ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

31 tétel    lapozás: 1-30 | 31-31

BALÁZS Lajos: Jézus képe a búzaszemen. Keresztény gabonakultusz-maradvány Csíkszentdomokoson. Művelődés. XLVI. (XLIII.) [XLVII.!] évf. (1994) 2. sz. 35-37.

BALÁZS Lajos: Jézus képe a búzaszemen. Honismeret. XXIII. évf. (1995) 1. sz. 22-27.

BALÁZS Lajos: Jézus képe a búzaszemen. Keresztény gabonakultusz-maradvány Csíkszentdomokoson. Művelődés. LI. évf. (1998) 7-8. sz. 138-140.

BÁRTH János: A katolikus magyarság vallásos életének néprajza. In: Hoppál Mihály - Barna Gábor (szerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás. Néphit. Népi vallásosság. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 331-424.

BENDA Kálmán: A moldvai csángómagyarok vallási néprajza és szociológiája. Kisebbségkutatás. II. évf. (1992) 1. sz. 459-461.

BOSNYÁK Sándor: A moldvai magyarok hitvilága. Folklór Archívum 12. MTA Néprajzi Kutatócsoportja. Budapest, 1980

DETRICHNÉ TÖRÖK Zsuzsa: Kultúra és szakralitás a moldvai csángóknál. Szociológia. (1990) 3-4. sz. 223-236.

DIÓSZEGI Vilmos: Hiedelemvilág, népies gyógyászat. Etnológiai Adattár. 4645. 1953

DIÓSZEGI Vilmos: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg hiedelmek és szokások. Etnológiai Adattár. 4645. 1950

DIÓSZEGI Vilmos: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg hiedelmek és szokások. Etnológiai Adattár. 4646. 1950

DIÓSZEGI Vilmos: Hiedelem, gyógyítás. Etnológiai Adattár. 3049. 1951

DUMA-ISTVÁN András: Újévi hiedelmek. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 12. sz. 20.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángó magyarok hiedelmei. General Press Kiadó. Budapest, 2005

HARANGOZÓ Imre: Elmentem a Szent Están templomába. Kalandozások népi hitvilágunk forrásainál. Masszi Kiadó. Budapest, 2001

HOFER Tamás: Vegyes néprajzi gyűjtés, főleg rontás, gyógyítás, mesék. Etnológiai Adattár. 7228. é.n.

ILYÉS Sándor: Változás a hiedelmek tükrében. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 23.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 252-272.

JUNG Károly: Moldvai sámánok a XVI. századból. In: Uő: Az emlékezet útjain. Ötvenöt olvasmány a néphagyományról. Fórum Kiadó. Újvidék, 1993 66-70.

KALLÓS Zoltán: Ráolvasások, hiedelmek. Etnológiai Adattár. 5606. 1959-1960.

PÁVAI István: Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 171-188.

PÁVAI István: Zenés-táncos hiedelmek Moldvában. In: Uő: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Tanulmányok, interjúk. Hagyományok Háza. Budapest, 2005 98-121.

PETI Lehel: A fekete mágia szociális egyensúlyellenőrző szerepe a moldvai csángó falvakban. A lopás hiedelmei. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 19.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 159-174.

PETI Lehel: Mítosz és mágia. A trunki orvos rózsaillatú kútjának mítosza. A lopás fekete mágiával való kezelése. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 25-37.

PETI Lehel: Elromlott világ. Egy mítosz archetipológiája, avagy a moldvai csángók időszemléletéről. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. (Kriza Könyvek 22.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004 39-58.

PETI Lehel: The Role of Black Magic in Controlling Social Balance in Moldavian Chango Villages. [A fekete mágia szociális egyensúlyellenőrző szerepe a moldvai csángó falvakban.] In: Szeghyová, Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Belief and Diversity of Attitudes. [A mágia szerepe a múltban. Tanult és populáris mágia, a néphit és az attitűdök sokfélesége.] Pro Historia. Bratislava, 2005 174-185.

PÓCS Éva: Néphit. In: Hoppál Mihály - Barna Gábor (szerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás. Néphit. Népi vallásosság. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 527-692.

POZSONY Ferenc: Hiedelemszövegek. In: Uő: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. A dallamokat hangszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Török Csorja Viola. (Kriza János Társaság Könyvtára 2.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1994 216-230.

ROKONFÖLDI [PETRÁS INCE János]: Babonák. Magyar Nyelvőr. IX. évf. (1880) 9. sz. 425-426.

SZENDREY Zsigmond: A nép élő hitvilága. Ethnographia. XLIX. évf. (1938) 3-4. sz. 257-273.

VIRT István: "Megszabadultam már a testi haláltól." A moldvai csángók lélekhite. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 60-67.

WICHMANN Györgyné HERMANN Júlia: A moldvai csángók babonás hitéből. Ethnographia. XVIII. évf. (1907) 213-214.