ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1934: 18 tétel    lapozás: 1-18

VERESS, Andrei: Bibliografia Română-Ungară Vol. 1-3. [Román-magyar bibliográfia 1-3. köt.] Cartea Românească. Bucureşti, 1931-1935.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángómagyarok múltja és jelene. Hatvannyolc csángómagyar népdal. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1934

CSŰRY Bálint: Úti benyomások a moldvai magyarok (csángók) közt. Debreceni Szemle. VIII. évf. (1934) 6. sz. 241-255.

ZÁGONI István: Csángóföldön Moldovában. Keleti Újság. 1934. dec. 8.; 1935. febr. 17.

BITAY Árpád: Adatok Zöld Péter életéhez. Erdélyi Múzeum. XXXIX. évf. (1934) 7-12. sz. 374-375.

MIHORDEA, Vasile: Contribuţie la istoria Catolicismului din Moldova în sec. al XVIII-lea. [Hozzászólás a moldvai katolicizmus XVIII. századi történetéhez.] Vălenii de Munte, 1934

GĂZDARU, D.: Informaţii italiene despre câteva texte româneşti scrise de misionari catolici. [Olasz adatok néhány katolikus misszionárius által írt román szövegről.] Studii Italiene. I. évf. (1934) 79-89.

A. G. [GABOR, Anton]: Moartea Părintelui Ioan Gheru. [Ioan Gheru atya halála.] Lumina Creştinului. XX. évf. (1934) 8-9. sz. 137-138.

NĂSTASE, Gheorghe: Ungurii din Moldova la 1646 după Codex Bandinus. [A moldvai magyarok 1646-ban a Bandinus-kódex alapján.] Arhivele Basarabiei. VI. évf. (1934) 1. sz. 397-414.; VII. évf. (1935) 1. sz. 74-88.

SZÉPVÍZI Balázs Béla: A csángóság eredete és története. A Moldvában; Bukovinában; Besszarábiában; a csíki, gyimesi községekben; Hétfaluban (a brassómegyei Barcaságon) és más helyeken élő hun-kun (chun)-besenyő-székely magyar ősnép ismertetése. Gödöllő, 1934

VERESS Endre: A moldvai csángók származása és neve. Erdélyi Múzeum. XXXIX. évf. (1934) 1. sz. 29-64.

LÜKŐ Gábor: Régimódi méhészet Moldvában. Néprajzi Értesítő. XXVI. évf. (1934) 1-2. sz. 47-48.

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók kendermunkája. Néprajzi Értesítő. XXVI. évf. (1934) 3-4. sz. 96-101.

GUNDA Béla: A magyar kétrúdú szekér eredete és a régi magyar ajonca szekér. Néprajzi Értesítő. XXVI. évf. (1934) 3-4. sz. 93-96.

BARTÓK Béla: Népzenénk és a szomszédos népek népzenéje. Budapest, 1934

HORGER Antal: A csángó nyelvjárás. In: Uő: A magyar nyelvjárások. Kókai Lajos kiadása. Budapest, 1934 26-29.

B. Ö. [BEKE Ödön]: Bimbó. Magyar Nyelvőr. LXIII. évf. (1934) 3-4. 62.

CSŰRY Bálint: Árlik. Magyar Nyelv. XXX. évf. (1934) 3-4. sz. 102-103.