ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

85 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85

ALEP, Paul de: Călătoria patriarhului Macarie din Ţările Române. [Macarie pátriárka utazása a Román Országokban.] Bucureşti, 1900

ANONYMUS [ZÖLD Péter]: Reise nach der Moldau. [Utazás Moldvába.] Ungarisches Magazin. III. évf. (1783) 90-110.

ARTIMON, Alexandru: Călători străini despre oraşele in sud-vestul Moldovei (secolele XV-XVII). [Idegen utazók Moldva délnyugati városairól (XV-XVII. század).] Carpica. XXIX. évf. (2000) 139-154.

B., Monsieur de: Mémoires historiques ét géographiques sur la Valachie. [Történeti és földrajzi emlékiratok Oláhországról.] Francfort et Leipsic, 1778

BARABÁS Endre: Romániai székelyek. Nemzeti Iskola. 1901. febr. 9.

BARABÁS Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete. Közgazdasági Szemle. (1901) 25. köt. 424-452.

BARABÁS Endre: A csángókról. Déva és Vidéke. X XI. évf. (1913) 52. sz.

BARABÁS Endre: Etelközi levelek. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 35-44.

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Etelközi levelek. Budapesti Hírlap. 1910. dec. 24. 5-6.; 1911. jan. 8. 31-32.; jan. 18. 6-7.; jan. 27. 4-5.

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Etelközi levelek. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 4. sz. 4-5., 5. sz. 4., 6. sz. 10.

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Scrisori din Etelköz. [Etelközi levelek.] Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 4. sz. 5., 5. sz. 5., 6. sz. 11.

BATTHÁNY Vince, gr.: Reisen durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens der Moldau und Boccovina, im Jahr 1805. [Utazása Magyarországnak, Erdélynek, Moldaviának és Bukovinának egy részén által 1805. esztendőben.] Pest, 1811

BATTHÁNY Vince, gr.: Utazása Magyarországnak, Erdélynek, Moldaviának és Bukovinának egy részén által 1805. esztendőben. Pest, 1818

BERZENCZEY László: Emlékiratok. Székely Néplap. II. évf. (1867) 30. sz., 31. sz., 39. sz.

BITAY Árpád: Zöld Péter a csöbörcsöki magyaroknál, 1767. Erdélyi Irodalmi Szemle. I. évf. (1924) 7. sz. 264-266.

BONGARD: "Kurze Nachrichten von dem gegenwartigen Zustand der Moldau" [Rövid tudósítások Moldva jelenlegi állapotjáról.] Corresponduer mit Moldau und Walachei. 1782. fol. 1-41. Wien, Staatsarchiv.

BOROS Fortunát: Egy fejezet a "keleti karcolatok"-ból. Egy vasárnap délután a csángók között. A Hírnök. XXI. évf. (1924) 24. sz. 580-582.

BOROS Fortunát: A szalánci búcsú. Erdélyi Tudósító. VII. évf. (1924) 29. sz. 2.

BOROS Fortunát: Bákó. A Hírnök. XXIII. évf. (1926) 20. sz. 441-443.

BOROS Fortunát: Berkus János moldvai följegyzései a XVII. század végén. Erdélyi Irodalmi Szemle. IV. évf. (1927) 1. sz. 62-69.

BUGÁT Pál: Jelentés a moldvai ifjakról, és köszönet azoknak, kik irántuk jótékonysággal viseltettek. Nemzeti Újság. XL. évf. (1846) 396. sz. 764., 397. sz. 767-768., 398. sz. 771-772.

BURADA, Teodor T.: O călătorie în satele moldoveneşti din gubernia Cherson (Rusia). [Utazás moldvai falvakban.] Iaşi, 1893

CSERES Tibor: Zöld Péter levelei a pápához. In: Uő: Itt a földön is. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1973 7-21.

CSŰRY Bálint: Úti benyomások a moldvai magyarok (csángók) közt. Debreceni Szemle. VIII. évf. (1934) 6. sz. 241-255.

D`HAUTERIVE, Le Comte: Mémoire sur l`état ancien et actuel de la Moldavie. [Emlékirat Moldva régebbi és jelenlegi helyzetéről.] L`institut D`artes Graphiques "Carol Göbl". Bucarest, 1902

D`HAUTERIVE, Le Comte: Memoriu asupra vechei şi actualei stări a Moldovei. [Emlékirat Moldva régebbi és jelenlegi helyzetéről.] Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl". Bucuresci, 1902

DOMOKOS Mária: Zöld Péter moldvai jelentései. Ethnographia. CIX. évf. (1998) 1. sz. 267-284.

DOMOKOS Pál Péter: Zöld Péter Csöbörcsökben. Honismeret. V. évf. (1977) 5. sz. 43-45.

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai útjaim. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2005

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai útjaim. In: Uő: Moldvai útjaim. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2005 29-172.