ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1985: 24 tétel    lapozás: 1-24

HAJDÚ D. [DEMETER] Dénes: A honismeret a nevelés szolgálatában. Beszélgetés Domokos Pál Péterrel. Köznevelés. (1985) 35. sz. 10-11.

HAJDÚ Demeter Dénes: Lakatos Demeter sírja a szabófalvi temetőben. Új Ember. XLI. évf. (1985) 22. sz. 4.

HAJDÚ Demeter Dénes: Györffy István és a moldvai csángómagyarok. Honismeret. (1985) 1. sz. 5-7.

OLSVAI Imre: Balla Péter (1908 Hajdúszoboszló - 1984 Vecsés). Honismeret. (1985) 3. sz. 50-51.

BOSNYÁK Sándor: Lakatos Demeter versei. Mozgó Világ. (1985) 1. sz. 20-22.

LAKATOS Demeter: Moldovának szíp tájain. Utunk. XIII. évf. (1958) 7. sz. 3.

DUMEA, Emil: Istoria Bisericii Catolice din Moldova. [A Moldvai Katolikus Egyház története.] Bucureşti, 1985

SZABÓ T. Ádám: Müncheni kódex (1466). Décsy Gyula olvasata alapján sajtó alá rendezte és a szótári részt készítette Szabó T. Ádám. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1985

FILITTI, Ioan: Opere alese. [Válogatott munkái.] Bucureşti, 1985

SPINEI, Victor: Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XII. Români şi Turanici. [Etnikai és politikai realitások a X-XII. századi Moldvában. Románok és turáni népek.] Editura Junimea. Iaşi, 1985

MĂRTINAŞ, Dumitru: Originea ceangăilor din Moldova. [A moldvai csángók eredete.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985

(n. n.) Levél a pápához a csángók ügyében. [Magyarországi értelmiségiek levele 1982 tavaszán.] In: Független fórum. Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpát-medencében. (Az anyagot gyűjtötte: Zsille Zoltán). Hungarian Central Committee for Books and Education Inc. München, 1985 274-278.

BENDA Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században. Századok. CIX. évf. (1985) 4. sz. 895-916.

GÁBORJÁN Alice: Középkori magyar szürkeruhák. Ethnographia. XCVI. évf. (1985) 2-3. sz. 212-250.

FARAGÓ József: A verses magyar népköltészet. In: Béládi Miklós - Jankovics József - Nyerges Judit (szerk.): A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, 1981. augusztus 10-14. Budapest, 1985 295-302.

LAMMEL Annamária - NAGY Ilona: Parasztbiblia. Gondolat Kiadó. Budapest, 1985

PAKSA Katalin: Az énekes előadásmód dallamalakító szerepéhez. Ethnographia. XCVI. évf. (1985) 1. sz. 1-16.

MOLDOVÁN Domokos: "Ha megyek látomásba..." Filmkultúra. XXI. évf. (1985) 11. sz. 76-93.

PÓCS Éva (szerk.): Magyar ráolvasások. I-II. MTA Néprajzi Kutatócsoport. Budapest, 1985-1986.

HAJDÚ Demeter Dénes: A moldvai csángómagyarok dél-dunántúli letelepedése. Honismeret. XIII. évf. (1985) 6. sz. 36-41.

GUNDA Béla: Mi a magyar? In: Lukács László -Rónay László (szerk.): Virrasztók. Vigilia-antológia. Vigilia. Budapest, 1985 576-587.

SZABÓ T. Ádám: Sprache als identitätsstiftender Faktor in Rumänien. Aus der Geschichte der Genese der rumänischen Schriftssprache und anderer Schriftsprachen des heutigen Rumänien. [A nyelv mint identitásteremtő faktor Romániában. A román és a mai Románia más irodalmi nyelvei kialakulásának történetéhez.] In: Ureland, Sture P. (Hg.): Entstehung von Sprachen und Völkern. Glotto- und ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen. Akten des 6. Symposiums über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984. [Nyelvek és népek kialakulása. Az európai nyelvek etnogenetikai aspektusai. Az európai nyelvi kapcsolatok hatodik szimpoziumának dolgozatai, Mannheim 1984.] Tübingen, 1985 235-245.

MURÁDIN László: A v tövű igék csoportja a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXIX. évf. (1985) 1. sz. 35-41.

SZABÓ T. Attila: Hungarian Loanwords of Romanian Origin. [Román jövevényszavak a magyar nyelvben.] Hungarian Studies. I. évf. (1985) 1. sz. 51-65.