Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Oláhország messzi ország, idegen


Gyűjtő: Barabás István
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Sepsikálnok
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 283-284/110. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Oláhország messzi ország, idegen,
Jobb nekünk, lám, megmaradni, megmaradni idebenn.

2. Székely legény odakűjel1 elpusztul;
Székely leány bojérok közt időkorán elvirul.

3. Oláhország közepébe’ van egy ház,
Édes rózsám, izend meg a galambodnak, mit csinálsz?

4. Ne izend meg, úgy is tudom, ott hervadsz,
Hej, elvesztett koszorúdért reggel-este sóhajtgatsz.

5. Ne menj, rózsám, ne menj oláh földre bé!
Látod, nyújtom marasztaló két karomat te feléd.

6. Ha mész, tűzz’ hajadba ciprusvirágot:
Ha itt maradsz, majd én tűzök belé rózsavirágot.Megjegyzés

1. Odakívül. Másolatunk szerint így is dalolják: odakivel.

 Egy művészi szerkezetű székely népdalt mutatok be, mely megérdemli a minél szélesebb körben való elterjedést. Már a feltűnően ódon forma is, mely a XVI–XVII. század egyházi énekeire emlékeztet, felkölti iránta az érdeklődést. Még inkább felköltheti a tartalom, mely Erdély egyik sajgó sebére, a székely kivándorlásra irányozza a figyelmet.
 Maga a bemutatott költemény aligha teljesen népies eredetű; bár az utolsó versszak tökéletlen rímje s a merész assonance népies eredet mellett vallanak. El is van terjedve, kivált az Oláhországba kivándorolt székelyek közt. Legalább egyik tanítványom egy onnan hazatért székely legény után írta le, ki e 12 sornyi szöveget is csak a dal folytonos újra-újra ismétlésével volt képes lediktálni.
 Költeményünk dereka, a második versszak tünteti különösen föl az ismeretlen költő művészileg öntudatos eljárását. Itt az országszerte ismeretes „kicsi falu, fehér ház: hát te, rózsám, mit csinálsz?” kezdetű népdalra utalva felidézi képzeletünkben azt az Oláhország közepében levő házat, melyben a messzi idegenben rossz útra tévedt székely leányok „időkorán elvirulnak”. Ide helyezi egy pillanatra gondolatban a tőle hűtlenül elszakadt kedvest, s innen ered az a látszólagos ellenmondás, mintha egy hűtlen és egy hív, s így tehát két rózsájáról beszélne.
 A harmadik strófa az előbbi szomorú jelenet helyébe már kibékítő képet rajzol: a mennyegzői örömök rózsakoszorúját nyújtja a szeretője mellett itthon maradt hű székely hajadonnak, aki odakünn a csábító arany hazájában a menyasszonyi koszorú helyett mihamar az elhervadást jelző cipruságat tűzhette volna hajába.
 Talán e rövid méltatás is fölösleges volt. Eléggé beszél magáért e szép költemény, melyet ajánlunk – színműíróink figyelmébe.

(Kanyaró 2015: 283-284.)

110. Oláhország messzi ország, idegen (Sepsikálnok)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1895b.

110.1. Az ének eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Barabás István VIII. o. t. kézírása. (Barabás István gyűjteményének IX. darabja a 7. oldalon.)

1. Oláhország messzi ország, idegen,
Jobb nekünk lám, megmaradni megmaradni idebenn.
Székely legény odakivel odakűjel elpusztúl,
Székely leány bójérok közt időkorán elvirúl.

2. Oláhország közepibe van egy ház,
Édes rózsám izend meg a galambodnak, mit csinálsz?
Ne izend meg, ugy is tudom, ott hervadsz,
Hej, elveszett koszorudért reggel-este sohajtgatsz.

3. Ne menj rozsám, ne menj oláh földre be
Látod nyujtom marasztaló két karomat tefeléd.
Ha méssz, tűzz hajadba cziprusvirágot,
Ha itt maradsz, majd én tűzök bele rózsavirágot.

Kálnok, é. n., gy. n.

110.2. Az ének másolata (vagy egy másik eredeti lejegyzés?): MUEGYKvGyLtár 18. csomag. Ismeretlen diákkéz írása Kanyaró autográf javításaival és helymegjelölésével. Kanyaró az első versszak 2–3 sorát így javította, illetve fogadta el:

Jobb nekünk, lám megmaradni, megmaradni idebenn.
Székely legény odaküjel elpusztúl,

110.3. Kanyaró Ferenc második másolata: AKKvár–MsU 2105: 278. lap. – Ebben a másolatban Kanyaró megtartotta az eredeti lejegyzés négysoros strófáit, az első versszakot pedig így módosította:

Oláhország messzi ország, idegen,
Jobb nekünk lám, megmaradni (magyar földön) idebenn.
Székely legény leány odakivel oda kívül elpusztúl,
Székely leány bójérok közt időkorán elvirúl.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 666.)