ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1987: 41 tétel    lapozás: 1-30 | 31-41

ZSOLDOS Attila: Túl a feledés határán. Gegő Elek és a moldvai magyarság kutatásának kezdete. In: Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Budapest, 1987 167-177.

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. I-III (1-220 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987

BODRI Ferenc: Tűnődés Mikecs Lászlóról és a csángók csonka monográfiáiról. Élet és Irodalom. XXXI. évf. (1987) 16 sz. 8.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. Ötödik, átdolgozott kiadás. Magvető Kiadó. Budapest, 1987

ICHIM, Dorinel: Zona etnografică Bacău. [Bákó néprajzi tájegység.] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1987

BENDA Kálmán: A csöbörcsöki magyar katolikusok összeírása 1696-ból. Magyar Nyelv. LXXXIII. évf. (1987) 2. sz. 240-243.

DIURNUS [BODOR Pál]: Csángó iskolák. Magyar Nemzet. 1987. szept. 2.

KISS Károly: A megmaradás esélyei. Emlékezés a moldvai csángó iskolákra. Magyar Nemzet. 1987. szept. 5.

DIÓSZEGI Vilmos: Petrás Ince János. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. IV. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987 234

HALÁSZ Péter: A csángó magyarság első kutatója. Magyar Képes Újság. (1987) 4. sz. 25.

HAJDÚ Demeter Dénes: Szabó T. Attila és a moldvai csángómagyarok. Magyar Nemzet. 1987. márc. 31.

GROSSU, Sergiu: La calvaire de la Roumanie chrétienne. [A keresztény Románia kálváriája.] Edition France Empire. Paris, 1987

HAJDÚ Demeter Dénes: Domokos-rendiek a keleti magyarok között. Magyar Nemzet. 1987. febr. 10.

DOMOKOS Pál Péter: Müncheni kódex, 1466. Honismeret. XV. évf. (1987) 1. sz. 77-78.

BANDINUS, Marcus: Codex Bandinus (1646-1648). In: Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Magvető Kiadó. Budapest, 1987 334-479.

FERRO, Teresa: Le Conciones latinae-moldavo di Silvestro Amelio. [Amelio Silvestro latin-moldvai Conciones-je.] In: Plangg, G. A. - Iliescu, M. (Hg.): Akten der T. Gartner-Tagung. Innsbruck, 1987 297-304.

BRANCOVICI, Gheorghe: Cronica Românească. [Román Krónika.] Editat de Damaschin Mioc şi Marieta Adam-Chiper. Bucureşti, 1987

GHERMANI, Dionisie: Die historische Legitimierung der rumänischen Nationalitätenpolitik. [A román nemzetiségi politika történelmi legitimitása.] In: Schönfeld, Roland (Hg.): Nationalitätenprobleme in Südosteuropa. [Nemzetiségi problémák Délkelet-Európában.] München, 1987 197-212.

COJA, Ion - DIACONESCU, Mihail - RUSU, Valeriu: Der rumänische Ursprung der Tschangos. Argumente der rumänischen Sprache. [A csángók román eredete. A román nyelv érvei.] In: Pascu, Ştefan - Ştefănescu, Ştefan (Hg.): Das gefährlische Spiel der Geschichtsfälschung. Sammlung von Artikeln und Studien. [A történelemhamisítás veszélyes játéka. Összegyűjtött tanulmányok és cikkek.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1987 266-297.

GUNDA Béla: Ursprung der Moldau-Ungarn. [A moldvai magyarok eredete.] In:Kálmán Benda - Thomas von Bogyay - Horst Glassl - Zsolt K. Lengyel (Hg.): Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. [Kutatások Erdélyről és szomszédairól. Ünnepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére.] München, 1987 267-285.

MĂRTINAŞ, Dumitru: L’origine dei cattolici di Moldavia. [A moldvai katolikusok eredete.] Ed. Messaggero. Padua, 1987

GEGŐ Elek: A moldvai magyar telepekről. [reprint] Állami Könyvterjesztő Vállalat. Budapest, 1987

MURARU, Ioan: Organizarea administrativ-teritorială a ţinutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea. [A bákói járás közigazgatási és területi szerveződése a XVIII. század második és a XIX. század első felében.] Carpica. XVIII-XIX. évf. (1986-1987) 361-366.

BENDA Kálmán: Csöbörcsök, ein ungarisches Dorf am Dnjester-Ufer. [Csöbörcsök, egy magyar falu a Dnyeszter partján.] In: Kálmán Benda - Thomas von Bogyay - Horst Glassl - Zsolt K. Lengyel (Hg.): Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. [Kutatások Erdélyről és szomszédairól. Ünnepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére.] München, 1987 253-266.

GOROVEI, Ştefan S.: La începuturile oraşului Bacău. [Bákó városának kezdetei.] Carpica. XVIII-XIX. évf. (1986-1987) 265-283.

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok szőlőkultúrájáról. In: Balázs Géza - Voigt Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 1987 165-184.

KALLÓS Zoltán: Lakodalom előtti "szabogatás" a moldvai magyarok közt. Ethnographia. XCVIII. évf. (1987) 2-4. sz. 350-359.

ADĂSCĂLIŢEI, Vasile: Istoria unui obicei. Pluguşorul. [Egy szokás története: a "pluguşor".] Editura Junimea. Iaşi, 1987

KOVÁCS Ágnes (szerk.): Magyar Népmesekatalógus. 1-10. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, 1987-1990.

BOSNYÁK Sándor: A világ teremtése a moldvai magyarok mondáiban. In: Dankó Imre - Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3. Módszerek és történeti adatok. ELTE Folklore Tanszék. Budapest, 1987 348-354.