ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1981: 52 tétel    lapozás: 1-30 | 31-52

M. L. [MURÁDIN László]: Csángó irodalom. In: Balogh Edgár (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 317-321.

KÓS Károly: A romániai magyarság néprajzáról. In: Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 313-332.

KÓS Károly: Cercetări de etnografie. [A romániai magyarság néprajzáról.] In: Sándor Koppándi (red.): Naţionalitatea maghiară din România. [A romániai magyar nemzetiség.] Editura Kriterion. Bucureşti, 1981 309-328.

HALÁSZ Péter: Moldvai magyarok. Új Tükör. XVIII. évf. (1981) 26. sz. 10-11.

ILLYÉS Elemér: Nationale Minderheiten in Rumänien. Siebenbürgen im Wandel. [Nemzeti kisebbségek Romániában. Változó Erdély.] Wien , 1981

TOMPOS Erzsébet, Cs. - CZELLÁR Katalin: Moldvai utazások. Második, javított kiadás. Panoráma Kiadó. Budapest, 1981

DEMSE Márton: Árkádiában jártam. Korunk. XL. évf. (1981) 1. sz. 7.

CSÁKY Károly: Aki életét szentelte népének. Domokos Pál Péter 80 éves. A Hét. XII. évf. (1981) 30. sz. 14-15.

KATONA Ádám: Bartók kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal. A 80 esztendős Domokos Pál Péter köszöntésére. A Hét. XII. évf. (1981) 28. sz. 8.

KÓKA Rózália: Domokos Pál Péter 80 esztendős. Honismeret. IX. évf. (1981) 3. sz. 18-20.

VIRT László: Domokos Pál Péter köszöntése. Vigilia. XLVI. évf. (1981) 7. sz. 494-495.

(n. n.) Domokos Pál Péter. In: Balogh Edgár (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 418-419.

DOMOKOS Pál Péter: Pietro Diodato apostoli látogatásai Oláhországban és Moldvában. Vigilia. XLVI. évf. (1981) 7. sz. 496-500.

FERENŢ, Ioan: A kunok és püspökségük. Szent István Társulat. Budapest, 1981

MÖHLENKAMP, Renate: Die altesten Siegel moldauischer Stadte. [A legrégibb moldvai városi pecsét.] In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 29. Wiesbaden, 1981 337-365.

HOLBAN, Maria: Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV. [A XIII-XIV. századi román-magyar kapcsolatok krónikájából.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1981

IORGA, Nicolae: Istoria românilor prin călători. [A románok története az utazók szemszögéből.] Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu. Editura Eminescu. Bucureşti, 1981

KISS Tamás: Egy XVI. századi országjáró énekes diák: Moldovai Mihály. Honismeret. IX. évf. (1981) 2. sz. 34-37.

BELOIU, Constantin: Profesorul Dimitriu Mărtinaş şi problema originii etnoistorice a ceangăilor din Moldova. [Dimitriu Mărtinaş professzor és a moldvai csángók eredetének etnotörténeti kérdése.] Flacăra. XXX. évf. (1981) 27. sz. 24.

CAITAR, Mihai: Die Tschangos sind Rumanian. [A csángók románok.] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1981. máj. 29.

ŐSZ ERŐSS Péter: Gînduri pe marginea unui articol. [Gondolatok egy cikk margójára.] Flacăra. XXX. évf. (1981) 32. sz. 20.

SÓTI György: Die ungarische Herkunft der Tschangos. [A csángók magyar eredete.] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1981. júl. 9.

UNGUREANU, V. M.: Din nou despre ceangăii din Moldova. [Ismét a moldvai csángókról.] Flacăra. XXX. évf. (1981) 36. sz. 11.

BURLACU, Gheorghe: Ocolul domnesc al Bacăului. [Bákó fejedelmi kerülete.] Carpica. XIII. évf. (1981) 29-63.; XIV. évf. (1982) 159-195.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Hagyományos vízhordó módok és eszközök a Kárpát-medencében. Ethnographia. XCII. évf. (1981) 2-3. sz. 307-333.

KÓS Károly: Fazekasság. In: Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 144-176.

KÓS Károly: Építkezés. In: Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 17-79.

KÓS Károly: Lakásbelső. In: Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 80-143.

NAGY Jenő: Öltözet. In: Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 360-417.

KÓS Károly - SZENTIMREI Judit - NAGY Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981