Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Búsul a magyar


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1856
Gyűjtés helye: Torockó
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 374-375/187. sz.

Szöveg

1. Búsul a magyar
Hona állapotján,
De rejti könnyeit,
Nem panaszol gyáván. ||

2. Nézi az új osztályt,
Árpádnak hős honát,
Keserűn kacag föl,
Ajkába haragvan[!].1

3. A magyar hallgat
Fészkéből kiverve,
Kardjára düttne[!],2
Az is el van szedve.

4. Mint villámütött sírt[!]
Aldozos3 hidegen,
Mintha seb sem volna
A roncsolt keblébe.

5. A magyar lelke
Kossuthba letéve,
Koronával együtt
Más országba méne.||

6. Vele ment Dembetzki,
Battyani, Bém s Pertzel,
Még egy néhány ezer
Magyar, oláh s lengyel.

7. Visszajönnek ők még
Rákos szent terére,
A szabad népeknek
Sergitől kísérve.

8. Újból fölépítik
Az ősi magyar hont,
Mit árulás többé
És márvány4 meg nem ront.

9. A kegyetlen népek,
Szász és a horvát,
Érdembért kérnek
Mint kislelkű szolgák. ||

10. A szász Szászországot,
Az oláh Dáciát,
A rác Vajdaságot,
A horvát Slaviát.

11. Ama hű faratzia5
Csak üdőtt csatázik,
Az magyar, az lengyel
Szabadságra vágyik.

12. A magyar jobb lététt6,
A német hütiért,
Oda se is adná
Száz büszke fejdelmért.

13. A magyar úgy sóhajt
Kossuth és Bém után,
Mind a német lelke
Magyar hazánk után.||

14. Végre azt kiáltja
A magyar világa:
Elbutt a világnál
Dicső liliom Magyar hazánk után[?].Megjegyzés

1. [Félreértett szó: harapván]

2. [Félreértett szó: ütne]

3. [Félrehallott vagy rosszul másolt szó az Áll dacos szókapcsolat helyett.]

4. [Félrehallott vagy rosszul másolt szó az ármány helyett]

5. [Rosszul leírt szó: francia]

6. [létért]

 

187. Búsul a magyar (Torockó)
Lelőhely: AKKvár–MsU 1212: számozatlan lapok.
 A változat két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt azért, mert benne érdekesen keverednek a Búsul a lengyel tipikus seregszemle-strófái a Búsul a magyarnak azokkal a részleteivel, melyek a „kegyenc-népek” aspirációit taglalják. Emellett feltűnik benne két teljesen új záróstrófa, melyek a többi változat egyikében sem fordulnak elő.
 Másrészt olyan szempontból is fel kell figyelnünk erre a változatra, mert írásmódja után ítélve feltehetően kevés iskolázottságú személy énekeskönyve őrizte meg a szöveget, aki a versnek bizonyos szavait, fordulatait nem értette vagy nem ismerte, s ennek következtében értelmetlen szavak/sorok kerültek a versbe. Így lett az Áll dacos hidegen verssorból Aldazos hidegen, az Ajkába harapván sorból Ajkába haragvan, a villámütött szírtből, villám ütött sirt, a kegyenc népekből kegyetlen népek vagy az ármányból márvány. De az is lehet, hogy másolta a szöveget és nem tudta kibetűzni a számára ismeretlen fogalmakat hordozó szavakat, s innen adódnak a torzulások. A másolás ténye annál inkább feltételezhető, mivel egy másik énekeskönyvben megtaláltuk ennek a szövegnek a hasonmását – ugyanazokkal az elírásokkal/félrehallásokkal. Bizonyságul közöljük az AKKvár–MsU 1838 kéziratos énekeskönyv 16–18. lapján található szöveget betűhű másolatban:

1. Busul a magyar
Honnan álapotyán
Derejti kőnyeit
Nem panaszol gyáván.

2. Nézi az uj osztájt
Árpádnak hős honnát
Keserűn katzag föl
Aj kába harapván.

3. A magyar halgat
Fészkiből kiverve
Karjára[!] ütne
Az is el van szedve.

4. Mint vilám űtőt szirt
Aldazos hidegen
Mint ha sebe sem volna
A rontsolt keblében.

5. A madár[!] lelke
Kosutba letéve
És a koronával
Más országba menne.

6. Velle ment Démbetzki
Bettyáni Bémsperczel
Meg egy nehány ezer
Magyar olosz[!] lengyel.

7. Visza jőnek ők még
Rákos szenterére
A szabad népeknek
Sergétől kisérve.

8. Ujbol felépitik
Az ősz i magyar hont
Mint árulás többé
És márvány még nemront.

9. A kegyetlen népek
Szász és horvát
Erdem kernek
Mint kis lelkű szolgát

10. A szász szász országát
Az olá Datziát
A rátz Vajdaságát
A horvát slaviát.

11. A dőlfős frantzia
Csak űdől csatázik
A magyar az lengyel
Szabad cságra vágyik.

12. A job magyar letét
A német hitiért
Oda se is adná
szász bértzi fejedelmért.

13. A magyar ugy suhajt
Kosut és bémután
Mint a német lelke
Magyar hazánk után.

14. Végre azt kiáltya
A magyar világa
Elbut a világnak ditső lilioma
Magyar hazánk után.

H. n., é. n., gy. n.

 A két különböző énekeskönyvben, két különböző kéz által rögzített, csaknem szóról szóra egyező két szöveg az önkényuralmi korszak tiltott politikai közköltészetének terjedési módjáról is árulkodik: dugva, titokban másolgathatták ezeket a szövegeket, másként ugyanis aligha képzelhető el, hogy a két különböző énekeskönyvben ugyanazok a félreértett szavak, ugyanazok az értelmetlen verssorok, ugyanazok a ritmushibák fordulnak elő, sőt, azonos módon, nem a szóhatárok, hanem a ritmizálás szerint tagolják néhol a verssorokat. Mindebből arra következtethetünk, hogy vagy egyik a másikéról másolta a szöveget, vagy mindkettő egy közös forrásra megy vissza, egy olyan forrásra, melyet feltehetően hallás után írtak le, s amelyben a fent említett nyelvi gyarlóságok már mind megvoltak.
 Az egymásról másolás gyanúját az is erősíti, hogy a Kanyaró-hagyatékból előkerült egy harmadik filológiai változata is ennek a szövegnek, melyben nagyjából megismétlődnek ugyanazok az elírások/félrehallások, mint az előbbi kettőben. (L. AKKvár–MsU 2105. számozatlan lapok a 268. lappal végződő és a 269. lappal kezdődő kötegek között. A vers második lapjának hátoldalán Kanyaró bejegyzése: „Torockó, 1862. Czupor Fer.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 724–727.)