Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Jakab Károly


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 506-509/306. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Hová lettél, jó barátom,
Kedves, kenyeres pajtásom?!
Jakab Károly, jaj, meghalál,
Károly napján vígan valál.
Kiitta végső poharát,
Mert a halál rá akkor várt.

2. – Jaj, istenem, meglövének,
S vége már az életemnek.
Leginkább én azt búsulom,
Hogy kommandózásba halom.1

3. Meghalt kedves kenyeresem,
S élők közt már nem kísérem,
Mint barátomat, mezőbe:
Elmegyek a temetőbe,
Pár könnycseppel megtisztelem,
S még porában is könnyezem.

4. Példa valál barátságban,
Kedves minden mulatságban,
S hogy egy huncfut golyó ére,
Életednek vége leve.
5. Katonai szolgálatban,
Távol vótál, azt siratom,
Mikor lőn elenyészésed
És pompás eltemetésed. ||

6. Ó, egek! Jelen nem valék,
S kipótolhatatlan sírék.
Szívem érted, Károly, vérzik,
Halálodat sokan érzik.

7. Utolsó szavad hallása,
Szemeidnek lezárása2
Könnyebbítné bús szívemet,
Búbánatos életemet.

8. Ezt tőlem megérdemletted,
Mert vígságod nálam lelted.
Nyugodjék testednek pora,
Míg a nagy trombitaszóra
Dicsőülve föltámadok
S a Krisztusnak jobbján állok.

9. Akkor újra találkozunk,
Újra összebarátkozunk.
Míg főhadnagyságot értél,
Sok búbánatot szenvedtél.
Mi haszna hadnagyságodnak,
Meghótál ifjúságodba…

10. Tavaszod zöldellő vala,
De reménytelen elmúla.
Egy tiszti rang sem állandó,
Tisztességed3 elmulandó.

11. Szívem érted, Károly, vérzik,
Halálodat sokan érzik:
Sírva sírok, amíg élek,
Amíg én is hozzád térek… ||

12. – Édes, kedves, jó barátom,4
Kedves kenyeres pajtásom,
Ne sírjál érettem nagyon,
Se az én bús halálomon!

13. Hanem jusson az eszedbe,
Hogy nem élhetünk örökre.
Engemet már eltemettek;
De soha el nem feledtek.

14. Ámbár alszok hótak között,
De téged hozzám kötözött
A szeretet aranylánca,
Mely szívemet megvidítja.

15. Képed soká előttem jár;
Bár élők közt nem látlak már.
Éltél erénynek eleget,
Nyertél is érette eget.

16. Ezer szemnek könnycseppjei,
Sajgó barátod versei…
Szívem, Károly, érted vérzik:
Halálodat sokan érzik.Megjegyzés

1. „Halok” helyett a rím kedvéért. Az itt említett „komandózás” arra mutat, hogy határőri tiszt volt az elesett Jakab Károly, s egy bajtársa énekli meg e búcsúztatóban.
2. A másoló szerint: benyomása.
3. Azaz: tiszti állásod
4. Itt megszólal a halott és siratóját az élet múló voltával vigasztalja.

 Jakab Károly és az előbb közölt Bedőket sirató gyászvers jellemzően tanúskodnak arról, mint fejlik ki a középkorban elterjedt halottbúcsúztatókból az újabb idők némely siratóballadája.

(Kanyaró 2015: 507–509.)

306. Jakab Károly (Háromszék )
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 40–42. lap. Kanyaró Ferenc kézírása.


306.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 5–6 ív, l) betűvel jelölt adat, számozatlan lapok.)
 A vers eredeti lejegyzésének végén egy sor arról árulkodik, hogy a szerző valóban Erdős Lajos lehetett
(Lajos barátod versei), ahogy arra a Bedő Józsefet és Jánosost búcsúztató vers után a gyűjtő megjegyezte. (Kanyaró átírta a sort, így a főszövegben nem szerepel.) A két versezet együvé tartozását az is jelzi, hogy mindkettő távol áll a népi siratóénekektől, szerzőjük nem követte azoknak szerkezeti felépítését és szövegfordulatait. Egyéni megoldásokra törekedett, költői ambíciói azonban fordított arányban voltak tehetségével: rossz szerkezetű, rossz megfogalmazásoktól hemzsegő kusza verselmény került ki tolla alól, mellyel – szemmel láthatóan – Kanyaró sem tudott elboldogulni. Ő is belezavarodott az összevissza használt személyragok szövevényébe, s a javításai nyomán előálló filológiai változat sem jobb az eredetinél. Olykor még az is előfordul (főleg az előbbi, 305. sz. adat esetében), hogy Kanyaró „javításai” tovább rontják a szövegértés esélyét.
Hová lettél jó barátom
Kedves kenyeres pajtásom,
JakabKároly jaj meghalál
Károly napján vigan valál
Kiita végső poharát
Met rea akkor a halál várt.Mert a halál rá akkor várt.
Jaj istenem meg lövének
S vége már az életemnek.
Leginkább én azt busulom
Hogy komandózásba holtom:
Meg holt kedves kenyeresem
S élők közt már nem kisérem.||
A barátosi Mint barátomat mezőbe
Elmegyek a temetőbe
Pár könnycseppel megtisztelem,
S még porában is szivelem könnyezem.
Példa valál barátságban
Kedves minden mulatságban,
S hogy egy hunczfut golyó ere
Életednek vége leve
Katonai szolgálatban
Távol vóltál vótál azt siratom,
Mikor lőn elenyészésed
Es pompás eltemetésed
Oh egek jelen nem valék
S kipotolhatatlan kárt vallék sírék
Szivem érted Károly vérzik
Sokan halálodat érzik.Halálodat sokan érzik.
Utolsó szavad hallása
Szemeidnek benyomása lezárása
Könnyebbitné bus szivemet
Bubánatos életemet.
Ezt töllem megérdemletted
Met vigságát nálam lelted.
Nyugodjék testednek pora,
Míg a nagy trombita szora
Megdicsőülve feltámadsz, Dicsőülve föltámadok
S a Krisztusnak jobbján állasz.állok
Akkor ujra találkozunk
Ujra össze találkozunk barátkozunk,
Míg fő hadnagyságot értél
Sok nyomoruságot értél búbánatot szenvedtél
Mi haszna hadnagyságodba,
Meghalál ifju korodba.Meghótál ifjúságodba.
Tavaszod zöldelő vala,
De reménytelen elmula.
Egy tisztirang sem állandó
Tisztességed elmulandó
Szivem érted Károly vérzik
Sokan halálodat érzik Halálodat sokan érzik
Sirok sirok Sírva sírok a mig élek
A míg én is hozzád térek.
Édes kedves jó barátom
Kedves kenyeres pajtásom
Ne sirjál érettem nagyon
Se az én bus halálomon.
Hanem jusson az eszedbe,
Hogy nem élhetünk örökre.
Jóllehet mán eltemetek
De soha el nem feledlek feledtek ||
Ámbár alszol hótak között,
De téged hozzám kötözött
A szeretet arany lánczon lánca,
Mely szivem megvidámitja szívemet megvidítja
Képed soká előttem jár,
Bár elők közt nem látlak már.
Éltél erénynek eleget,
Nyertél is erette eget
Ezer szemnek könnycseppjei
Lajos Sajgó barátod versei.
Szivem Károly érted vérzik
Sokan halálodat érzik Halálodat sokan érzik

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 783–784.)