ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    59 tétel lapozás: 1-30 | 31-59

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KISS Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004

KONTRA Miklós: A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2003 301-321.

LAZICZIUS Gyula: Bevezetés a fonológiába. Budapest, 1932

LAZICZIUS Gyula: A magyar nyelvjárások. Budapest, 1936

MÁRTON Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás negyedszázada (1944-1969). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XIII. évf. (1969) 205-221.

MÁRTON Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. In: Ritóok János (szerk.): Korunk Évkönyv 1973. Kolozsvár, 1973 173-193.

NAGY Jenő: Ungarische Mundartforschung an der Universität Debrecen. [Magyar nyelvjáráskutatás a debreceni egyetemen.] Zeitschrift für Mundartforschung. XVI. évf. (1940) 24-31.

NAGY Jenő: Ungarische Volkssprache. [Magyar népnyelv.] Zeitschrift für Mundartforschung. XVI. évf. (1940) 158-183.

NAGY Jenő: Sprachatlas der ungarischen Mundarten in der Rumänischen Volksrepublik. [A magyar nyelvjárások nyelvatlasza a Román Népköztársaságban.] In: Ural-Altaische Jahrbücher 30. 1958. 267-270.

PAUR Iván: Nemzet- és nyelvtörténeti adalék Moldvából. Magyar Sajtó. 1857. 58. sz.

PÉNTEK János: A romániai magyar nyelvtudományi kutatások. In: Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 286-312.

PÉNTEK János: Cercetǎri de lingvisticǎ. [A romániai magyar nyelvtudományi kutatások.] In: Sándor Koppándi (red.): Naţionalitatea maghiarǎ din România. [A romániai magyar nemzetiség.] Editura Kriterion. Bucureşti, 1981 281-308.

PÉNTEK János: Magyar nyelvi tájak Erdélyben. In: Uő: Népi nevek, népi hagyományok. Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2003 5-23.

POP, Sever: Recueil posthume de linguistique et dialectologie. [Posztumusz lingvisztikai és dialektikai gyűjtemény.] Roma, 1966

PROHÁSZKA János: Újabb értesülések a moldvai csángókról. Magyar Nyelvőr. LXXV. évf. (1951) 4. sz. 277-279.

ROSETTI, Alexandru: Limba română în secolul al XVI-lea. [A román nyelv a XVI. században.] Editura Cartea Românească. Bucureşti, 1932

ROSETTI, Alexandru: Istoria limbii române. [A román nyelv története.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1986

SALA, Marius - VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana: Limbile lumii. [A világ nyelvei.] Bucureşti, 1981

SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek. Budapest, 1952

SZABÓ T. Ádám: Sprache als identitätsstiftender Faktor in Rumänien. Aus der Geschichte der Genese der rumänischen Schriftssprache und anderer Schriftsprachen des heutigen Rumänien. [A nyelv mint identitásteremtő faktor Romániában. A román és a mai Románia más irodalmi nyelvei kialakulásának történetéhez.] In: Ureland, Sture P. (Hg.): Entstehung von Sprachen und Völkern. Glotto- und ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen. Akten des 6. Symposiums über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984. [Nyelvek és népek kialakulása. Az európai nyelvek etnogenetikai aspektusai. Az európai nyelvi kapcsolatok hatodik szimpoziumának dolgozatai, Mannheim 1984.] Tübingen, 1985 235-245.

SZABÓ T. Attila: Nyelvkutatással - a nacionalizmus ellen. Utunk. III. évf. (1949) 20. sz. 12.

SZABÓ T. Attila: A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlasza anyaggyűjtő munkájának állása és a további feladatok. In: Uő: Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok cikkek. I. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1970 539-546.

SZABÓ T. Attila: A romániai magyar nyelvtudományi munkálatok két évtizede. 1945-1965. In. Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 96-115.

SZAMOTA István - ZOLNAI Gyula: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Hornyánszky. Budapest, 1902-1906.

SZARVAS Gábor - SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I-II. Budapest, 1890-1891.

TODORAN, Romulus: Cu privire la o problemă de lingvistică: limbă şi dialect. [Egy nyelvészeti problémáról: nyelv és nyelvjárás.] Cercetări de lingvistică. I. évf. (1956) 1. sz. 96-99.

VÉGH József: Teljessé vált a Magyar Néprajzi Atlasz. Beszélgetés Barabás Jenő professzorral, az atlasz szerkesztőjével. Akadémiai Magazin. III. évf. (1992) 2. sz. 39-43.

WEIGAND, Gustav: Fremde Elemente in der Moldau. [Idegen elemek Moldvában.] In: Neuter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache zu Leipzig. 1902. 138-236.

WEIGAND, Gustav: Die Dialekte der Moldau und Dobrudscha. [Moldva és Dobrudzsa nyelvjárásai.] In: Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache zu Leipzig. 1921. 70-73.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék