Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Barcsai


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 285-286/112. sz.
Forrás:

Kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

Apám, apám, apám, lelkem, édesapám,
Anyámasszony bizon Barcsait szereti.
– Hallod, asszony, hallod, mit mond e kisgyermek?
– Hallom, uram, hallom, lelkem jámbor társam,
Részeges a gyermek, nem tudja mit beszél!
Ottan elindula, aj, ki Kolozsvárra ,
Fele útját méne, onnat visszatére.
Hozájához ére.
– Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszony, feleségem!
– Nyitok, lelkem uram, lelkem jámbor társam.
Hadd vessem nyakomba vántoros szoknyámat,
Hadd kössem előmbe patyolat ruhámat,
Hadd tegyem fejembe recefátyolomat, ||
Hadd húzzam lábomra szép piros csizmámat!
Akkoron berúgá palota ajtaját.
– Add elé, add elé, a nagy láda kulcsát!
– A szomszédba jártam, kerten általhágtam,
Ottan elejtettem a nagy láda kulcsát.
Hanem megtaláljuk szép piros hajnalban.
Akkoron berugá nagy láda oldalát,
Csak kihengeredik belőle Barcsai.
Aj, megfogá őtet, egyből fejét vevé.
– Állj elé, állj elé, asszony, feleségem!
Három halál közül melyiket választod?
Vagy főbe lőjelek, vagy fejedet vegyem,
Vagy hét asztal vendégnek vígan gyertyát tartol?
– Hét asztal vendégnek vígan gyertyát tartok,
Három halál közül én is azt választom.
– Hallod, te szolgáló, hozd be a vég vásznat,
S a nagy kászu szurkot!
Tetején kezdjétek, talpig tekerjétek,
Talpánál kezdjétek s tetejig égessétek!…
Istenem, Istenem, én mit cselekedtem!
Megöltem Barcsait s kedves feleségem!Megjegyzés

112. Barcsai (H. n.)
 Lelőhely: AKKvár–MsU 1078: 23v–24/34. sz. Dal. A műfaji megnevezés után más kéz ceruzával pontosított: „Ballada”. A szöveg végén más kéz (*Kanyaró Ferenc) ceruzás bejegyzése: „Kriza ”.
 A ballada szövege valóban csaknem szó szerint egyezik a Vadrózsák első kötetében megjelent Barcsai-balladával (KRIZA János 1863: 192–193/381, sz.), a versforma, a sorok száma is azonos, mégis, teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy nem a Vadrózsákból kimásolt szöveggel van dolgunk. Állításunkat már csak az is alátámasztja, hogy Krizánál több helyen előfordulnak tájszók és tájnyelvi szóalakok (vaj… vaj a vagy… vagy helyett, kóccsát, asszon, szoknyámot, ruhámot, fátyolomot, csizmámot, közzül, tetejin, stb), s mindezek a kéziratos balladában köznyelvi alakban szerepelnek. Az a néhány nyelvjárásra utaló szóalak, mely előfordul a Barcsai kéziratos változatában, meglehet, hogy pusztán helyesírási hiba, tekintettel arra, hogy az énekeskönyv megalkotójának nagyon hézagosak voltak a helyesírási ismeretei. Ha a Vadrózsákból másolta volna ki a balladát, feltehetően kevesebb helyesírási hiba fordulna elő a szövegében. De nem ez a döntő érv amellett, hogy nem a Kriza-féle Barcsai másolatát találjuk a kéziratos énekeskönyvben. A balladához fűzött jegyzetében Kriza említést tesz arról, hogy „A 11-dik sorban az érthetetlen »vántoros« szót igy igazitottam ki »vont arany«, a mit valószinűnek is kell találnunk, hogy ha a sor szövegét, melyben ama szó előfordul, Bátori Bódizsár hason szavakból álló sorával összevetjük: »Hadd vessem nyakamba vont arany szoknyámot.«” (KRIZA János 1863: 538)
 A kéziratos változat megfelelő helyén nem vont arany, hanem vántoros (szoknya) szerepel. Ebből egyenesen következik, hogy a kéziratos énekeskönyv megalkotója nem a Vadrózsákból másolta ki a szöveget. Felvetődhet viszont a gyanúja annak, hogy mind a Vadrózsák-beli Barcsai, mind pedig a kéziratos változat egy közös forrásra megy vissza: a Nagy Lajos által gyűjtött és 1858-ban publikált Barcsai-balladára (NAGY Lajos 1858). Kriza esetében nincs kétség: maga írja, hogy „Barcsait, e jeles ó-székely balladát Nagy Lajos tanár, ő maga is népdalköltő, irta le egy székely legény szája után, a ki tán maga egyedül birta még ez irodalmi kincsünket, mintegy utolsó Sybilla-könyvet, mert leggondosabb kutatásaink által se juthattunk több példánynak nyomába. Előbb a »Vadrózsák« számára volt átadva, időközben a Kolozsvári Lapban [helyesen: Kolozsvári Közlönyben] látott világot, honnan Erdélyi János úr átvette s irodalmilag méltányolta a Szépirodalmi Közlönyben.” (KRIZA János 1863: 537) A szövegösszehasonlítás – Kriza János nyilatkozata nélkül is – egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Vadrózsákba a Nagy Lajos által lejegyzett ballada szövege került – noha Kriza itt-ott változtatott a Nagy Lajos-féle szövegen. Ezek a változtatások azonban többnyire a Nagy Lajos által köznyelven lejegyzett szöveg tájnyelvi árnyalását szolgálták, érdemi változtatást két szó esetében figyelhetünk meg Krizánál: a már említett vántoros szó vont aranyra cserélésénél és az ötödik sor Részeges a gyermek szókapcsolatnak Részeg ez a gyermek-re változtatásánál.
 Az a tény, hogy a kéziratos Barcsai-változatban mindkét szó úgy szerepel, ahogy Nagy Lajos publikálta, valamint az, hogy köznyelvi szöveget találunk egyiknél is, másiknál is, óhatatlanul azt a gyanút kelti, hogy a kéziratos énekeskönyv ismeretlen összeírójának forrása Nagy Lajos szövegváltozata lehetett. Azonban ahhoz, hogy a végső következtetést levonhassuk, szükségesnek tartjuk összevetni a két szöveget. Az alábbiakban betűhű másolatban közöljük a kéziratos énekeskönyvben található szöveget, felső indexben jelezzük a Nagy Lajos-féle változat lényegi (nem helyesírási) eltéréseit. A kéziratot utólag kötötték be, emiatt a sorvégek a 23 lap versóján bekerültek a kötésbe, a 24. oldalon pedig a lapszél levágása miatt csonkultak a sorvégek. A sorok hiányzó utolsó szótagjait alsó indexben egészítettük ki.

