Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Várom, várom, addig várom


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Sepsiszentgyörgy
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 384/197. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Várom, várom, addig várom,
Míg szememre jön az álom.
Ha szememre jő az álom,
Ajtóm-kapumat bezárom.
Váradit is kieresztem,
Széket adok, leültetem,
Míg panaszim elbeszélem.
Jó hajnalba’ felserkentem,
S egy pár csókkal eleresztem.1

2. Váradinak sűrű könnye
Patakként foly le a földre,
Ki a földre, ki ölébe,
Ki bánatos kebelébe.

3. – Azon kérem az urakot,
Engedjenek bár egy napot.
Ha egy napot nem engednek,
Engedjenek bár egy felet,
Hogy írjak én egy levelet
Három árva gyermekemnek,
S ártatlan feleségemnek.
Reszket kezem, nem írhatok,
Könnyez szemem, nem láthatok.2

4. Váradinak szép körhaja
Vajon mért van félre hajtva?
Azért vagyon félre hajtva:
Az kötélnek hely van hagyva.

5. Váradinak szép körhaja,
Meszes gödör a sírhalma.
Váradinak piros vére,
Mészlével van összetéve.Megjegyzés

1. Itt Váradi szeretője, Rofajiné beszél. Vö. M. Népkölt. Gyűjt. III. 95.

2. Váradi beszéde szintén 9 sor, éppen, mint a szeretője kecsegtetése.

 Váradi József az Ugron-féle puccs előpostája az 50-es években. A székelyeket akarta fölkelteni a török-muszka háború idején. Úgy látszik, nem titkolta eléggé szándékát, szeretőt is tartott. Hamar rajta vesztett. Elfogták és 1853-ban[!] felakasztották Sepsiszentgyörgyön.
 Ez az esztendő volt Arany János „balladák éve”; de Arany csak az ős hunokkal foglalkozott.
A népet ellenben nagyon meghatotta a szeme előtt elpusztult „szép körhajú” katona sorsa, s Váradiról egyre-másra költötték a siratókat, melyből balladaszerű a fennebb közölt hárommal együtt nyolc maradt fenn.1 E balladák mind homályosak és töredékesek – a gyászidőnek megfelelően. Benedek Elek nemcsak dalolgatta diák korában Váradi nótáját, de miként maga mondja, egy „rossz népszínművet” is írt róla.2

1. Magyar Népkölt. Gyűjt. I. 218. II. 40. III. 94–98. s Pap Gyulánál 19. l.
2. Magyar Hírlap 1901. évf. 89. l.

(Kanyaró 384–385.)

197. Várom, várom, addig várom (Sepsiszentgyörgy)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1909: 338. lap

197.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 2. ív, számozatlan lapok, b) betűvel jelzett szöveg.)
– Várom, várom, addig várom,
Mig szememre jön az álom,
Ha szememre jön az álom,
Ajtóm-kapumot kapumat bezárom.
Váradit is beereszttem* kieresztem
Széket adok, leültetem. ||

Míg panaszim elbeszélem,
hajnalban hajnalba’ felserkentem,
S egy pár csókkal eleresztem.
Váradinak sűrű könnye,
Patakként foly le a födre.
Ki a’ fődre, ki ölébe,
Ki bánatos kebelébe.

– Azon kérem az urakot,
Engedjenek bár egy napot,
Ha nem engednek egy napot, Ha egy napot nem engednek
Engedjenek bár egy felet,
Hogy írjak én egy levelet,
Három árva gyermekemnek,
S ártatlan feleségemnek.
Reszket kezem, nem irhatok,
Könnyes Könnyez szemem, nem láthatok.

– Váradinak szép körhaja,
Vajjon mért van félre hajtva?
– Azért vagyon félre hajtva,
Az kötélnek hely van hagyva.

– Váradinak szép kör haja
Meszes gödör a sírhalma,
Váradinak piros vére,
Mész lével van összetéve.

(H. n., é. n., gy. n.)

*Benkő Rofajné

 A ballada strófabeosztása bizonytalan a kéziratban. Néhol a sorok között nagyobb közt hagyott a ballada leírója, de nem szabályos a strófákra való tagolás. Másolatunkban követtük a kéziratban látottakat.
 Nem tudjuk, Kanyaró Ferenc miért lokalizálja Sepsiszentgyörgyre a balladát, a forrásául szolgáló kéziratban sehol nincs helymegjelölés, mint ahogy a gyűjtés évét és a gyűjtőt sem ismerjük. A szövegekben előforduló földrajzi nevekből lehet annyit kikövetkeztetni, hogy háromszéki gyűjteményről van szó. Abból pedig, hogy a millenniumi gyűjteményben egyetlen adata sem szerepel ennek a terjedelmes gyűjteménynek, arra következtethetünk, hogy a feltehetően pályázatra készített kézirat 1896 májusa után érkezett be a kolozsvári unitárius kollégiumba és került Kanyaróhoz. Nemcsak mi nem ismerjük a kézirat összeállítójának nevét, a gyűjtemény keletkezési helyét-idejét, úgy tűnik, Kanyaró Ferenc sem tudta. Sok balladát, sirató éneket másolt ki ebből a kéziratos gyűjteményből, de mindahányról csak annyit tudott pontosítani, hogy Háromszékről származnak.

197.2. A ballada másolata Kanyaró Ferenc kézírásában: AKKvár–MsU 2293: 74, 77. lap.
 A lapszámozás furcsasága (74, 77) onnan van, hogy a kettőbe hajtott papírra írt ballada két lapja közé Váradi balladájának még egy változatát behelyezték, s az utólagos lapszámozás nem vette ezt figyelembe, folyamatosan számozták a lapokat. A másolat szövege megegyezik a közölt változattal. Itt azonban nincs helymegjelölés, és a gyűjtés ideje, a gyűjtő neve sincs feltüntetve.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 730–731.)