ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    53 tétel lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁRUS László: Beszámoló a bákói egyházközség életéről. Levél a Kárpátokon túlra. I. évf. (1997) 2. sz. 10-11.

ÁRUS László: A moldvai református misszió kezdetei. Koós Ferenc munkálkodásai. Levél a Kárpátokon túlra. I. évf. (1997) 2. sz. 16-17.

BÉKÉSI Emil: Adalékok a legrégibb magyar Szentírás korának meghatározásához. Új Magyar Sion. XI. évf. (1880) 3-14., 200-209.

CRĂCIUN, Maria: A reformáció Moldvában. Korunk. 3. f. VI. évf. (1995) 2. sz. 97-103.

CRĂCIUN, Maria: Protestantism şi ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea. [Protestantizmus és ortodoxia a XVI. századi Moldvában.] Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 1996

DEBRECZY Sándor: Újabb adatok a legrégibb bibliafordításunk eredetkérdéséhez. Erdélyi Múzeum. XLV. évf. (1940) 2. sz. 140-147.

DÉCSY Gyula (Hg.): Der Münchener Kodex II. Das ungarische Hussitenevangeliar aus dem 15. Jahrhundert. [A Müncheni kódex II. Magyar huszita biblia a 15. századból.] Wiesbaden, 1966

DÉCSY Gyula : Die kulturhistorische Bedeutung der Hussitenbewegung in Ungarn im 15. Jahrhundert. [A XV. századi magyarországi huszita mozgalom kultúrtörténeti jelentősége.] In: Ural-Altaische Jahrbücher 61. 1989, 142-146.

DÉCSY Gyula: The Hungarian Hussite Bible. [A magyar Huszita Biblia.] In: Eurasian Studies Yearbook 65. 1993. 19-28.

DOBRI János: Adatok a moldvai protestantizmus történetéhez. Felebarát . III. évf. (1992) 1-2. sz. 14-16.

DOMOKOS Pál Péter: Müncheni kódex, 1466. Honismeret. XV. évf. (1987) 1. sz. 77-78.

FARKAS Gyula: Der Münchener Kodex I. Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. [A Müncheni kódex I. Egy 1466-os magyar nyelvemlék.] Unter Mitwirkung von Gyula Décsy herausgegeben von Julius von Farkas. Wiesbaden, 1958

GÁLOS Rezső: Legrégibb bibliafordításunk. (Irodalomtörténeti Füzetek 9.) Budapest, 1928

GAZDA István: Szászkúti múlt és jelen. Felebarát. III. évf. (1992) 1-2. sz. 19-21.

GAZDA László: Magyar husziták nyomában. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 7-8.

GAZDA László: În urma husiţilor maghiari. [Magyar husziták nyomában.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 8-9.

GIURESCU, Constantin C.: Cauzele refugierii husiţilor în Moldova şi centrele lor în această ţară. [A husziták Moldvába való menekülésének okai és ottani központjaik.] Studii şi articole de istorie. VIII. évf. (1966) 1. sz. 26-44.

HALÁSZ Péter: Protestáns vallások szerepe a moldvai magyarok életében. In: Für Lajos (szerk.): A Ráday Gyűjtemény Évkönyve IX. Budapest, 1999 165-178.

HALÁSZ Péter: A protestáns vallások szerepe Moldvában. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 57-67.

HERMÁN M. János: A moldvai reformáció lengyelországi támogatása. In: Uő: Johannes a Lasco élete és munkássága (1499-1560). Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad, 2003 157-165.

HONIGBERGER, R.: Cotnar und die reformatorische Bewegung in der Moldau. [Kotnár és a reformáció mozgalma Moldvában.] Mitt. z. Gesch. d. Deutschums in Rumänien. VII. évf. (1917) 3. sz. 5-6.

HORVÁTH Cyrill: Huszita emlékeink. Irodalomtörténeti Közlemények. VI. évf. (1896) 1. sz. 1-12.

IONESCU-NIŞCOV, Traian: Husitistica în istoriografia română. [A huszitizmus a román historiográfiában.] Romanoslavica. Tom. X. (1964) 385-403.

KARDOS Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. III. évf. (1952) 1-2. sz. 127-177.

KARDOS Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 82.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1953

KLEIN, K.: Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in der Moldau. I-II. [Adalékok a moldvai protestantizmus történetéhez. I-II.] Bucarest, 1924

KOVÁCS Pál: "Elszertült" reformátusok Szászkúton. Felebarát. III. évf. (1992) 1-2. sz. 17-19.

LENGYEL Zsolt, K.: Hitújítás és nyelvőrzés. Jegyzetek a Müncheni kódex margójára. Új Látóhatár. XXXIX. évf. (1988) 187-195.

MOLNÁR József - SIMON Györgyi: A Müncheni kódex. In: Uők: Magyar nyelvemlékeink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1980 78-84.

NISTOR, J.: Reîntoarcerea ceangăilor husiţi la catolicism şi numărul lor în Moldova la 1807. [A huszita csángók visszatérése a katolikus hitre és számuk Moldvában az 1807-es esztendőben.] Codrul Cosminului. X. évf. (1936-1939) 591-593.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék