Ceangăii din Moldova

Pozsony Ferenc


Ceangăii din Moldova


2002

Ceangăii din Moldova

A csángók kultúrája, történelme, eredete mindig is a magyar–román párbeszéd kereszttüzében állt, és ezekről a kérdésekről több munka született mind magyar, mind román nyelven. Az írások nagy része azonban nem került lefordításra, ennek okáért a román szakma nem igazán követhette a magyar eredményeket. Ezt a hiányt hivatott pótolni Pozsony Ferenc monografikus igényű munkája. A szerző közismert csángó szakértő, aki nemcsak a szakirodalmat ismeri a maga részleteiben, hanem több évtizedes tereptapasztalatra építi kijelentéseit. A kötet bemutatja a csángók eredetvitáját, történetét, társadalomszerkezetét és egyházi életét, magyar nyelvű népköltészetét, nyelvjárási sajátosságait, gazdasági életét, valamint az 1989 utáni jog- és érdekvédelmi törekvéseit. Reprezentatív fotóanyag, helynévjegyzék és bibliográfia áll az olvasó rendelkezésére.