ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    296 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-296

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁGH BIRÓ Béla: Csángótörténelem. Magyarország. (1974) 2. sz. 24.

ANDREESCU, Gabriel: remismul de dreapta în România. [A szélsőjobb politika Romániában.] Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. Cluj-Napoca, 2003

ARENS, Meinolf: Moldau und Walachei mit Dobrudscha. Historische Grundzüge. [Moldva, Havasalföld és Dobrudzsa. Történelmi jellemzők.] In: Rorth, Harald (Hg.): Studienhandbuch Östlisches Europa Band. [Kelet-európai kézikönyv.] Köln-Weimar-Wien, 1999 167-276.

ARENS, Meinolf: Anmerkungen zur Geschichte und ethnizität der Katholiken in der Moldau zwischen dem 13. und 20. Jahrhundert. [Megjegyzések a moldvai katolikusok történetéhez és identitásához a 13-20. században.] In: Lienau, Cay - Steindorff, Ludwig (Hg.): Ethnizität, Identität und Nationalität in Südosteuropa. [Etnicitás, identitás és nemzetiség Délkelet-Európában.] München, 2000 119-132.

ARENS, Meinolf - BEIN, Daniel: Katolische Ungarn in der Moldau. Eine Minderheit im Historischen Kontext einer ethnisch und konfessionell gemischten Region. [Magyar katolikusok Moldvában. Kisebbség egy etnikailag és felekezetileg vegyes régió történelmi kontextusában.] Saeculum. Jahrbuch for Universalgeschichte. LIV. évf. (2003) 2. sz. 213-269.

ARENS, Meinolf - BEIN, Daniel: Katolikus magyarok Moldvában. In: Miskolczy Ambrus (szerk.): Rendhagyó nézetek a csángókról. Szerkesztette és az előszót írta Miskolczy Ambrus. ELTE Román Filológiai Tanszék - A Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. Budapest, 2004 111-156.

ARENS, Meinolf - BEIN, Daniel: Die Moldauer Ungarn (Tschangos) im Rahmen der rumänisch-ungarisch-deutschen Beziehungen zwishen 1940 und 1944. [A moldvai magyarok (csángók) kérdése az 1940 és 1944 közötti román-magyar-német kapcsolatok keretében.] In: Hausleitner, Mariana - Rorth, Harald (Hg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. [A fasizmus és szociálnacionalizmus hatása a kisebbségekre Középkelet- és Délkelet-Európában.] IKGS Verlag. München, 2006 265-315.

BALASSA Iván: Egy moldvai magyar házaspár hányatott sorsa a XVIII. század második felében. Honismeret. XXIV. évf. (1996). 6. sz. 77-79.

BALÁZS Péter: Moldvai csángók vallomása az 1907-es felkelésről. Korunk. XVI. évf. (1957). 1-2. sz. 163-169.

BALÁZS Péter: Moldvai csángók vallomása az 1907-es felkelésről. Moldvai Magyarság. V. évf. (1994) 47. sz. 2.

BALOGH Sándor: Közös dolgaink. História. X. évf. (1988) 4. sz. 24.

BARIŢIU, Gheorghe: Idei despre un regulament pentru clerul Moldovei. Memorial adresat fostului ministru de cultură dn. Dimitri Sturza. [Ötletek a moldvai klérus rendszabályához. Dimitri Sturza úr, volt művelődési miniszterhez intézett memorandum.] Foaie pentru minte, inimă şi literatură. (1859) 32. sz. 245-247., 253-255.

BARTHA György: Codex Bandinus şi cauza maghiarilor ceangăi din Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea. [A Bandinus-kódex és a moldvai csángómagyarok ügye a XVII. század derekán.] Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 12. sz. 10-11.

BARTHA György: A Bandinus-kódex és a moldvai csángómagyarok ügye a XVII. század derekán. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 12. sz. 12-13.

BAUMGARTNER Sándor: Moldva a magyarság nagy temetője. Saját kiadás. Budapest, 1940

BENDA Kálmán: Erdély politikai kapcsolatai a román vajdaságokkal a XVI. és XVII. században. In: Deér József - Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. II. Budapest, 1944 35-73.

BENDA Kálmán: A moldvai csángómagyarok. Confessio. X. évf. (1986) 3. sz. 59-65.

BENDA Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. Magyar Tudomány. XXXIII. évf. (1988) 7-8. sz. 535-551.

BENDA Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. História. X. évf. (1988) 4. sz. 24-26.

BENDA Kálmán: Die Moldau-Ungarn (Csángó) in 16-17. Jahrhundert. [A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században.] Südost-Forschungen. XLVII. évf. (1988) 1. sz. 37-86.

BENDA Kálmán: Gli ungheresi di Moldavia (Csángó) nei secoli XVI-XVII. [A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században.] Nuova Rivista Istorica. 73. (1989) Fasc. V-VI. 657-688.

BENDA Kálmán: Les Hongrois de Moldavie (Les Tchangos) aux XVIe et XVIIe sièclés. [A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században.] In: Pók Attila - Glatz Ferenc (szerk.): Ethnicity and Society in Hungary. MTA Történettudományi Intézete. Budapest, 1990 61-75.

BENDA Kálmán: A moldvai magyarok. Moldvai Magyarság. IV. évf. (1993) 41. sz. 1-2., 42. sz. 1., 4.

BENDA Kálmán: A moldvai csángók történetének vázlata. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem ..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 20-28.

BENDA Kálmán: A moldvai csángómagyarok története. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 39-44.

BENDA Kálmán: A moldvai csángómagyarok története. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 105-109.

BENDA Kálmán: The Hungarians of Moldavia (Csangós) in the 16th-17th Centuries. [A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században.] In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002 7-50.

BENKŐ Samu - DEMÉNY Lajos - VEKOV Károly: Székely felkelés 1595-1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Bukarest, 1979

BERCIU-DRĂGHINESCU, Adina: O domnie umanistă în Moldova: Despot Vodă. [Humanista uralom Moldvában: Despot vajda.] Bucureşti, 1980

BEYNON, Erdmann Doane: The Eastern Outposts of Magyars. [A magyarok keleti végvárai.] The Geographical Review. Vol. 31. (1941) 1. sz. 63-78.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék