ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1973: 38 tétel    lapozás: 1-30 | 31-38

DOMOKOS Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle. XXV. évf. (1973) 1. sz. 13-29.

DOMOKOS Pál Péter: Mit adott Moldva magyarsága a magyar kultúrának. Katolikus Szemle. XXV. évf. (1973) 247-265.

CSERES Tibor: Zöld Péter levelei a pápához. In: Uő: Itt a földön is. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1973 7-21.

BEKE György: "Baka deák úr betűji." A Hét. IV. évf. (1973) 8. sz. 3.

GAZDA László: Sepsiszentgyörgytől Tatrosig. Ifjúmunkás. 1973. ápr. 12.

LAKATOS Demeter: Aratás. Tanácsi Építő. 1973. jún. 5.

TOCĂNEL, Petru: Assestamento delle Missioni in Bulgaria, Valachia, Transilvania e Moldavia. [A bulgáriai, havasalföldi, erdélyi és moldvai missziók tanúságai.] In: Metzler, J. (a cura di): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle missioni. Vol. II. 1700-1815. [A Hitterjesztés Szent Kongregációjának emlékezete. 350 év a missziók szolgálatában. II. kötet. 1700-1815.] Herder. Rom-Freiburg-Wien, 1973 722-742.

MOCANU, Vasile: Ioan Căian. [Kájoni János.] Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Bucureşti, 1973

ARTIMON, Alexandru: Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII. descoperit la Cleja (jud. Bacău). [XVII-XVIII. századi pénzlelet Klézsén (Bákó megyében).] Carpica. VI. évf. (1973-1974) 101-106.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Românii în arhivele Romei (secolul XVIII). [Román adatok Róma archívumaiban (XVIII. század).] Editura Cartea Românească. Bucureşti, 1973

TUDOR, Ersilia: Un mormânt de la începutul epocii bronzului descoperit la Răcăciuni (jud. Bacău). [Egy Rekecsinben (Bákó megyében) felfedezett bronzkori sírhely.] Studii şi Cercetări de Istorie Veche. XXIV. évf. (1973) 2. sz. 283-290.

CANTEMIR, Dimitrie: Descrierea Moldovei. [Moldva leírása.] Editura Minerva. Bucureşti, 1973

CANTEMIR, Dimitrie: Moldva leírása. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

CANTEMIR, Dimitre: Historisch-geographische und politische Beschreibung der Moldau. [Moldva történelmi, földrajzi és politikai leírása.] Bukarest, 1973

GOROVEI, S. Ştefan: Dragoş şi Bogdan, întemeietorii Moldovei. Probleme ale formării statului feudal Moldova. [Dragoş és Bogdan, Moldva megalapítói. A moldvai állam magalakulásának problémái.] Bucureşti, 1973

KANTEMIR, Demetri: Opisanie Moldavii. [Moldva leírása.] Kishinev, 1973

VLAD, Matei: Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV-XVIII). [Rurális kolonizálás Havasalföldön és Moldvában (XV-XVIII. század).] Bucureşti, 1973

BALASSA Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok kendermunkája. In: Diószegi Vilmos (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom VII. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973 55-91.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néhány megjegyzés a magyar parasztság teherhordó eszközeiről. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 4. sz. 511-526.

HALÁSZ Péter: "Az én édeszemnek dombon ülő háza." A csángó épületekről. Tiszatáj. XXVII. évf. (1973) 8. sz. 52-85.

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok egy régi étele. Zsufa. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 341-345.

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte és a magyarázó szójegyzéket írta: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Szabó T. Attila. Zenei mutató: Jagamas János. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Gyűjtötte és a magyarázó szójegyzéket írta: Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Szabó T. Attila. Zenei mutató Jagamas János. Magyar Helikon-Európa Kiadó. Budapest, 1973

KALLÓS Zoltán: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973

FARAGÓ József: Gyönyörű Bán Kata. Régi magyar népballadák. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Faragó József. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1973

KALLÓS Zoltán: Balladák. In: Uő: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973 17-63.

SZENDREY Janka - DOBSZAY László - VARGYAS Lajos: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethnographia. LXXXIV. évf. (1973) 4. sz. 430-461.

KALLÓS Zoltán: Dalok. In: Uő: Új guzsalyam mellett. Éneklettem én özvegyasszon Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Kallós Zoltán. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1973 67-124.

SÁROSI Bálint: Egy moldvai csángó virágének. Honismereti Híradó. IV. évf. (1973) 3-4. sz. 145-147.