ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BALÁZS Mihály - KRUPPA Tamás - LÁZÁR István Dávid - LUKÁCS László: Jezsuita Okmánytár. I/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. Scriptum. Szeged, 1995

BARTHA György: A Bandinus-kódex és a moldvai csángómagyarok ügye a XVII. század derekán. In: Bandinus. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2004 5-17.

BARTHA György: Codex Bandinus şi cauza maghiarilor ceangăi din Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea. [A Bandinus-kódex és a moldvai csángómagyarok ügye a XVII. század derekán.] In: Bandinus. Editura Harghita. Miercurea Ciuc, 2004 289-302.

BENDA Kálmán: Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár (1467-1706). I-II. Magyarságkutató Intézet. Budapest, 1989

BENDA Kálmán: A bákói katolikusok kérelme a Hitterjesztés Szent Kongregációjához. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 18.

BENDA Kálmán: Cererea înaintată de comunitatea din Bacău către Propaganda Fide. [A bákói katolikusok kérelme a Hitterjesztés Szent Kongregációjához.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 19.

BENDA Kálmán: Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár (1467-1706). Második kiadás. Teleki László Alapítvány. Budapest, 2003

BIANU, Ioan: Vito Pilutio. Documente inedite din archivulu Propagandei. [Kiadatlan dokumentumok a Hitterjesztés Szent Kongregációjának archívumából.] Columna lui Traian. IV. évf. (1883) 3-10. sz. 142-146., 257-287.

CĂLINESCU, Gheorghe: Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII. [Néhány olasz misszionárius Moldvában a XVII. és XVIII. században.] Diplomatarium Italicum. Documenti raccolti negli archivi italiani. Vol. I. (1925) 1-223.

CĂLINESCU, Gheorghe: Altre notizie sui missionari cattolici nei Paesi Romeni. [Újabb adalékok a román országokban tevékenykedő katolikus misszionáriusokról.] Diplomatarium Italicum. Documenti raccolti negli archivi italiani. Vol. II. (1930) 305-514.

CÂRJA, Ion: Biserică şi stat în Regatul României la începutul secolului XX. Contribuţii doumentare. [Egyház és állam a Román Királyságban a XX. század elején. Forrásadalékok.] Arhiva Istorică a României. Új folyam. I. évf. (2004) 1. sz. 186-209.

CHELARU, Rafael: Documente privind activitatea episcopului Paolo Sardi şi catolicismul în Moldova (1843-1848). [Dokumentumok Paolo Sardi püspök tevékenységéről és a moldvai katolicizmusról (1843-1848).] Arhiva Istorică a României. Új folyam. I. évf. (2004) 1. sz. 117-168.

CORFUS, Ilie: Un document de la Ieremie Movilă referitor la Franciscanii din Bacău. [Ieremia Movilă bákói ferencesekre vonatkozó oklevele.] In: Omagiu lui Ion I. Nistor (1912-1937). [Ion I. Nistor tiszteletére (1912-1937).] Tiparul Glasul Bucovinei. Cernăuţi, 1937 898-903.

CSETRI Elek: Forráskiadvány a csángó‑magyarokról. Erdélyi Múzeum. LIII. évf. (1991) 1-4. sz. 143-153.

DICULESCU, Constantin C.: Din corespondenţa episcopului Melchisedec. [Melchisedec püspök levelezéséből.] Bucureşti, 1909

DOMOKOS Pál Péter: Dramatizált "Credo" a XV. század első negyedében. Filológiai Közlöny. X. évf. (1964) 123-131.

DOMOKOS Pál Péter: Vadász Miklós "Compendiuma" 1428-ból. Magyar Történelmi Szemle. (New York-Buenos Aires) VI. évf. (1971) 243-268.

FERRO, Teresa: Ungherese e romeno nella Moldavia dei secoli XVII-XVIII sulla base dei documenti della "Propaganda Fide". [Magyarok és románok Moldvában a XVII-XVIII. században a Hitterjesztés Szent Kongregációjának dokumentumai alapján.] In: Graciotti, Sante (a cura di): Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto (secc. XIV-XVIII). [Olaszország és Románia. Két nép és két történelem szembeállítása (XIV-XVIII. század).] Firenze, 1998 291-318.

FILITTI, Ioan C.: Din arhivele Vaticanului. I. Documente privitoare la Episcopatele catolice din Principate (1353-1699). [A Vatikáni Levéltárból. I. A fejedelemségek katolikus püspökségeiről szóló iratok (1353-1699).] Tipografia Profesională Dimitrie C. Ionescu. Bucureşti, 1913

FILITTI, Ioan C.: Documente privitoare la episcopatele din principate. [A fejedelemségek katolikus püspökségeiről szóló iratok.] Revista Catolică. II. évf. (1913) 354-381., 527-566.; III. évf. (1914) 102-106., 329-386.

GAMS, Pius Bonifacius: Series episcoporum ecclesiae catholicae. [A katolikus egyház püspökeinek sora.] Ratisbonae, 1873

GHICA, Vladimir: Scrisoarea unui preot catolic pământean din veacul al XVII-lea (extrasă din Arhivele Propagandei). [Egy földi katolikus pap levele a XVII. századból (A Propaganda Archívumából).] Revista Catolică. I. évf. (1912) 578-589.

HAŞDEU, Bogdan P.: Documente inedite din Biblioteca Doria-Panfiliana din Roma, relative la istoria catolicismului în România. 1601-1606. [Kiadatlan dokumentumok a római Doria-Panfiliana Könyvtárból a romániai katolicizmussal kapcsolatban. 1601-1606.] Columna lui Traian. VII. (1876) 299-324.

HORVÁTH Antal: Strămoşii catolicilor din Moldova. Documente istorice 1227-1702. [A moldvai katolikusok ősei. Történelmi dokumentumok 1227-1702.] Sfântu Gheorghe, 1994

HORVÁTH Antal: A moldvai katolikusok ősei. Történelmi dokumentumok 1227-1702. Hölgyek Egyesülete Budapest, 2000

HORVÁTH Antal: Relatarea călugărului minorit observant Bartolomeo Bassetti despre vizita făcută de el la bisericile catolice din Moldova 12 aprilie 1643. [A minorita obszerváns szerzetes, Bartolomeo Bassetti jelentése a moldvai katolikus templomokban tett látogatásáról 1643. április 12.] Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 2. sz. 16-17.

HORVÁTH Antal: A minorita obszerváns szerzetes, Bartolomeo Bassetti jelentése a moldvai katolikus templomokban tett látogatásáról 1643. április 12. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 2. sz. 17-18.

IORGA, Nicolae: O carte de rugăciuni catolică. [Egy katolikus imakönyv.] Revista Istorică. XVII. évf. (1931) 1-3. sz. 26-27.

JAKUBINYI György (összeáll.): Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia. Gyulafehérvár, 1998

MORARU, Alois: Episcopul Mihai Robu. Drepturile catolicilor din Moldova. [Mihai Robu püspök és a moldvai katolikusok jogai.] Lumina Creştinului. XIII évf. (2002) 2. sz. 11., 3. sz. 11.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék