ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1914: 14 tétel    lapozás: 1-14

ROBU, Mihai: Catolicii şi acţiunea militară a României. [A katolikusok és Románia katonai akciója.] Calendarul Catolic. XII. évf. (1914) 64., 66.

FILITTI, Ioan C.: Documente privitoare la episcopatele din principate. [A fejedelemségek katolikus püspökségeiről szóló iratok.] Revista Catolică. II. évf. (1913) 354-381., 527-566.; III. évf. (1914) 102-106., 329-386.

FERENŢ, Ioan: Petru Şchiopul şi catolicismul în Moldova. [Petru Şchiopul fejedelem és a katolicizmus Moldvában.] Calendarul Catolic. XII. évf. (1914) 59-63.

AUNER, Carol: Episcopia Milkoviei în veacul al XIV-lea. [A Milkovi Püspökség a XIV. században.] Revista Catolică. III. évf. (1914) 3. sz. 60-80.

AUNER, Carol: Cei din urmă episcopi de Siret. [Az utolsó szereti püspökök.] Revista Catolică. III. évf. (1914) 4. sz. 567-577.

SÁNTA János: Régi magyar püspökségek a mai Románia területén. Dés, 1914

JÉNÁKI Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. (Értekezések a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából. 3. sz.) Kolozsvár, 1914

VERESS Endre: Acta et epistolae relatiorum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Vol. I. 1468-1540. [Iratok és levelek Erdély kapcsolatáról Moldvával és Havasalfölddel. I. köt. 1468-1540.] Typis Societatis Stephaneum. Budapest, 1914

KARALEVSKIJ, Chiril: Relaţiunile dintre domnitorii români şi Sfîntul Scaun în a doua jumătate a veacului al XVI-lea după documente inedite din Arhivele Vaticanului. [A román uralkodók kapcsolatai a Szentszékkel a XVI. század második felében a Vatikáni Levéltár kiadatlan dokumentumai tükrében.] Revista Catolică . II. évf. (1913) 2. sz. 175-207., 3. sz. 411-426., 4. sz. 470-581.; III. évf. (1914) 1. sz. 46-60., 2. sz. 176-209.

VERESS Endre: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. [Iratok és levelek Erdély kapcsolatáról Moldvával és Havasalfölddel.] Budapest, 1914

KARÁCSONYI János: A moldvai csángók eredete. Századok. XLVIII. évf. (1914) 545-561.

GABOR, Anton: Un vechi oraş catolic în Moldova, Baia. [Egy ősi katolikus város: Moldvabánya.] Calendarul Catolic. XII. évf. (1914) 54-58.

KISS Gyula: A moldvai csángó. Budapesti Hírlap. 1914. ápr. 26.

KISS Gyula: A moldvai csángó. Magyar Nyelvőr. XLIII. évf. (1914) 8. sz. 369-370.