Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Bajka Sándor


Gyűjtő: Kanyaró Ferenc
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Torda
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 563-564/373. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Jaj, be széles, jaj, be hosszú az az út,
Amelyiken Bajka Sándor elindult.
Lépett egyet, lépett kettőt, megállott.
Keresztanyja udvarába beszállott.

2. – Adjon isten, keresztanyám, jó estét!
– Adjon isten, keresztfiam, szerencsét!
– Ne kívánjon, keresztanyám, szerencsét,
Még az éjjel kendbe ütöm a fejszét.

3. – Adjon isten, törvénybíró, jó napot!
– Adjon isten, Bajka Sándor, mi bajod?1
– Az én bajom nagyobb már most semminél:
Megöltem a keresztanyám pénzéért.

4. Arra kérem tekintetes urakat,
Ne terjesszék oly nagyon a bajomat.
– Ó, te Sándor, Bajka Sándor nem lehet,
Tegnap küldtünk Vásárhelyre2 levelet. ||

5. Csongvainál3 kifaragták azt a fát,
Amelyikre Bajka Sándort akasszák.
Fújja a szél véres ingét, gatyáját,
Nem nyerte el keresztanyja vagyonát.Megjegyzés

1. E két sor két alföldi balladával közös. M. Népkölt. Gyűjt. II. 55, 65. A 3. és 4. szak feltűnően egyezik a később kelt Csősz Pista nótájával, melyet Tolna vármegyéből közölt az Ethnographia.
2. A főbb törvénykezés helye.
3. Városi tanácsos, később polgármester.

 A ballada történeti alapja: Bajka Sándor, egy szentmihályfalvi nemes család legényfia, megölte örökbe fogadó keresztanyját, hogy hamarább vagyonhoz jusson. A szolgáló kis lánykát is megölte, hogy tettének tanúja ne lehessen. A véres szekercét csakhamar megtalálták a kútban, s Bajkát 1883 nov[emberében] felakasztották. A tordai városházát akkor Kolozsvárról hívott katonasággal kellett őriztetni, mert az eset nagy feltűnést keltett, s az aranyosszékiek már az előző nap ellepték a város utcáit. Egy zsidó pornographus[!] ponyvára vitte a dolgot, sok túlzással. A balladát Aranyosszéken költötték, leginkább a leányok énekelgették, s pár év alatt elterjedt Erdély nagyobb részében.||
 Háromszéken is több helyen éneklik, Sepsikőrispatakon[!], Laborfalván. stb. A háromszéki változat sokkal rövidebb a Torda-környékinél. A fennebb közölt két első szak után csak ez következik:

3. Ótordába kifaragták azt a fát,
Amelyikre Bajka Sándort akasszák.
Fújja a szél fejér ingét, gatyáját,
Összeveri magas sarkú csizmáját.

4. Jertek, lányok, öltöztessük bíborba,
Temessük el csipkerózsa bokorba.
Jertek, lányok, kísérjük ki sírjáig,
Kísérjük ki a szőlőhegy aljáig!1

1. Szőlőhegy mellett van a tordai temető.

(Kanyaró 2015: 563–564.)

373. Bajka Sándor (Torda)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 101–103. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. – A ballada eredeti lejegyzése nem került elő. Ennek okán, s főleg amiatt, hogy Kanyaró tordai születésű volt, s életkoránál fogva személyes emlékei is lehettek a bűnügyi történetről és Bajka Sándor kivégzéséről, feltételezzük hogy a tordai változatnak maga Kanyaró Ferenc volt a gyűjtője. A gyűjtést Kanyaró 1896-ra datálja, a balladához fűzött kommentár azonban, s magának a balladaszövegnek a letisztázása (kiadásra való előkészítése) későbbre tehető, azokra az évekre, amikor Kanyaró megpróbálta rekonstruálni és kiegészíteni 1896-os gyűjteményét.
 A tordai változattal kapcsolatban további kérdéseket vet fel az a tény, hogy a millenniumi gyűjteményben szerepel egy Aranyosszékre lokalizált Bajka Sándor-ballada ugyancsak Kanyaró másolatában (EA 2276: 171. lap, 118. sz.), melynek szövege csaknem szóról szóra megegyezik a tordai változatéval, s melynek úgyszintén nem találtuk meg sem az eredeti lejegyzését, sem további másolatát. Az eredeti lejegyzés hiányában így eldönthetetlen, hogy az egyszer aranyosszékiként, egyszer pedig tordaiként bemutatott Bajka Sándor-ballada két, egymástól független gyűjtés eredménye-e, vagy a tordai szöveg az aranyosszékiként prezentált ballada második, 20. század eleji másolata. A szövegegyeztetést az is nehezíti, hogy az 1896-os gyűjteményben Kanyaró a két első strófát nem írta le, csupán utalt arra, hogy azok megegyeznek a bágyoni (375. sz.) változat első két versszakával. A szövegeltérések viszont éppen a két első versszakban figyelhetők meg. Mindent összevetve, úgy véljük, hogy egy 1896-ban lejegyzett balladának két különböző időben készített másolataival van dolgunk. Ennek ellenére gyűjteményünkbe külön tételként felvettük az „aranyosszéki ” szöveget is (lásd a 378. sz. balladát e fejezetben), részben azért, mert a más-más kézirattárban őrzött szövegek eltérő földrajzi provenienciája vitára adhat alkalmat, részben pedig azért, mert Kanyaró balladához fűzött magyarázatai eltérőek.
 Bajka Sándor kivégzéséről részletesen beszámolt a Kolozsvári Közlöny az 1883. november 20-i számában. (r. l.: Ifj. Bajka Sándor kivégzése Tordán. II. évf. 254. sz.) A gyilkosság történetéről, s a Bajka Sándor-balladáról l. bővebben: ALMÁSI István 1977, KESZEG Vilmos 2002: 134–143; KESZEG Vilmos 2004: I. 234–236, 266–269/36–41. sz.; II. 381/36–41. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 809.)