ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1980: 45 tétel    lapozás: 1-30 | 31-45

UJHELYI Tiborné (összeáll.): Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 1980

NAGY Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 6. sz. 27-30.

KATONA Imre: Erdély, Bukovina és Moldva magyar népcsoportjai - művészetük, szokásaik. Néprajzi Kalauz XIII-XIV. Forrás. XII. évf. (1980) 2. sz. 83-95.

KÓSA László: Moldvai magyarok. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 634-636.

(n. n.) Ceangău. [Csángó.] In: Breban, Vasile (red): Dicţionar al limbii române contemporane. [A kortárs román nyelv szótára.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1980 87

BEKE György: Búvópatakok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980

DEMSE Márton: Somoskai tél. Ifjúmunkás. (1980) 13. sz. 5.

BERECZKI Károly: Öreg legény fiatal lány ismeretségét keresi. A Hét. XI. évf. (1980) 13 sz. 2-3.

MAROSI Júlia: Egy moldvai csángó asszony történeteiből. Tiszatáj. XXXIV. évf. (1980) 5. sz. 2-35.

MAROSI Júlia: Én vagyok az igazi árva. Új Írás. XX. évf. (1980) 7. sz. 9-20.

(n. n.) Lükő Gábor. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 475

KÓSA László: Mikecs László. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 618

LAKATOS Demeter: Versei. In: Ujhelyi Tiborné (összeállította): Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 1980 101-113.

NEGRUŢ, Ecaterina: Les dossiers paroisseaux de Moldavie et leurs importance comme sourse démographique. [Moldvai parókiai iratok és fontosságuk, mint demográfiai források.] In: Populaţie şi societate. III. Cluj-Napoca, 1980

DESPINESCU, Anton: L’activité pastorale de Nicola Giuseppe Camilli, premier évéque de Jassy - Roumanie. [Nicola Giuseppe Camilli, az első jászvásári érsek lelkészi tevékenysége.] Rome, 1980

MOLNÁR József - SIMON Györgyi: A Müncheni kódex. In: Uők: Magyar nyelvemlékeink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1980 78-84.

ARTIMON, Alexandru: Cercetările arheologice de la Tg. Trotuş, jud. Bacău. [A tatrosi (Bákó megyei) régészeti kutatások.] Materiale şi cercetări arheologice. XIV. évf. (1980) 598-618.

BERCIU-DRĂGHINESCU, Adina: O domnie umanistă în Moldova: Despot Vodă. [Humanista uralom Moldvában: Despot vajda.] Bucureşti, 1980

BRĂTIANU, Gheorghe I.: Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti. [A történelmi hagyomány a román államok megalapításáról.] Editura Eminescu. Bucureşti, 1980

Siculus Verus [DOMOKOS Pál Péter]: A nemzetek és vallások története Romániában. Youngstown-Ohio, 1980

WAGNER, Ernst: Ungarn (Csangonen) in der Moldau und der Bukowina im Spiegel neuerer rumänischen Quellen éditiones. [Magyarok (csángók) Moldvában és Bukovinában az újabb román forráskiadások tükrében.] Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. LXX. évf. (1980) 27-47.

CHELARU, Cristian - GORINCIOI, Pavel (coord.): Iaşi. Monografie. [Iaşi. Monográfia.] (Judeţele Patriei) Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1980

KÓSA László: Moldva. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 632

RUSU, Pintilie (coord.): Bacău. Monografie. (Judeţele Patriei.) [Bákó. Monográfia. (Az ország megyéi.)] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1980

NEAMŢU, Eugenia - NEAMŢU, Vasile - CHEPTEA, Stela: Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. [Moldvabánya a XIV-XVII. században.] Iaşi, 1980

GAZDA József: Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980

SZABÓ T. Attila: Két falu- vagy mezőkapu adat Moldvából és Erdélyből. In. Uő: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980 342-343.

FÉL Edit - HOFER Tamás: Moldvai csángó viselet. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 632-634.

NAGY Jenő: A moldvai csángók öltözetéről. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 11. sz. 32-34.

KÓS Károly: Új népművészeti tájmonográfiánk előtörténete. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 3. sz. 27-30.