Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bajka Sándor


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Tordatúr
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 564-566/374. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

„Egy dalos szolgálóleány” diktálta le asszonyánakSzöveg

1. Jaj, de hosszú, jaj, de széles ez az út,
Amelyiken Bajka Sándor megindult.
Lépett egyet, lépett kettőt, meg-megállt,
Keresztanyja udvarára besétált.

2. – Keresztanyám, adjon Isten jó estét!
– Adjon Isten, keresztfiam, szerencsét!
– Keresztanyám, ne kívánjon szerencsét:
Még ma éjjel kedbe1 vágom a fejszét.

3. Újtordába felszántottam a pusztát,
Vetek belé piros pünkösti rózsát.
A két szélin mind piros vér folydogál…
Bajka Sándor a vármegyén sírdogál.

4. – Adjon Isten, Veress Dénezs, jó napot!
– Isten hozott, Bajka Sándor, mi bajod?
– Az én bajom nem nagyobb a semminél:
Keresztanyám megöltem a pénziér’.

5. Újtordába’ faragják a bitófát,
Amelyikre Bajka Sándor t akasztják.2
– Ilka húgom, mosd ki ingem fejérre:
Holnap megyek a bíróság elébe.3

6. Ha bémegyek a törvényszék házába,
Ráborulok törvényszék asztalára.
Ha kijövök a törvényszék házából,
Búcsút veszek a széles nagy világtól. ||

7. Szőjke kislány sírva megy temetőbe,
Gyöngyvirág koszorút visz a kezébe.
Sírva kérdi Bajka Sándor sírhalmát:
Hová tegye gyöngyvirág koszorúját.

8. Sírva mondja: nincsen Isten az égbe,
Mért zárták el szeretőjét a földbe.Megjegyzés

1. Kendbe
2. Így is éneklik: felhúzzák
3. Így is: az agyitor elébe

 Mintha különböző ballada-töredékekből volna e csinos költemény összerakva. Amit némileg talán az is bizonyít, hogy tollba mondója, egy dalos szolgálóleány, csak a következő sorrendben volt képes asszonyának az egész szöveget lediktálni: 1–2, 7–8, 5–6. és 3–4. strófák.
 A két első versszak s az 5-iknek első fele mintha az előbbi balladából [nálunk a 378. számú, aranyosszéki változatból] volna átvéve. A 3. strófa eredetije előttem ismeretlen. A 4-ik szakot lásd Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II. 65. l. Az 5. str[ófa] két utolsó s a 6-ik str[ófa] két első sora egy elítélt katona siralomházi dalában is benne van. (Népkölt. gyűjt. II. 40. és Hatszáz m. nemz. dal: 383; Vesd össze Erdélyi I. 379) Ugyanez 5. és 6-ik szakot vesd össze Népkölt. Gyűjt. III. 97. l. és II. 55. l. A 7-ik str[ófa] országszerte elterjedt népdal, dalolják itt Kolozsvár mellett, Györgyfalván is. A befejező rész megegyezik e gyűjtemény egyik darabjának, Farkas Julcsának [314. sz.] két utolsó sorával.
 A balladánkban feltűnő nevek mind élő (ma már halott) személyek nevei. Maga az esemény lefolyása elejétől végig költött; bár pontrul pontra ki lehetne mutatni, mily körülmény bírt befolyással az ismeretlen költő képzeletére, aki minden bizonnyal a népből való lehetett, annyira a nép esze járásával ítélte meg a szeme előtt lefolyt külső tragédiát.

(Kanyaró 2015: 565–566.)

374. Bajka Sándor (Tordatúr)
 Lelőhely: EA 2276: 172–173. lap, 119. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. – A balladához fűzött jegyzet rávilágít Kanyaró Ferenc széleskörű tájékozottságára, ballada- és folklórismeretére. Megállapításai a balladát összetevő szövegrészletek párhuzamait illetően pontosak és helytállóak. Talán annyival egészíthetjük ki, hogy az 5–6 versszakban található szövegrészlet, mely Kanyaró szerint „egy elítélt katona siralomházi dalában is benne van”, az a Váradi Józsefről szóló balladából szakadt ki, és csapódott a Bajka Sándorról szóló énekhez. (Vö. kötetünk 194–196. számú darabjával)

374.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Ismeretlen kéz írása. Keskeny papírszeletekre prózaként leírt szöveg. Kanyarónak tehát nemcsak a versszakok sorrendjét kellett helyreigazítania, de a verssorokra és strófákra tagolást is ő végezte el. A gyűjtő feltehetően magyarul tudó, de a magyarul ritkán író személy lehetett.

Jaj de keszkeny jade szeles
ez az ut amejiken Baj
ka Sándor meg indult
lépet egyet lepet kettőt
meg meg ált bevágot a
kerest anya udvarán Keresztanyja udvarára besétált
Kerest anyam adjan Isten
joestet adjon
Isten kerest fi am szeren
csét, kerest anyam ne
kívánjon szerencsét
még ma este kedbe vagom
a fejsét. ||
szőjke kis Lány szírva
megy a temetőre gyöngy vi
rág koszorut visz akezébe
szír va kérdí Bajka Sándor
széralmát sírhalmát hovátegye győngy
virág koszoruját szírva
mondja ninczen Isten
az égbe mért zárták el
szeretőjét afőldbe uj Tordá
ba faragják a Bito fát
a mejékre Bajka Sándor t
fel huzzák Ilka hugom
most mosd ki ingem fehérre
honap megyek az agyitor a bíróság
elíbe ha bemegyek az a
gyítor törvényszék házába ráborulok
Törvény szék asztalára
haki gyüvek kijövök az agyitor ||
házábol bucsut veszek
aszéles nagy világbol világtól
uj Tordaba fel szántott
tam a pusztátt vetek
bele píros pünköstirozát
a két szelin mind piros
vér fojdogál Bajka
Sandor a vármegyén
szírdogál adjon isten
veres Dénezs jonapot
Isten hozot Bajka Sándor
mibajod az én bajom
nem nagyob aseminál
kerest anyám megöltem
a pénziért

Túr [Kanyaró utólagos bejegyzése]

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 809–811.)