ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1939: 14 tétel    lapozás: 1-14

CSAPÓ Zoltán: Magyar őslakosság Moldvában. Láthatár. VII. évf. (1939) 296-304.

DOMOKOS Pál Péter: Csángómagyarok Moldvában. Magyar Hírlap. 1939. aug. 9.

SZVOBODA Béla: Magyarok Moldvában. Egyedül vagyunk. II. évf. (1939) 6. sz. 11-15.

NYÍRŐ József: Madéfalvi veszedelem I-II. Erdélyi Szépmíves Céh. Kolozsvár, 1939

PALL, Francisc: Le controversie tra i Minori conventuali e i Gesuiti nelle missioni di Moldavia (Romania). [A moldvai misszionárius ferencesek és a jezsuiták közötti ellentétek.] Diplomatarium Italicum. Documenti raccolti negli archivi italiani. Vol. IV. (1939) 136-357.

VINULESCU, Gh.: Pietro Diodato e la sua relazione sulla Moldavia (1641). [Pietro Diodato és kapcsolata Moldvával (1641).] Diplomatarium Italicum. Documenti raccolti negli archivi italiani. Vol. IV. (1939) 75-135.

IVÁNYI B.: Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbürgen und der Moldau. [A Domonkos-rend története Erdélyben és Moldvában.] Siebenbürgiche Vierteljahrschrift. 1939. 25-59., 241-256., 379-394.

NECULĂEŞ, Dominic: Rolul ordinului al treilea franciscan român. [A harmadik román ferences rend szerepe.] Oradea, 1939

NISTOR, J.: Reîntoarcerea ceangăilor husiţi la catolicism şi numărul lor în Moldova la 1807. [A huszita csángók visszatérése a katolikus hitre és számuk Moldvában az 1807-es esztendőben.] Codrul Cosminului. X. évf. (1936-1939) 591-593.

(n. n.) Vizitaţiunea Canonică şi Sf. Mir în Moldova. [Kanonikus vizitáció és a szent olaj körbehordozása Moldvában.] Lumina Creştinului. XXIV. évf. (1938) 12. sz. 184-186., XXV. évf. (1939) 1. sz. 7-10., 2. sz. 27-29., 4. sz. 67-70., 5. sz. 78-81., 5. [6.!] sz. 77-79. [93-95.!], 7-8. sz. 121-125., 9. sz. 148-150., 10. sz. 160-163., 9. [11.!] sz. 173-175., 12. sz. 194-196.

ANTOHI, Alexandru: Monografia comunei Lucăceşti, judeţul Bacău. [A Bákó megyei Lukácsfalva monográfiája.] Bucureşti, 1939

KALLÓS Zsigmond: Hejgetés. Dunántúli regös emlék és a pogány magyar sírbatétel szertartása egy csángó népdalban. Vasi Szemle. VI. évf. (1939) 313-321.

CSŰRY Bálint: Wichmann György északi-csángó hangtanának kiadatlan részei. Magyar Nyelv. XXXV. évf. (1939) 3-4. sz. 73-87., 5-6. sz. 137-143.

BÁTKY Zsigmond: Tárgynévmagyarázati adalékok. Ethnographia. XLVIII. évf. (1937) 2-3. sz. 289-301.; XLIX. évf. (1938) 3-4. sz. 416-420.; L. évf. (1939) 1-2. sz. 154-159.