ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

53 tétel    lapozás: 1-30 | 31-53

ÁRUS László: Beszámoló a bákói egyházközség életéről. Levél a Kárpátokon túlra. I. évf. (1997) 2. sz. 10-11.

ÁRUS László: A moldvai református misszió kezdetei. Koós Ferenc munkálkodásai. Levél a Kárpátokon túlra. I. évf. (1997) 2. sz. 16-17.

BÉKÉSI Emil: Adalékok a legrégibb magyar Szentírás korának meghatározásához. Új Magyar Sion. XI. évf. (1880) 3-14., 200-209.

CRĂCIUN, Maria: A reformáció Moldvában. Korunk. 3. f. VI. évf. (1995) 2. sz. 97-103.

CRĂCIUN, Maria: Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea. [Protestantizmus és ortodoxia a XVI. századi Moldvában.] Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 1996

DEBRECZY Sándor: Újabb adatok a legrégibb bibliafordításunk eredetkérdéséhez. Erdélyi Múzeum. XLV. évf. (1940) 2. sz. 140-147.

DÉCSY Gyula (Hg.): Der Münchener Kodex II. Das ungarische Hussitenevangeliar aus dem 15. Jahrhundert. [A Müncheni kódex II. Magyar huszita biblia a 15. századból.] Wiesbaden, 1966

DÉCSY Gyula : Die kulturhistorische Bedeutung der Hussitenbewegung in Ungarn im 15. Jahrhundert. [A XV. századi magyarországi huszita mozgalom kultúrtörténeti jelentősége.] In: Ural-Altaische Jahrbücher 61. 1989, 142-146.

DÉCSY Gyula: The Hungarian Hussite Bible. [A magyar Huszita Biblia.] In: Eurasian Studies Yearbook 65. 1993. 19-28.

DOBRI János: Adatok a moldvai protestantizmus történetéhez. Felebarát . III. évf. (1992) 1-2. sz. 14-16.

DOMOKOS Pál Péter: Müncheni kódex, 1466. Honismeret. XV. évf. (1987) 1. sz. 77-78.

FARKAS Gyula: Der Münchener Kodex I. Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. [A Müncheni kódex I. Egy 1466-os magyar nyelvemlék.] Unter Mitwirkung von Gyula Décsy herausgegeben von Julius von Farkas. Wiesbaden, 1958

GÁLOS Rezső: Legrégibb bibliafordításunk. (Irodalomtörténeti Füzetek 9.) Budapest, 1928

GAZDA István: Szászkúti múlt és jelen. Felebarát. III. évf. (1992) 1-2. sz. 19-21.

GAZDA László: Magyar husziták nyomában. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 7-8.

GAZDA László: În urma husiţilor maghiari. [Magyar husziták nyomában.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 8-9.

GIURESCU, Constantin C.: Cauzele refugierii husiţilor în Moldova şi centrele lor în această ţară. [A husziták Moldvába való menekülésének okai és ottani központjaik.] Studii şi articole de istorie. VIII. évf. (1966) 1. sz. 26-44.

HALÁSZ Péter: Protestáns vallások szerepe a moldvai magyarok életében. In: Für Lajos (szerk.): A Ráday Gyűjtemény Évkönyve IX. Budapest, 1999 165-178.

HALÁSZ Péter: A protestáns vallások szerepe Moldvában. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 57-67.

HERMÁN M. János: A moldvai reformáció lengyelországi támogatása. In: Uő: Johannes a Lasco élete és munkássága (1499-1560). Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad, 2003 157-165.

HONIGBERGER, R.: Cotnar und die reformatorische Bewegung in der Moldau. [Kotnár és a reformáció mozgalma Moldvában.] Mitt. z. Gesch. d. Deutschums in Rumänien. VII. évf. (1917) 3. sz. 5-6.

HORVÁTH Cyrill: Huszita emlékeink. Irodalomtörténeti Közlemények. VI. évf. (1896) 1. sz. 1-12.

IONESCU-NIŞCOV, Traian: Husitistica în istoriografia română. [A huszitizmus a román historiográfiában.] Romanoslavica. Tom. X. (1964) 385-403.

KARDOS Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. III. évf. (1952) 1-2. sz. 127-177.

KARDOS Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 82.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1953

KLEIN, K.: Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in der Moldau. I-II. [Adalékok a moldvai protestantizmus történetéhez. I-II.] Bucarest, 1924

KOVÁCS Pál: "Elszertült" reformátusok Szászkúton. Felebarát. III. évf. (1992) 1-2. sz. 17-19.

LENGYEL Zsolt, K.: Hitújítás és nyelvőrzés. Jegyzetek a Müncheni kódex margójára. Új Látóhatár. XXXIX. évf. (1988) 187-195.

MOLNÁR József - SIMON Györgyi: A Müncheni kódex. In: Uők: Magyar nyelvemlékeink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1980 78-84.

NISTOR, J.: Reîntoarcerea ceangăilor husiţi la catolicism şi numărul lor în Moldova la 1807. [A huszita csángók visszatérése a katolikus hitre és számuk Moldvában az 1807-es esztendőben.] Codrul Cosminului. X. évf. (1936-1939) 591-593.