Apám Apám Apám lelkem édesApám
Anyám aszony bízon Barcsait szereti
Halod aszony halod mit mondekis gyermek
Halom uram halom lelkem jámbortársam
Reszeges a gyermek nem tudja mit beszél
Otan elindula ajh ki Kolozvára
Fele utját méne mene onat onnan visza tére
Hozájához ére
Nyis ajtot nyis ajtot aszony feleségem
Nyitok lelkem uram lelkem jámbor társam
Hadvesem Hogy vessem nyakomba vántoros szoknyámat
Had Hogy kősem előmbe patyolat ruhámat
Had Hogy tegyem fejembe recze fátyolomat ||
Hadhuzzam Hogy huzzam lábomra lábomba szép piros czizmámat
Akoron berugá palota ajtaját
Adelé adelé anagy láda kulcsát
A szomszédba jártam kertem kerten átal hágtam
Otan elejtetem elvesztettem anagy láda kulcsát
Hanem meg találjuk szép píros hajnalban
A koron Akkor berugá nagy láda oldalát
Csakki hengeredík Csak kihengeredék belőle Barcsai
Ajh megfogá őtet egyből s egybe fejét vevé
Álj elé álj elé aszony feleségem
Három halál közül mejiket választod
Vagy főbe lőjelek vagy fejedet vegyem
Vagy hét asztal vendegnek vígan gyertyát
tartol tartasz
Hét asztal vendégnek vígan gyertyát                 | Ez a két sor fordított
tartok három halál közül énis azt választom        | sorrendben jön egymás után
Halod teszolgálo im szolgáló hozd be avég vásznat
S anagy kászu szurkot
Tetején kezdjétek talpíg tekerjétek
Talpánál kezdjétek s teteig égesétek
Istenem Istenem énmit mit nem cseleketem
Megöltem Barcsait s kedves feleségem

