ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1983: 19 tétel    lapozás: 1-19

FARAGÓ József: Adatok a magyar-román néprajzi bibliográfiához. 1946-1982. In: Kós Károly - Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok. 1983. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1983 188-221.

ICHIM, Dorinel: Zona etnografică Trotuş. [Tatros néprajzi tájegység.] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1983

ALBERT Gábor: Emelt fővel. Budapest, 1983

BEKE György: A hűség próbája. Élet és Irodalom. XXVII. évf. (1983) 50. sz. 14.

ALBERT István: Három csángó népművész halálára. Honismeret. XI. évf. (1983) 5. sz. 63-64.

ALBERT Gábor: Emelt fővel. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1983

ARDELEANU, Ion et alii (red.): Atlas pentru istoria României. [Románia történelmi atlasza.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1983

ARTIMON, Alexandru: Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, jud. Bacău. [A tatrosi (Bákó megyei) középkori településen végzett régészeti feltárások eredményei.] Materiale şi cercetări arheologice. XV. évf. (1983) 515-528.

ARTIMON, Alexandru: Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX. descoperit la Şomuşca-Cleja (jud. Bacău). [XVIII-XIX. századi pénzlelet Somoskán (Bákó megyében).] Carpica. XV. évf. (1983) 169-182.

COSTIN, Miron: Grausame Zeiten in der Moldau 1593-1661. [Kegyetlen idők Moldvában. 1593-1661.] Köln-Weimar-Wien, 1983

GOROVEI, Ştefan S.: Note de istorie medievală suceveană. [Megjegyzések a középkori Suceaváról.] In: Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean. X. Muzeul Judeţean. Suceava, 1983 187-227.

KÓSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji‑történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1983

FLORESCU, Elena: Arhitectura populară din zona Neamţ. [Népi építészet Neamţ környékén.] Complexul Muzeal. Piatra Neamţ, 1983

ICHIM, Dorinel: Mătăhălile din Prăjeşti, judeţul Bacău, un obicei de primăvară mai puţin cunoscut. [A Bákó megyei prezesti alakoskodók - egy kevésbé ismert tavaszi népszokás.] Carpica. XV. évf. (1983) 255-264.

PÓCS Éva: Tér és idő a néphitben. Ethnographia. XCIV. évf. (1983) 2. sz. 177-206.

BARTÓK János: Intonáció-szemelvények Hegedűs Lajos moldvai gyűjtéséből. Magyar Fonetikai Füzetek. (1983) 12. sz. 72-81.

HALÁSZ Péter: Lészped helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 26.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

HALÁSZ Péter: Ónfalva (Onyest) helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 32.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

IORDAN, Iorgu: Dicţionar al numelor de familie româneşti. [Román családnevek szótára.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1983