ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1943: 19 tétel    lapozás: 1-19

MIKECS László: A Kárpátokon túli magyarság. In: Deér József - Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. I. Budapest, 1943 441-507.

BÁRDOS Rezső: Akiket még haza kell hozni! Szentesi Napló. 1943. jan. 10.

MĂRTINAŞ, Ioan: Din istoria Bisericii catolice în Moldova. [A Moldvai Katolikus Egyház történetéből.] Lumina Creştinului. XXVIII. évf. (1942) 3. sz. 42-45., 4. sz. 65-67., 6. sz. 126-130., 7-8. sz. 163-167., 11-12. sz. 280.; XXIX. évf. (1943) 2. sz. 48-55., 4. sz. 108-110.

BARTA István: Az 1743. évi moldvai jezsuita misszió. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. V. 1942-1943. Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége. Budapest, 1943 70-90.

JUHÁSZ István: A középkori nyugati misszió és a románság. In: Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1943 182-186.

BOROS Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Kolozsvár, 1943

FERENŢ, Iacob: Vizita Canonică în Dieceza de Iaşi. [Kanonikus vizitáció Iaşi Egyházmegyében.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 7-8. sz. 216-219., 9. sz. 249-253., 11. sz. 317-320., 12. sz. 349-352.; XXX. évf. (1944) 1. sz. 30-32., 2. sz. 48., 3. sz. 67-72.

NAGHIU, Iosif E.: Nicolae Iosif Camilli. Studii şi cercetări istorice. XVIII. évf. (1943) 392-396.

NAGHIU, Iosif E.: Episcopii catolici de Iaşi. [Jászvásári katolikus püspökök.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 10. sz. 267-271.

(n. n.) Excelenţa Sa Mons. Dr. Marcu Glaser. [Őexcellenciája Mons. Dr. Marcu Glaser püspökké avatása.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 7-8. sz. 193-194.

NAGHIU, Iosif E.: Catechisme catolice româneşti în sec. XVII-XVIII. [Román nyelvű katolikus katekizmusok a XVII-XVIII. században.] Cultura Creştină. XXXII. évf. (1943) 593-601.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documentele moldoveneşti de la Ştefăniţă Voevod (1517-1527). [Oklevelek Ştefăniţă vajda uralkodásától kezdődően (1517-1527).] Iaşi, 1943

BRĂTIANU, Gheorghe I.: Origines et formation de l’unite roumaine. [A román egységesség eredete és kialakulása.] Bucharest, 1943

MIKECS Ladislaus [MIKECS László]: Ursprung und Schicksal der Tschango-Ungarn. [A csángó-magyarok eredete és sorsa.] In: Ungarische Jahrbücher XXIII. 1943. 247-280.

RÂMNEANŢU, Petru: Grupele de sânge la ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók vércsoportjai.] Buletin Eugenic şi Biopolitic. XIV. évf. (1943) 1-2. sz. 51-65.

BEKE Ödön: Kutyafejű tatár. Ethnographia. LVII. évf. (1946) 1-4. sz. 90-91.

PAIS Dezső: Szó‑ és szólásmagyarázatok. Rér. Magyar Nyelv. XXXIX. évf. (1943) 4. sz. 319-323.

KNIEZSA István: Die Gewässernamen des Östlichen Karpathenbeckens. [Erdély víznevei.] Berlin, 1943

KNIEZSA István: Keletmagyarország helynevei. In: Deér József - Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. I. Athenaeum. Budapest, 1943 111-313.