ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1976: 17 tétel    lapozás: 1-17

KÓS Káro1y: A romániai magyarság néprajzáról. In: Uő. (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1976. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1976 8-29.

KÓS Károly: Csángó néprajzi vázlat. In: Uő: Tájak, falvak, hagyományok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1976 103‑217.

MAROSI Júlia: Vallomások egy csángó asszony életéből. Kortárs. XX. évf. (1976) 11. sz. 1787-1797.

MÁTAI Mária, D.: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós, Gegő Elek (1805-1844). (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 146.) Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 1976

MÁTAI Márta, D.: Döbrentei egyik nyelvemlékgyűjtő társa. Magyar Nyelv. LXII. évf. (1976) 469-471.

GOROVEI, Ştefan S.: Muşatinii. [A Muşatinok.] Bucureşti, 1976

CIUTĂ, Ioan: Îndeletniciri agricole în Moldova feudală, cu privire specială asupra Bacăului (sec. XIV-XVIII). [Mezőgazdasági foglalatoskodások a feudális Moldvában, különös tekinetettel Bákóra (XIV-XVIII. század).] Carpatica. VIII. évf. (1976) 299.

GAZDA József: A kéz beszélget. Gorzafalvi fazekasok közt. A Hét. VII. évf. (1976) 28. sz. 3.

PAVEL, Emilia: Portul popular moldovenesc. [A moldvai népviselet.] Editura Junimea. Iaşi, 1976

SERES András: Nyirász [sic!] után indultunk. Művelődés. XXIX. évf. (1976) 3. sz. 59-62.

VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. I-II. Zeneműkiadó. Budapest, 1976

KÜLLŐS Imola: Csángó népdalszövegek kvantitatív-stilisztikai elemzése. Ethnographia. LXXXVII. évf. (1976) 4. sz. 510-520.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Magvető Kiadó. Budapest, 1976

PAKSA Katalin: Újabb adatok a pentaton finális-váltásra. Ethnographia. LXXXVII. évf. (1976) 1-2. sz. 199-203.

TARI Lujza: Hangszeres zene a magyar népi gyászszertartásban. Ethnographia. LXXXVII. évf. (1976) 1-2. sz. 133-160.

MARTIN György: A magyar nép táncai. Második kiadás. Corvina Kiadó. Budapest, 1976

CIUREA, Dumitru: Civilizaţia în Moldova în perioada 1834-1849. [Moldvai civilizáció 1834-1849 között.] In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" Iaşi. XIII. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Iaşi, 1976 1-52.