Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Túl a vizen


Gyűjtés ideje: 1984
Gyűjtés helye: Petek
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 99-100.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Bíró János Pál, 65 éves, PetekDallamSzöveg

Túl a vizen, a domb oldalába
Két legény áll fekete ruhába.
Amíg ők ott ketten beszélgetnek,
Azt modja a gazdag a szegénynek:

- Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény.
Megveszem a szegénységet tőled.
Ráadásul add a szeretődet!

- Ha az a pénz volna csak foglaló,
Még százannyi volna borravaló,
E nagyvilágot adnák ráadásul,
Szép szeretőm úgy sem adnám árul.

- Jó gazduram, adja ki a bérem,
Én már többé a nyáját nem őrzöm.
Szép leányát odaadta másnak,
Viselje hát gondját a nyájának.

- Jancsi fiam, ne hagyj itt bennünket,
Ne vedd ki a nyári fizetésed,
Veszek néked olyan vásárfiát,
Karácsonyi ráncos szárú csizmát.

Cserebogár, sárga cserebogár,
Mondd meg nékem, mikor leszen még nyár.
Én nem kérdem, sokáig élek-e,
Csak azt mondd meg, babámé leszek-e.Megjegyzés

Túl a vízen (Alku)
Az 1800-as évek végén keletkezhetett. Új ballada. Amióta a világ világ, a magas kultúra és a népi kultúra szoros kapcsolatban él, élt, egymásba tűnésekkel gazdagítja egyik a másikat. Azt a jelenséget, amikor a népköltészet elemei a szépirodalom elemeivé válnak, folklorizmusnak nevezzük. És azt, amikor a szépirodalom elemei nemesednek a népi költészet részévé, folklorizációnak. Irodalmunk történetének folyamán igen gyakori a folklorizmus. Hogy csak párat említsünk: Balassi Bálint, Faludy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, József Attila, Illyés Gyula, Nagy László, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor szívesen merítettek a „tiszta forrásból”. Napjainkban még a posztmodern irodalom költői is használnak sajátos léthelyzetük, életérzésük megfogalmazására folklórelemeket. Nem hiába írta Erdélyi János az 1800-as évek derekán, hogy „a népköltészet olyan a művelt írónak, mint törzsök a virágnak”, a legnagyobb költőnknek tartott Petőfi Sándor is gyakran ihletődött a nép költészetéből. Ezért, szellemiségük, a népivel rokon formaeszközeik folytán, költészetének elemei gyakran megtették a visszautat is a népköltészet felé, folklorizálódtak. Jó bizonyíték erre a Túl a vízen és a Leégett a szegedi nagy csárda kezdetű petki ballada is. Hadd álljon itt az Alku című Petőfi-vers összehasonlításul a talált ballada-változatokkal:

Juhászlegény, szegény juhászlegény!
Tele pénzzel ez a kövér erszény.
Megveszem a szegénységet tőled,
De ráadásul add a szeretődet. ,

Ha ez a pénz volna csak foglaló,
S még százennyi lenne borravaló,
S id’adnád a világot rá’dásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak!

Petőfi 1845-ben írta ezt a verset, a Pesti Divatlap karácsonyi számában jelent meg, december 25-én, és hamar elterjedt a nép körében. Az Erdélyi János szerkesztette, nemsokára megjelent három kötetes népköltési gyűjteményben már mint népdal jelent meg. A nagyszámú, folklorizálódott Petőfi-vers között ez a legnépszerűbb és a legelterjedtebb; nemcsak népdalként, hanem népballada variánsok részeként is ismeretes. A költő részt vett a Kisfaludy Társaság 1844-ben, a népköltészet gyűjtésére meghirdetett pályázatán, olyan vélemény is van, hogy e vers nagy részét a folklórból vette.(Lehetséges, hisz a hetvenes években az udvarhelyszéki Kecsedkisfaluban is gyűjtöttünk olyan népdalt, amelyről, nehéz megállapítani, hogy Petőfi-folklorizáció-e, vagy a folklorizmus jelenségével állunk szemben. Így kezdődik: Két fa között felsütött a holdsugár, / Megátkozott engem az édesanyám…)
 Az általunk vizsgált Petőfi-vers szövegfókusza, a cím a lényegre utal, a két szakaszban egy alkuról van szó. De szokatlan az adás-vétel tárgya: a juhászbojtár szeretőjéért ajánlott sok pénzt egy gazdagabb legény. A népélet, a népi szemlélet tipikus helyzetét rögzíti a költemény: a bojtár semmi pénzért el nem adná a számára oly kedves személyt. Feltűnő a stílus, a nyelvezet, a megfogalmazás egyszerűsége, a lírai realizmus.
 A versben erős a tömörítés: lényegi képet villant fel a szöveg, az alku, a beszélgetés pillanatát rögzíti az erős drámaiságú párbeszéd. És csak ennyi. A Túl a vízen, a hegy oldalába… kezdetű balladában részleteződik a történet. A hely természeti kezdőképszerű rögzítése után a beszélgető felek ruházatára is van utalás. Az első szakasz után következik a Petőfi-vers két szakasza, szinte változatlanul. A párbeszéd sorai csiszolódtak a közösségi használat folytán, a balladában a ritmus természetesebben gördül: a „S id’adnád a világot rá’dásnak” helyett „E nagyvilágot adnák ráadásul”. Az első kép után, amelyben a két legény vált szót, a másodikban Jancsi juhász és gazdája beszélgetnek. A párbeszédből kiderül, hogy a gazda lányába szerelmes a juhász, de mert az apa másnak adta lányát, ő távozni készül. Patriarchális, bensőséges, tisztességtudó gazda-juhász viszonyt tükröznek a „Jancsi fiam” és a „jó gazduram” megszólítások. A gazda hiába kérleli, ígérget, a legény hajthatatlan marad. Csalódottságát lírai jellegű sorokban, mély mélabúval fogalmazza meg az utolsó szakasz.
 A másik ballada-változat (Leégett a szegedi nagy csárda) mintha ennek a történetnek a folytatása lenne. Pontosítja a helyet, befejezi a tragédiát: leégett a szegedi csárda, benne égett a csalódott juhász is, siratja őt a kedvese. Többet nem tudunk meg, balladai homályba burkolva maradnak az események. A variánsok dallamuk szerint alig különböznek egymástól, az új stílusú balladák közé tartoznak. Ritmusképletük: 4/4/2, ami egy alkalommal 4/4/3-ra, tizenegyesre vált, akárcsak a Petőfivers egyik sora: „E nagyvilágot adnák ráadásul”. Petőfinél is tizenegy a szótagszám: „De ráadásul add a szeretődet”. Sajátos, ritmuszökkentő hatásuk van.
 A Túl a vízen, a domb oldalába sor és a helyre való utalás (Szeged) a balladák alföldi eredetére utalnak, de a földműveléssel, állattenyésztéssel, juhtartással foglalkozó, hegyes-dombos határú petkiek körében is közkedveltté vált ez az átültetett tragikus dal. Szomorkás volta miatt a férfiak is szeretik, mindkét változatot hallgatóként énekelik. Vajha az újabb nemzedékek is tovább vinnék, utódaiknak közvetítenék ezt a hűség, becsület, tisztességtudás eszményét közvető üzenetet.

(Lőrincz 2014: 100-102.)