ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

NYÍRI Antal (szerk.): A Müncheni kódex 1466-ból. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971

OŢETEA, Andrei: Wittenberg et la Moldavie. [Wittenberg és Moldva.] In: Irmscher, Johannes (besorgt von): Renaissance und Humanismusin Mittel- und Osteuropa. I. [Reneszánsz és humanizmus Közép- és Kelet-Európában.] Akademie-Verlag. Berlin, 1962 302-321.

PANAITESCU, Petre P.: Husitismul şi cultura slavonă în Moldova. [Huszitizmus és szlavón kultúra Moldvában.] Romanoslavica. X. évf. (1964) 275-287.

PAPACOSTEA, Şerban: Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun. [Újabb adatok a husziták történelmével kapcsolatban Moldvában, Alexandru cel Bun idejében.] Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie. XIII. évf. (1962) 2. sz. 253-258.

PAPACOSTEA, Şerban: Nochmals Wittemberg und Byzanz. Die Moldau im Zeit alter der Reformation. [Ismét Wittenberg és Bizánc. Moldva a reformáció idejében.] Archiv für Reformationsgeschichte. LXI. évf. (1970) 2. sz. 248-261.

PÁPAI Virág: Neoprotestáns vallásgyakorlás Klézsén. Választott életstratégia egy csángó férfi esetében. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 34-37.

PÁPAI Virág: Egy neoprotestáns család Klézsén. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 193-213.

PETRI, Hans: Relaţiunile lui Jakobus Basilikus Heraklides zis Despot Vodă cu capii reformaţiunii atât în Germania cât şi în Polonia, precum şi propria activitate reformatoare în principatul Moldovei. [Jakobus Basilikus Heraklides, vagyis Despot vajda kapcsolatai mind a németországi, mind a lengyelországi reformáció vezetőivel, valamint saját reformáló tevékenysége a Moldvai Fejedelemségben.] Bucureşti, 1927

POZSONY Ferenc: Hussitismus und Protestantismus in Moldavien. [Huszitizmus és protestantizmus Moldvában.] In: Bartha Elek - Anttonen, Veikko (szerk.): Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13. Debrecen-Turku, 2002 203-215.

RÉVÉSZ Imre: Első jelentés a duna-fejedelemségi magyar reformátusok ügyében. Sárospataki Füzetek . (1858) 670-677.

RÉVÉSZ Imre: A protestáns diasporák Moldva- és Oláhországban. Sárospataki Füzetek. (1861) 191-194.

SZABÓ Flóris: Huszita-e a huszita Biblia? Irodalomtörténeti Közlemények. XCIII. évf. (1989) 1-2. sz. 118-126.

SZABÓ Lajos: Magyar református eklézsiák Moldva-Oláhországban. In: Uő: Czelder Márton működése. Debrecen, 1940 11-15.

SZABÓ T. Ádám: Der Münchener Kodex. [A Müncheni kódex.] Wortschatz mit vollständigem Wort- und Formenverzeichnis. Wiesbaden, 1977

SZABÓ T. Ádám: Müncheni kódex (1466). Décsy Gyula olvasata alapján sajtó alá rendezte és a szótári részt készítette Szabó T. Ádám. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1985

SZABÓ T. Ádám: Der Münchener Kodex (1466) als ungarisches Sprachdenkal. [A Müncheni kódex (1466) mint magyar nyelvemlék.] In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. 17. Budapest, 1986 3-36.

TAMPU Cristian: A reformáció és annak hatása a moldvai magyarokra. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 18. sz. 14-15.

TEODOR, Maria: Continuitatea Reformei în Moldova medievală. [A reformáció kontinuitása a középkori Moldvában.] In: Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" XXVIII. Editura Academiei Române. Iaşi, 1991 197-209.

TIMÁR Kálmán: Káldi György a legrégibb magyar bibliafordításról. Irodalomtörténeti Közlemények. XXXVII. évf. (1927) 270-272.

TIMÁR Kálmán: Legrégibb bibliafordításunk eredete. Kalocsa, 1931

TIMÁR Kálmán: A moldvai husziták és csángók magyar miséje. Százéves történeti hazugság. Kalocsa, 1931

TÓTH SZABÓ Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Budapest, 1917

WALDAPFEL József: Legrégibb bibliafordításunk. Irodalomtörténeti Közlemények. XXXVII. évf. (1927) 96-99.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék