ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1978: 24 tétel    lapozás: 1-24

CSEKE Péter: Népi kultúránk tudományos műhelyei. In: Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978 269-279.

LÁSZLÓ Ferenc: Bartók Béla - Moldvában? A Hét IX. évf. (1978) 45. sz. 6.

(n. n.) Csángó. In: Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. II. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1978 22-23.

TOMPOS Erzsébet, Cs. - CZELLÁR Katalin: Moldvai utazások. Panoráma Kiadó. Budapest, 1978

BEKE György: Embersorsok országútjai. In: Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978 280-290.

DEMSE Márton: Visszhang a Szeret mellől. A Hét. IX. évf. (1978) 27. sz. 4.

KUNSZABÓ Ferenc: Modern népirtás és az ellene való orvosság. Új Látóhatár. XXIX. évf. (1978) 329-358.

CSEKE Péter: Akiket Moldvába szólított a hivatás. In: Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978 57-64.

KUNSZABÓ Ferenc: En Moldavie. [Moldvában.] Esprit. (1978) Mars. 81-84.

KELEMEN Ferenc: Csángó kaláka Csíkban. A Hét. IX. évf. (1978) 22. sz. 2.

SZÉPRÉTI Lilla: Csángó kaláka. Új Élet. (1978) 13. sz. 12-13.

CZEGŐ Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter moldvai csángó költő emlékének. In: Uő: Ezen a parton. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1978 46

BINDER Pál: Erdélyi íródeákok a moldvai és havasalföldi vajdák szolgálatában. Művelődés. XXXI. évf. (1978) 3. sz. 30-31.

DIACONI, P.: Les Coumans au Bas-Danube au XI-e et XII-e siècle. [Kunok a Duna alsó folyásánál a XI. és XII. században.] Bucureşti, 1978

TEODOR, Dan: Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI. e. n. - contribuţii arheologice şi istorice la problema formării poporului român. [A Keleti-Kárpátok területe a V-XI. században - régészeti és történelmi adalékok a román nép kialakulásához.] Editura Junimea. Iaşi, 1978

ZOBEL, Olga Valeria: Szekler (Csangonen) in der Moldau und in der Bukowina. [Székelyek (csángók) Moldvában és Bukovinában.] Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. LXXII. évf. (1978) 2. sz. 155-165.

SZENTIMREI Judit: Ne menjen feledésbe (Moldvai csángó ing- és jegykendőhímzések). Dolgozó Nő. XXXIV. évf. (1978) 5-6. sz. 18.; XXXV. évf. (1979) 3. sz. 18.; XXXVI. évf. (1980) 1. sz. 18.; (Moldvai vállazó szedés.) XXXVIII. évf. (1982) 1. sz.

SZENTIMREI Judit: A csepés vagy szedett deszkás szövés. Művelődés. XXXI. évf. (1978) 9. sz. 20-21.

SZENTIMREI Judit: Népi textíliák természetes környezetben. Művelődés. XXXI. évf. (1978) 10. sz. 35-38.

INCZE Laura: Népi gyógymódok a csángóknál. A Hét. IX. évf. (1978) 3. sz. 10.

IMREH István - SZESZKA ERDŐS Péter: A szabófalvi jogszokásokról. In: Kós Károly - Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1978. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978 195-207.

GÁLFFY Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk. XXXVII. évf. (1978) 789-798.

MURÁDIN László: Állathívogató és űző szavak erdélyi nyelvföldrajza. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXI. évf. (1977) 2. sz. 161-174.; XXII. évf. (1978) 1. sz. 41-56.

MURÁDIN László: A ’tulajdont örző személy’ jelentésmező jelölése és tagolása a romániai magyar nyelvjárásokban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXII. évf. (1978) 2. sz. 159-174.