ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1902: 16 tétel    lapozás: 1-16

RUBINYI Mózes: Csángóország. Erdélyi Kárpát-Egyesület. Kolozsvár, 1902

RUBINYI Moses: Die Csángó-Magyaren in der Moldau. [A moldvai csángómagyarok.] Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. VI. 1902. 59-67.

D`HAUTERIVE, Le Comte: Mémoire sur l`état ancien et actuel de la Moldavie. [Emlékirat Moldva régebbi és jelenlegi helyzetéről.] L`institut D`artes Graphiques "Carol Göbl". Bucarest, 1902

D`HAUTERIVE, Le Comte: Memoriu asupra vechei şi actualei stări a Moldovei. [Emlékirat Moldva régebbi és jelenlegi helyzetéről.] Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl". Bucuresci, 1902

RUBINYI Mózes: A moldvai csángókról. In: Benedek Elek (szerk.): Székely-egyesületi képes naptár és évkönyv az 1902. közönséges évre. Budapest, 1902 55-61.

NETZHAMMER, Raymund: Über religiöse Verhältnisse in Rumänien: Skizzen aus der römisch-katolischen Mission. [A romániai vallási viszonyokról: a római katolikus misszió vázlata.] Saltzburg, 1902

ABRAHAM, W.: Biskupstwa łacińskie w Moldawii w wieku XIV i XV. [Latin püspökség Moldvában a 14. és 15. században.] Lwow, 1902

AUNER, Carol: Câteva momente din începuturile Bisericii Române. [A román egyház kezdeteinek néhány mozzanata.] Blaj, 1902

BUNEA, Augustin: Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 la 1764. [Petru Paul Aron és Dionisiu Novacovici püspökök, avagy az erdélyi románok története 1751-től 1764-ig.] Blaj, 1902

Hegedűs Lóránt: A székelyek kivándorlása Romániába. Budapest, 1902

Hegedűs Lóránt: A székelyek kivándorlása Romániába, 2. közlemény. Budapesti Szemle. (1902) 307. sz. 31-72.

MUNKÁCSI Bernát: Komanischer Ursprung der Moldauer Tschango. [A moldvai csángók kun eredete.] Keleti Szemle. III. évf. (1902) 245-253.

MUNKÁCSI Bernát: A moldvai csángók eredete. Ethnographia. XIII. évf. (1902) 10. sz. 433-440.

SZAMOTA István - ZOLNAI Gyula: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Hornyánszky. Budapest, 1902-1906.

WEIGAND, Gustav: Fremde Elemente in der Moldau. [Idegen elemek Moldvában.] In: Neuter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache zu Leipzig. 1902. 138-236.

RUBINYI Mózes: Újabb adalékok a csángók nyelvjárásához. Magyar Nyelvőr. XXXI. évf. (1902) 1. sz. 1-7., 2. sz. 82-87., 3. sz. 143-148., 4. sz. 202-208.