ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1961: 9 tétel    lapozás: 1-9

VULPE, Alexandru: Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (sondaje de la Mândrişca şi Răcăciuni, în reg. Bacău). [Régészeti leletek a Szeret középső folyásánál (Mândrişcai és rekecsini ásatások).] Arheologia Moldovei . I. évf. (1961) 1. sz. 65-66.

DOMOKOS Pál Péter - RAJECZKY Benjamin: Csángó népzene II. Zeneműkiadó Vállalat. Budapest, 1961

FARAGÓ József: Variantele maghiare ale Mioriţei. [A Mioriţa magyar nyelvű változatai.] Limbă şi literatură. V. évf. (1961) 357-369.

VARGYAS Lajos: Forschungen zur Geschichte der Volksballade im Mittelalter. [A népballadák középkori történetének kutatása.] Acta Ethnographica. IX. évf. (1960) 1-2. sz. 1-88.; X. évf. (1961) 3-4. sz. 241-294.

NAGY Béla, C.: A siratódallam. Ethnographia. LXXII. évf. (1961) 3. sz. 385-404.

DOMOKOS Pál Péter, ifj.: Még egyszer a felelin-féle igealakokról. Magyar Nyelv. LVII. évf. (1961) 1. sz. 39-46.

BEKE Ödön: A moldvai északi csángó szótárhoz. In: Kálmán Béla (szerk.): Magyar Nyelvjárások VII. Tankönyvkiadó. Budapest, 1961 190

MÁRTON Gyula: Adatok a moldvai csángó nyelvjárást ért román hatáshoz. Magyar Nyelv. LVII. évf. (1961) 3. sz. 363-366.

MÁRTON Gyula: Câteva aspecte ale bilingvismului maghiaro-român la ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók magyar-román kétnyelvűségének néhány jellegzetessége.] Studii şi cercetări lingvistice. XII. évf. (1961) 4. sz. 541-553.