 Annak ellenére, hogy a sorok száma és a versforma (el egészen a csonka sorokig) megegyező, s annak ellenére, hogy csekély számú és többnyire jelentéktelen eltérés mutatkozik a két szöveg között, úgy véljük, még sincs közöttük szerves összefüggés. Ha a kéziratos változat leírója Nagy Lajos publikációjából másolta volna át a Barcsait, aligha ír következetesen négyszer Hadd-ot a Hogy helyett a 11–14. sor elején. A többi szócsere esetében sem valószínűsíthető, hogy másolás közben véletlenszerűen váltotta volna fel a Nagy Lajos-féle szöveg bizonyos helyeit a köznyelvi beszédhez közelebb álló szóval vagy szókapcsolattal (elejtettem – elvesztettem, egyből – s egybe, te szolgáló – ím szolgáló, én mit cselekedtem – mit nem cselekedtem). Ezek az apró, lényeget nem érintő eltérések együttesen arra engednek következtetni, hogy a ballada leírója vagy más írott forrásból merített, vagy a szóbeliségből mentette át az írás biztonságába a balladát. Ami az első lehetőséget illeti: vannak nyomok arra nézve, hogy a kéziratos énekeskönyvek összeállítói egymástól is másoltak szövegeket. (Vö. OLOSZ Katalin 2003: 192–195) Nem zárhatjuk ki tehát annak a lehetőségét, hogy más, ismeretlen kéziratból került át a Barcsai-ballada a vizsgált énekeskönyvbe. Sokkal valószínűbbnek tartjuk azonban azt, hogy hangzó anyag rögzítésére került sor: a ballada leírója vagy saját balladatudása alapján írta le a szöveget, vagy valakinek a diktálása/éneklése nyomán került feljegyzésre a ballada, esetleg, olyan kéziratos forrást használt, ami hangzó szöveget rögzített.
 Hipotézisünket a ballada feljegyzésének sajátos írásmódjára alapozzuk. A ballada szövegében feltűnően gyakori jelenség, hogy két vagy akár három rövid szót is egybeírt a kézirat megalkotója. Az egybeírt szókapcsolatokat tekinthetnénk akár a helyesírási ismeretek deficitjének is. Ha azonban a vers ritmikai egységeinek hangsúlyozásával próbáljuk mondani a balladát, vagy ha egy tizenkét szótagos verssorú dallammal próbáljuk énekelni, azonnal kiderül, hogy a ballada leírója a szöveget ütemhatárok mentén tagolta, úgy, ahogy mondaná vagy énekelné azt. Ez az írásmód nem egyedi jelenség, a 19. század második felének kéziratos énekeskönyveiben gyakran találkozunk hasonló jelenségekkel. Különösen az önkényuralom korszakának közköltészeti darabjaiban fordulnak elő sűrűn az egybe- és különírás furcsaságai, el egészen addig, hogy akár szavakat is elválasztottak és külön írtak az ütemhatárok miatt. (Lásd pl. a 166. 2. vagy a 187. sz. jegyzetet.) Az egybeírásokon túl szóbeliségre utaló jelként értékeljük a 27–28. sor felcserélését, s főleg azt, hogy ott bomlott meg a 12 szótagos soroknak addig szabályszerű külön sorba írása.
 Ha elfogadjuk is a szóbeliségre vonatkozó hipotézist, további kérdések merülnek fel a balladával kapcsolatban: mivel magyarázható, például, az, hogy a szöveg írott képe – a 27–28. sor kivételével – sorról sorra azonos a Nagy Lajos és Kriza által publikált balladáéval? És mivel magyarázható, hogy nemcsak az íráskép, de lényegében maga a szöveg is egyezik a közölt változatokkal? A kérdésekre csupán hipotetikus választ adhatunk: a kéziratos Barcsai feljegyzője vagy látta/ismerte Kriza/Nagy Lajos publikációját, s az szolgált mintául a ballada leírásához, vagy olyan változatot hallott/tudott, mely nagyon közel állt (lényegében megegyezett) Nagy Lajos 1853-ban, a Nyárád mentén gyűjtött szövegével. Ez utóbbi esetben azt feltételezhetjük, hogy: 1. a kéziratos ballada is a Nyárád mentéről származik; 2. a Barcsai–ballada a 19. század közepén stabil szerkezetben és stabil megszövegezésben volt ismeretes a Nyárád menti kistérségben, melynek szabályos, 12 szótagos sorai – egy-két kivételtől eltekintve – maguk kínálták a lejegyzési módot. (Az viszont továbbra is nyitott kérdés marad, hogy miért éppen ott csonkák a kivételként emlegetett sorok, mint a Nagy Lajos vagy a Vadrózsák Barcsaijában?)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 667-669.)