ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1936: 18 tétel    lapozás: 1-18

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók. I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Budapest, 1936

LAKATOS Demeter: Ideszanyám meszéli, hogy biztasson, járjak szkolába. Keleti Újság. 1936. jan. 13.

PALL, Francisc: Raportul călugărului Onufrie din Liov despre misiunile catolice din Moldova (1748). [Liovi Onufrie szerzetes jelentése a moldvai katolikus missziókról (1748).] In: Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. [Alexandru és Ion I. Lapedatu fivérek 60. születésnapjára.] Imprimeria Naţională. Bucureşti, 1936 605-625.

TOCĂNEL, Pietro: I vescovadi latini e le missioni francescane in Moldavia e Valacchia. Secoli XIII-XVI. [A latin püspökségek és a ferences missziók Moldvában és Oláhországban a XIII-XVI. században.] Săbăoani, 1936

NISTOR, J.: Reîntoarcerea ceangăilor husiţi la catolicism şi numărul lor în Moldova la 1807. [A huszita csángók visszatérése a katolikus hitre és számuk Moldvában az 1807-es esztendőben.] Codrul Cosminului. X. évf. (1936-1939) 591-593.

BULAT, T. G.: Biserica romano-catolică la începutul veacului al XIX-lea. [A római katolikus egyház a XIX. század elején.] Arhivele Basarabiei. VIII. évf. (1936) 225-231.

MAKKAI László: A milkói (kun) püspökség és népei. Debrecen, 1936

PAL, Iosif et alii: Cu prilejul morţii Mons. Dr. Anton Gabor. [Mons. Dr. Anton Gabor halálának alkalmával.] Lumina Creştinului. XXII. évf. (1936) 4. sz. 51-52.

PAL, Petru: Moartea Mons. Dr. Anton Gabor. [Mons. Dr. Anton Gabor halála.] Lumina Creştinului. XXII. évf. (1936) 3. sz. 33-39.

PAL, Petru: 50 ani dela înfiinţarea Seminarului Diecezan de Iaşi. [50 éve alapították a Jászvásári Egyházmegyei Szemináriumot.] Lumina Creştinului. XXII. évf. (1936) 9. sz. 137-139.

TĂLMĂCEL, Iosif: Monografia sau istoricul Parohiei Catolice din Bacău. [A Bákói Katolikus Egyházközség története avagy monográfiája.] In: Almanahul revistei Viaţa 1936. Săbăoani, 1936 45-49.

HÓMAN Bálint - SZEKFŰ Gyula: Magyar történet. I-V. Budapest, 1935-1936.

NĂSTASE, Gheorghe: Die Ungarn in der Moldau im Jahre 1646. Nach dem "Codex Bandinus". [A moldvai magyarok 1646-ban a Bandinus-kódex alapján.] Iaşi, 1936

WICHMANN Györgyné HERMANN Júlia: Moldvai csángó mennyegző Szabófalván. Ethnographia. XLVII. évf. (1936) 1-2. sz. 57-65.

LÜKŐ Gábor: Moldva alapításának mondáihoz. Ethnographia. XLVII. évf. (1936) 1-2. sz. 48-56.

LAZICZIUS Gyula: A magyar nyelvjárások. Budapest, 1936

CSŰRY Bálint: Wichmann György északi-csángó hagyatéka. Magyar Nyelv. XXXII. évf. (1936) 9-10. sz. 281-287.

WICHMANN, Yrjö: Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt. [Az észak-moldvai és a hétfalusi csángó nyelvjárás szótára nyelvtani jegyzetekkel és északi csángó szövegekkel.] Herausgegeben von Bálint Csűry und Artturi Kannisto. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki, 1936