ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    77 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-77

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

A. G. [GABOR, Anton]: Venirea părinţilor Iezuiţi la Iaşi. [Jezsuita páterek látogatása Jászvásáron.] Lumina Creştinului. XVI. évf. (1930) 9. sz. 152-155.

ACHIM, Viorel: Ordinul franciscan în Ţările Române în secolele XIV-XV. Aspecte teritoriale. [A ferences rend a román fejedelemségekben a XIV-XV. században. Területi kérdések.] Revista Istorică. VII. évf. (1996) 5-6. sz. 391-410.

ANDREESCU, C.: Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII-XIV. [Ferences települések a Duna és a Fekete-tenger mellett a XIII-XIV. században.] Cercetări istorice. VIII-IX. évf. (1932-1933) 2. sz. 151-163.

ANDRÉS, D.: Pietro Tocanel, profilo biografica, accademico, scientifica e di servizio alla Chiesa nella Curia Romana. [Pietro Tocănel életrajza, akadémiai, tudományos és egyházi szolgálati tevékenysége.] Apollinaris. Roma. (1982) 1-2. sz. 282-307.

B-th: Magyar misszionáriusok a moldvai részeken. Romániai Magyar Néplap. 1900. aug. 5.

BARTA István: Az 1743. évi moldvai jezsuita misszió. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. V. 1942-1943. Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége. Budapest, 1943 70-90.

BĂNESCU, N.: O "misiune" a lui Miron Pompiliu în chestia "misionarilor" unguri printre ceangăi. [Miron Pompiliu "missziója" a magyar "misszionáriusok" dolgában a csángók között.] Convorbiri Literare. (1909) 133-135.

BENEDEK Fidél, P.: Az erdélyi ferences rendtartomány I-II. Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette Sas Péter. Kolozsvár, 2002

BOCŞAN, Nicolae - LEU, Valeriu: Un misionar catolic în Moldova la sfârşitul secolului al XVII-lea: Luigi Bevilacqua. [Egy katolikus misszionárius Moldvában a XVII. század végén: Luigi Bevilacqua.] In: Studii de istorie medievalǎ şi premodernǎ. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. [Középkori és előmodern kori tanulmányok. Nicolae Endroiu, a Román Akadémia levelező tagjának tiszteletére.] Îngrijit de Andea, Avram. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2003 323-336.

BOROS Fortunát, P.: Az erdélyi ferencrendiek. Kolozsvár, 1927

CZELDER Márton: Missziói levelek Ballagi Mórhoz. I-LXXIX. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok. 1861-1865.

CSISZER Albert: Magyar Pál - martir al Moldovei. [Magyar Pál - Moldva mártírja.] Csángó Újság. I. évf. (1990) 7. sz. 1-2.

DOBOŞ, Dănuţ - MORARU, Alois: Vito Piluzio, un misionar al latinităţii. [Vito Piluzio, a latinitás misszionáriusa.] Lumina Creştinului. X. évf. (1999) 9. sz. 11.

DOMOKOS Pál Péter: Pietro Diodato apostoli látogatásai Oláhországban és Moldvában. Vigilia. XLVI. évf. (1981) 7. sz. 496-500.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai apostoli vizitáció - 1641. Diodat Péter jelentése Moldváról. Moldvai Magyarág. XIV. évf. (2004) 5. sz. 10-11.

DOMOKOS Pál Péter: Vizitarea apostolică a Moldovei - 1641. Raportul lui Petru Bogdan alias Pietro Deodato Bakšić. [A moldvai apostoli vizitáció - 1641. Diodat Péter, azaz Pietro Deodato Bakšić jelentése.] Moldvai Magyarág. XIV. évf. (2004) 5. sz. 12-13.

DUMEA, Emil: Iezuiţii şi mişcarea literar-religioasă din Moldova în sec. al XVII-lea. [A jezsuiták és a vallásos-irodalmi mozgalom Moldvában a XVII. században.] Lumina Creştinului. IV. évf. (1993) 9. sz. 5.

FERENŢ, Ioan: Franciscanii în Moldova şi Muntenia înainte de 1291. [A ferencesek Moldvában és Munténiában 1291 előtt.] Cultura Creştinului. XIV. évf. (1925) 14. sz. 52-54.

FERRO, Teresa: Una relazione inedita sullo stato della missione di Moldavia del minore conventuale F. A. Renzi (1688). [Egy kiadatlan jelentés F. A. Renzi moldvai missziójáról (1688-ból).] Studi Italo-Romeni. I. évf. (1997) 1. sz. 19-33.

FERRO, Teresa: I missionari catolici italiani in Moldavia nei sec. XVII-XVIII. [Olasz katolikus misszionáriusok Moldvában a XVII-XVIII. században.] In: Annuario dell Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Venezia, 1999 67-86.

FERRO, Teresa: Cattolicismo e azione missionaria nelle terre del basso Danubio. [Katolicizmus és misszionárius tevékenység a Duna alsó folyása mentén.] Il bianco e il nero. (1999) 3. sz. 79-93.

FERRO, Teresa: Delle "lingue utili" nella Missione cattolica din Moldavia tra '600 e '700. [A moldvai katolikus missziók "hasznos nyelvei" az 1600-as és 1700-as években.] In: Valmarin, L. - Tarantino, A. (a cura di): Il piacere della ricerca. Atti delle Giornate di studio in onore di Marian Papahagi (Roma, 28-29 gennaio). [A próbálkozás öröme. A Marian Papahagi tiszteletére szervezett munkaülés dolgozatai (Róma, június 28-29).] Baggato. Roma, 2001 155-164.

FERRO, Teresa: Per la storia della propaganda cattolica in Moldavia alla fine del sec. XVIII. [A moldvai katolikus propaganda történetéről a XVIII. század végén.] In: Studi offerti ad Al. Niculescu dagli amici e allievi di Udine. [Tanulmányok Al. Niculescu tiszteletére az udinei barátai és tanítványai részéről.] Forum. Udine, 2001 61-72.

FERRO, Teresa: Alcuni aspetti dell’attività missionaria cattolica in Moldavia tra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell’Ottocento. [Adalékok a moldvai katolikus misszionárius tevékenységekhez a 17. század második felében és a 18. század első éveiben.] In: Studi in onore di Guido Barbina. [Tanulmányok Guido Barbina tiszteletére.] Forum. Udine, 2001

FERRO, Teresa: Activitatea şi scrierile misionarilor catolici italieni în Moldova (sec. XVII-XIX). [Olasz katolikus szerzetesek tevékenysége és írásai Moldvában (XVII-XIX. sz.).] Editura Academiei. Bucureşti, 2004

FERRO, Teresa: I missionari cattolici in Moldavia. [Katolikus misszionáriusok Moldvában.] Atlas Clusium. Cluj-Napoca, 2005

GĂZDARU, D.: Informaţii italiene despre câteva texte româneşti scrise de misionari catolici. [Olasz adatok néhány katolikus misszionárius által írt román szövegről.] Studii Italiene. I. évf. (1934) 79-89.

GIURESCU, Constantin C.: La voyage de Nicolò Barsi en Moldavie. [Nicolò Barsi utazása Moldvában.] In: Melanges de l’ècole roumaine en France. I. Paris, 1925 295-330.

GYÖRGY József, P.: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Szent Bonaventura. Cluj-Kolozsvár, 1930

HAJDÚ Demeter Dénes: Domokos-rendiek a keleti magyarok között. Magyar Nemzet. 1987. febr. 10.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék