Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Csicsija-bubuja, szép török fiúcska


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1977-07-11
Gyűjtés helye: Gyimesfelsőlok
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 109-110/10. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:


Albert Mátyásné Tamás Katalin, 64 évesSzöveg

Szép piros hajnalban, hajnalhasadtában
Szegény magyar asszony gyermekét elveszté.
Török basának a katonái vitték
Nagy Törökországba, basa udvarába.
Basa felnevelte szép török fiúnak.
S ahogy felnevelte, meg is nősítette.
Gyermekik született, s az volt az óhaja,
Magyar dajka legyen gyermeke dajkája.

  Elment a vásárra, ahol valának a magyar anyák. Odament, s megszólítá:
jöjjön el neki gyermekdajkának! De ha jól nem dajkálja, karóban a feje. Elvitte. Az asszon a szobában a gyermekkel vala. Egyszer a gyermeket valami baj érte. Egy kicsi lázban ő nem tudott aludni. Szegény magyar asszon nagy bánatnak adá magát. Mi lesz véle? Karóban a feje, ha a gyermek meg nem gyógyul. Elkezdé neki szép csendesen magyar nótát dalolni. Gondolta, hogy elaluszik, s akkor ő is lepihenne.

Csicsija-bubuja, szép török fiúcska,
Nekem is vót ilyen szépséges Jánoskám,
Elvitte a török szép piros hajnalban.
Most es megismerném, most es megismerném
Karja fehérjiről, fekete szömőcsről,
Fekete szömőcsről.
Aludj, aludj, aludj, szép török fiúcska,
Aludj, aludj, aludj, szép török fiúcska!
Hallá a basának ezt a felesége:
Kétszer-háromszor az asszon ismételte.
Szalad is az asszon, mondá a férjének:
– Gyerecsak, gyerecsak, mit mond ez az asszon,
Az a magyar asszon a te szép fiadnak?
Bemene a basa, bemene a basa,
S fal mögött megálla, hallgatá, hallgatá.
Szegén magyar asszon ő csak ismételte:
– Csicsija-bubuja, szép török fiúcska,
Nekem is vót ilyen, nekem is vót fiam,
Szépséges Jánoskám, szakasztott ilyen vót.
Elvitte a török szép piros hajnalba.
Most es megüsmerném karja fehérjiről,
Fekete szömőcsről.
Aludj, aludj, aludj, szépséges fiúcska,
Mert ha nem aluszol, karóban a fejem.
Jaj nekem, jaj nekem, a szegény anyának!
Bé is ment a basa, bé is ment a basa,
Tovább az éneket már nem hallgathatta.
Felgyűrte az ingét, s jobb karját mutatá.
– Nezz csak ide, nézz csak, mit látsz most te azon?
– Jaj, mit látok, fiam, jaj, mit látok, fiam,
Te vagy a Jánoska, te vagy a Jánoska!

Egymás nyakába borultak, s anya a fiára talála, s fiú az anyára.Megjegyzés

  Vargyas Lajos Fia-rabolta anya típuscímen 9 magyar változat adatait sorolta fel. Megállapítja: „A legrégibb középkori eredetű darabok közé tartozik”. (Vargyas Lajos II. 1976. 379.)
  Első ízben találtunk rá Gyimesen, de a Székelyföldön, sőt Erdélyben is. Bizonyára későbbi keletű ezen a vidéken. Albert Mátyás gyermekkorában tanulta. Mivel a ritkán található balladák közé tartozik, Albert Mátyástól 1977 és 1983 között hat alkalommal is lejegyeztük. Legtöbbször a cselekmény vonalát követve újraalkotta az éneket, sőt az első változattal ellentétben a másodikban megpróbálta az egész történetet elénekelni, de egyes részek csak töredékesek és erőltetettek maradtak.
  A török-tatár betörésekről számos monda maradt fenn, annál kevesebb ballada vagy a folklór más műfaja. Vargyas Lajos már 1954-ben megállapította, hogy „valaha mindezek balladák voltak, csak a fokozatos feledés koptatta őket prózai történetté”. (Csanádi Imre-Vargyas Lajos 1954. 488.)
  A magyar folklórkutatás viszonylag későn figyelt fel erre a balladára, hisz első lejegyzésére 1879-ben  került sor. Kálmány Lajos töredékes változatait közölte, prózai szövegekkel kiegészítve, sőt bölcsődalként is énekelve (Kálmány Lajos 1952. 143–146:3.A/1.,A/2., B.). Éppen ezért a Magyar népdalok kötetben már a történeti énekek közé sorolták az egyik Kálmány Lajos közölte éneket (Ortutay Gyula-Katona Imre II. 1970.196:6). Lagutóbb Ujváry Zoltán az Al–Duna vidéki székely közösségben talált változatára szintén versbetétes mondaként, illetve altatódalként (1968. 64–66.). 1970-ben Katona Imre és Tripolszky Géza Zentán jegyezte le (1971. 7. sz. 26–31.).
  A felsorolt 9 magyar változat több altípusba sorolható, s ehhez hasonló csoportosítás a különböző szláv folklórban is megtalálható. Putyilov az ott közölt változathoz legközelebb állónak a morva mondát találta.
  Vargyas Lajos 67 külföldi változatát sorolta fel a spanyol, portugál, katalán, morva, ukrán, orosz, lengyel, délszláv, makedon, bolgár folklórból.
  A ballada tanulásáról Albert Mátyás 1977. június 11-én a következőket mondotta: „Az öregasszonyoktól, mondom, akkor lehetett hallani. Az öregasszonyoktól, úgy a nagymamáktól, ugye, a gyermekeket… Ők fonogattak, s a gyermekeket ringatták a lábikval. Mert vót egy olyan spárga kötve a bölcsőhöz. Egy olyan fa oda, a lábával nyomogatta, a bölcső ringott, s énekelgette, a gyermek amíg elaludt. Az öregasszonyok énekelgették:
        
         Beli, beli, kucu beli,
         Beli, beli, kutyasággal teli,
         Beli, beli, beli, beli,
         Belbelj,
         Kutyasággal teli.

  Ezt hallottam az öregektől. Egyik keservesen énekelgette, más vígabban. Egyik egyik szövegecskét, a másik a másikot.
  A török elvitte szép piros hajnalban… Ezt énekelgették az öregasszonyok. Vótak olyan öregasszonyok: ringatta s ringatta, s sírdogált, mikor ezt a szöveget mondta”.
  1983. október 7-én ismét kértem Albert Mátyást a történet eléneklésére. Utána kiegészítette:
  „Ott, ott énekelgetett a vénasszon a gyermekeknek, ilyen-olyan öreg énekeket, dunnyogatta. Ahogy varrtam [csángó bundákat varrt], hát egyszer izé, hogy hogyhíják, a Csicsija, bubuját énekelgette, de csak úgy darabolgatott belőle.
  Na, osztá másnap ott varrok, s ott az öregasszon fonogatott, s én még kérdezősködtem tölle, s há mondta:
  - Jaj - aszongya -, ez egy régi ének, én nannyámtól hallottam - aszongya -, de ő ezt, többen tudta. Valahol le van írva, valamelyik rokonnyinál, testvérinél - aszongya -, de ki tudja, hol van?
  Módosítottam réta, aszerint, hogy a történelmet hallottam. S azt gondolom, nem helytelen, ugye? Gyimesen, még, mondom, olyan 18 éves lehettem.

(Albert Ernő 2004: 305-306.)