Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A megölt legény


Gyűjtő: Szász István
Gyűjtés ideje: 1898/99. tanév
Gyűjtés helye: Kál
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 159-160/13. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Megölék a legényt a paripájáért,
Beleveték a Tiszába a száz forintjáért.
Tisza pártját fogá s partjára kiveté,
Mind oda gyűlt halott látni, aki őt szerté.

2. Odament az apja, költi, de nem hallja,
– Kelj fel, kelj fel, édes fiam! Gyere velem haza!
Odament anyja is, költi, de nem hallja,
– Kelj fel, kelj fel, édes fiam, gyere velem haza!

3. Odament babája, költi, de meghallja:
– Kelj fel, kelj fel, édes bátyám[!] menjünk együtt haza!
– Csináltatsz-e húgom nékem egy koporsót?
– Csináltatok, lelkem bátyám, márványkő koporsót.

4. – Kivereted, húgom, valami rossz szeggel?
– Kiveretem, lelkem, bátyám, arannyal, ezüsttel.
– Megsiratsz-e, húgom, valami jajszóval?
– Megsiratlak, kedves bátyám, menyasszonyi szóval.

5. – Kikísérsz-e, húgom, a temetőszélre?
– Kikísérlek, lelkem, bátyám, a világ szélire.
– Megemlékszel rólam vagy egy kis idejig?
– Nem felejtlek, kedves rózsám, egész örök éltig.Megjegyzés

E változat vége felé mind önállóbb lesz; eleje csak kevéssé tér el az alföldi balladától,
melynek összes ismert változatai mindannyian „Megöltek”-kel kezdődnek.
Megöltek egy legényt régibb balladáink közé tartozik. Már Erdélyi közölte régi, egyszerűbb
változatát. (Népdalok és mondák, I. 380. sz.) Thaly is közli egy XVIII. sz.-i
nyomtatványról. (Vitézi énekek, I. 377.) Dallama megvan Színinél, Győrffynél. Változatai
M. Népkölt. || Gyűjt. II. 29, I. 219, 224. A befejező rész ugyanott: I. 181. és II. 30.
(Vesd össze I. 544.) Erdélyi Múzeum 1901. 259; Vadrózsák 212–213, 223. lapján.
A székely változatok csaknem valamennyien mind a Vadrózsák 212–213. lapján közölt
változat költői szépségeivel díszítgetik fel az egyszerűbb alföldi balladát.
E ballada alapeszméje az, mi a régibb székely Kerekes Izsákban csak érintőleg van
kifejezve: a szerelmesre apjáénál és anyjáénál is nagyobb hatással van kedvesének
szava. Háromszori költögetés után a haldoklónak három vagy több kérése következik.
A leány megfelelő válaszai a kedves elvesztén érzett mély gyászt költői és népies nagyítással
fejezik ki.
Még meg kell jegyeznünk azt, hogy a magyar vidékekről eddig előkerült nehány apró
változata e balladának csak igen csekély és lényegtelen eltérést mutat a Csongrádból
közölt legeredetibb alaktól. (Népkölt. Gy. II. 29.)

(Kanyaró 2015: 160.)

 

13. Megölék a legényt (Kál )
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag (Balladák ívlapokon, letisztázott formában, 6–7. lap).
A ballada szövege és a hozzá fűzött jegyzet ismeretlen kéz írásában, Kanyaró autográf bejegyzésével.
13.1. A ballada eredeti lejegyzése Szász István V. o. t. kézírásában: MUEKvGyLtár
40. csomag.

Megölék a szegény legényt
a pej paripáér a paripájáért
Belé veték a Tiszába a
száz forintjáért

Tisza vize pártját fogá, part
jára kiveté
Mind oda gyűlt halott látni, aki őt szereté Kanyaró betoldása ez a sor

Oda ment az apja, kőti de
nem halja,
Kelj fel kelj fel édes fiam
gyere velem haza.

Oda ment az anyja anyja is kőti
de nem halja
Kelj fel kelj fel édes
fiam gyere velem haza.

Oda ment a húga babája kőti de
nem meg halja, kelj fel kelj
fel édes bátyám gyere v. haza.

Csináltatsz-e hugom nekem egy
koporsót?
Csináltatok lelkem bátyám márványkő
koporsot.

Kivereted hugom valami
rossz szeggel?
Kiveretem lelkem bátyám
arannyal s ezüstel.

Meg siratsz e hugom valami
jaj szoval?
Meg siratlak kedves bátyám
anyai jaj menyasszonyi szoval.

Ki kisirsz e kikísérsz-e hugom a
temető széjre? a temetőszélre
Ki kisirlek kikísérlek lelkem batyam a
világ széjire szélire.
Megemlékszel rólam vagy egy kis idejig
Nem felejtlek, kedves rózsám, egész örök éltig.

H. n., é. n.[1898/99. tanév] GYŰJTŐ: Szász István.

Töredékes és romlott szöveg, melyből nemcsak sorok hiányoznak, de összezavarodott a ballada
logikai rendje is.
Kanyaró Ferenc tizenkét szótagos sorokra és négysoros versszakokra tagolta a szöveget, a hiányzó részeket kiegészítette, és egyetlen szó kicserélésével változtatott a ballada koncepcióján is: a halottat szólítgató apa, anya után a diák lejegyzésében a legény húga költögeti bátyját, és bár az ő kérését sem hallja a meggyilkolt legény, mégis felteszi azokat a kérdéseket, melyekkel a halott legény kedvesét szokta faggatni. Kanyaró a halott húga helyett annak babáját szerepelteti a harmadik versszak első sorában, a továbbiakban azonban végig húgom és bátyám között folyik a párbeszéd.
A káli változatot 1896 májusa után kapta kézhez Kanyaró, ezzel magyarázható, hogy a balladához fűzött magyarázó jegyzetében sok mindent megismétel abból, amit a millenniumi gyűjteményben elmondott a ballada változatairól, párhuzamairól. (L. Kanyaró Ferencnek kötetünk 3. és 4. balladájához fűzött kommentárjait)
13.2. A ballada másolata Kanyaró Ferenc kézírásában (ceruzával írt piszkozati példány):
MUEKvGyLtár 50. csomag. Erről készült a letisztázott másolat.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 608-610.)