ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1964: 12 tétel    lapozás: 1-12

DOMOKOS Pál Péter: Dramatizált "Credo" a XV. század első negyedében. Filológiai Közlöny. X. évf. (1964) 123-131.

IONESCU-NIŞCOV, Traian: Husitistica în istoriografia română. [A huszitizmus a román historiográfiában.] Romanoslavica. Tom. X. (1964) 385-403.

PANAITESCU, Petre P.: Husitismul şi cultura slavonă în Moldova. [Huszitizmus és szlavón kultúra Moldvában.] Romanoslavica. X. évf. (1964) 275-287.

TAPPE, E. D. (ed.): Documents Concerning Romanian History Collected from British Archives (1427-1601). [A románok történelmét érintő dokumentumok a britt archívumokban (1427-1601).] The Hague London-Paris, 1964

GYÖRFFY György: Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez. Történelmi Szemle. (1964) 1-25., 537-568.

FARAGÓ József: Ion Creangă meséi a magyar népköltészetben. Utunk. XIX. évf. (1964) 52. sz. 8.

FARAGÓ József: Eminescu Bolond Kalinjának szabófalvi magyar változata. Igaz Szó. XII. évf. (1964) 5. sz. 836-841.

GÁLFFY Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás hangrendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 1. sz. 31-44.

GÁLFFY Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás mássalhangzó-rendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 2. sz. 157-167.

SZABÓ T. Attila: Meghal, megdöglik. Magyar Nyelv. LX. évf. (1964) 3. sz. 357-358.

VÖŐ István: Korsó-elnevezések a RNK-beli fazekasság magyar szakszókincsében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 1. sz. 93-96.

ZSEMLYEI János: A fazekasmesterség szakszókincséből: agyagot ver. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VIII. évf. (1964) 2. sz. 258-262.