy kérdéskör tudománytörténetéhez. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004 136-166.

KÁLMÁN Béla: Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1966

KISS Jenő: A moldvai magyar nyelvjárásokról. In: Uő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest, 2003 195-199.