ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1966: 24 tétel    lapozás: 1-24

JANKOWSKI, Andrzej - OLSZEWSKI, Antoni: Struktura narodowościowa ludności Rumunii. [Románia lakossága nemzeti strukturája.] Varsó, 1966

DÉCSY Gyula (Hg.): Der Münchener Kodex II. Das ungarische Hussitenevangeliar aus dem 15. Jahrhundert. [A Müncheni kódex II. Magyar huszita biblia a 15. századból.] Wiesbaden, 1966

GIURESCU, Constantin C.: Cauzele refugierii husiţilor în Moldova şi centrele lor în această ţară. [A husziták Moldvába való menekülésének okai és ottani központjaik.] Studii şi articole de istorie. VIII. évf. (1966) 1. sz. 26-44.

GUNDA Béla: A telekformák és az állattenyésztés kapcsolata. In: Uő: Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1966 333-371.

GUNDA Béla: Vadfogó hurkok a Keleti-Kárpátokban. In: Uő: Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1966 136-204.

GUNDA Béla: A méhvadászat. In: Uő: Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1966 205-246.

GUNDA Béla: A kukoricacséplő kosár. In: Uő: Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1966 247-275.

SZOLNOKY, Lajos: Die Handbrechte. [A kézitiló.] Acta Ethnographica. XV. évf. (1966) 1-2. sz. 1-73.

CIUBOTARU, Iuliu - ISTRATI, Constantin: Documente privind relaţiile agrare din Moldova în secolul al XVIII-lea. [Források a moldvai agrár kapcsolatokról a XVIII. században.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1966

FARAGÓ József: A romániai magyar folklórgyűjtés számadatai. Korunk. XXV. évf. (1966) 12. sz. 1792-1794.

FARAGÓ József: Fazekas Mihály Lúdas Matyija mint egy "eredeti magyar rege". Igaz Szó. XIV. évf. (1966) 2. sz. 276-284.

FARAGÓ József: Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 566-568.

FARAGÓ József: "Ciobanul care şi-a pierdut oile" în folclorul maghiar. [A juhait kereső pásztor a magyar népköltészetben.] In: Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1962-1964. Cluj, 1966 455-461.

ALMÁSI István: Román refrének a moldvai csángók népdalaiban. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 119-124.

KALLÓS Zoltán: Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. In: Gunda Béla (szerk.): Műveltség és Hagyomány. VIII. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Évkönyve. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézete. Debrecen, 1966 137-157.

KÁLMÁN Béla: Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1966

POP, Sever: Recueil posthume de linguistique et dialectologie. [Posztumusz lingvisztikai és dialektikai gyűjtemény.] Roma, 1966

KÓSA Ferenc - VÖŐ István - ZSEMLYEI János: Román kölcsönszók a moldvai csángó fazekasság szakszókincsében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 356-369.

MURÁDIN László: A Románia Szocialista Köztársaság Magyar Nyelvjárási Atlaszának orvanyaga. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 1. sz. 148-153.

MURÁDIN László: A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának orvanyaga. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 338-356.

MÁRTON Gyula: Moldvai csángó puj ’kukorica’ < román pui. Magyar Nyelv. LXII. évf. (1966) 1. sz. 92-95.

MÁRTON Gyula: Cu privire la corelaţia dintre accent şi durata vocalelor în împrumuturile româneşti ale graiului ceangău din Moldova. [A kiejtésről és a magánhangzók tartamáról a moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavaiban.] Studii şi cercetări lingvistice. XVII. évf. (1966) 1. sz. 81-86.

MÁRTON Gyula: Román kölcsönszavaink alaktani beilleszkedése. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 289-297.

BURA László: Ragadványnevek Bogdánfalváról. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 369-377.